На головну сторінку   Всі книги

Я. В. Соколова. Бухгалтерська (фінансова) звітність: учеб. допомога / під Б94 ред. проф. Я. В. Соколова.- М.: Магістр,2009.- 479 с.. 2009

У навчальному посібнику викладені теоретичні основи й описана практика формування бухгалтерської (фінансової) звітності відповідно до вітчизняної нормативної бази й міжнародними стандартами фінансової звітності (МСФО).
Докладно розкритий алгоритм складання й вистави звітності. Наведені деталізовані рекомендації із заповнення всіх форм звітності. Велика увага приділена формуванню консолідованої фінансової звітності й методиці її трансформації по МСФО. Викладені приймання й методи аналізу фінансової звітності по наступних напрямках: ліквідність, фінансова стабільність, оборотність, рентабельність і оцінка ризиків підприємницької діяльності. Дані рекомендації з інтерпретації результатів аналізу в частині прийняття розв'язків фінансового характеру. Наприкінці кожної глави наведені контрольні тести й завдання, наприкінці книги - зведене завдання за матеріалами всіх глав.
Призначене для студентів економічних спеціальностей вузів, коледжів, слухачів курсів підвищення кваліфікації й бізнес-шкіл.

Передмова
Склад і види бухгалтерської (фінансової) звітності, її місце в системі бухгалтерського обліку
Склад і види бухгалтерської (фінансової) звітності, її місце в системі бухгалтерського обліку
1.1. Концепція бухгалтерської (фінансової) звітності
Обмеження інформації
Елементи бухгалтерської (фінансової) звітності: визначення, визнання й оцінка
Основні вимоги, допущення, принципи
1.2. Нормативне регулювання бухгалтерської (фінансової) звітності й реформування звітності відповідно до МСФО
1.3. Склад бухгалтерської (фінансової) звітності
1.4. Види звітності організації
1.5. Загальні вимоги до бухгалтерської (фінансової) звітності
1.6. Вистава бухгалтерської (фінансової) звітності
1.7. Аудит і публічність бухгалтерської (фінансової) звітності
1.8. Вимоги до структури й утримуванню форм бухгалтерської (фінансової) звітності
1.9. Процедури складання бухгалтерської (фінансової) звітності
Виправлення помилок, що ставляться до періоду, за який складається звітність.
Уточнення оцінки відбитих у бухгалтерському обліку активів і зобов'язань.
Створення оцінних резервів на дату складання бухгалтерської звітності.
Контрольні питання й завдання
Тести
Бухгалтерський баланс як основна форма звітності
2.1. Загальне поняття балансу й балансового методу
2.2. Структура бухгалтерського балансу
2.3. Класифікація бухгалтерських балансів
2.4. Методологічні інтерпретації бухгалтерського балансу
2.5. Вимоги, пропоновані до балансу
Реальність балансу
Єдність балансу
2.6. Склад активу
Дебіторська заборгованість
Аванси видані
Заборгованість за підзвітними особами
2.7. Склад пасиву
Кредитори
Контрольні питання й завдання
Тести
Звіт про прибутки й збитки
3.1. Що важливіше: баланс або звіт про прибутки й збитки
3.2. Структура звіту про прибутки й збитки
Інші доходи й видатки
Коректування бухгалтерського прибутку
Довідкова частина звіту про прибутки й збитки
3.3. Типові помилки, що допускаються при заповненні звіту про прибутки й збитки
3.4. Аналітичні можливості звіту про прибутки й збитки
Контрольні питання й завдання
Завдання
Інші форми звітності
4.1. Звіт про зміни капіталу Дві концепції капіталу
Структура звіту про зміни капіталу
4.2. Звіт про рух грошових средствроль звіту про рух грошових коштів і методи вистави інформації
Утримування й інформаційна структура звіту про рух грошових коштів
4.3. Додаток до бухгалтерського балансу
Соціальні показники
Тести
Завдання
Пояснювальна записка до звітності
5.1. Загальні положення й структура пояснювальної записки
5.2. Утримування пояснювальної записки Основна інформація
Географічний сегмент
Додаткова інформація
Контрольні питання й завдання
Відбиття у звітності подій після звітної дати й умовних фактів господарському життя
6.1. Поняття подій після звітної дати
6.2. Порядок відбиття в бухгалтерській звітності подій після звітної дати
6.3. Умовні факти господарського життя
6.4. Відбиття у звітності умовних фактовхозяйственной життя
Контрольні питання й завдання
Завдання
Консолідована звітність
7.1. Поняття консолідованої звітності
Консолідована фінансова звітність
7.2. Відбиття вкладень у дочірні компанії в консолідованій фінансовій звітності: метод консолідації
Обов'язок по складанню консолідованої звітності.
Частка меншостей
Гудвіл
7.3. Відбиття вкладень в асоційовані (залежні) компанії в консолідованій фінансовій звітності: метод участі на паях
7.4. Відбиття вкладень у спільно контролируемиекомпанії в консолідованій фінансовій звітності: метод пропорційної консолідації або участі на паях
Спільно контрольована компанія
Метод пропорційної консолідації.
Контрольні питання й завдання
Тести
Завдання
Трансформація бухгалтерської (фінансової) звітності
Трансформація бухгалтерської звітності
8.2. Способи формування фінансової звітності в інших стандартах
8.3. Загальна характеристика трансформації звітності відповідно до МСФО
8.4. Послідовність робіт при трансформації звітності у формат МСФО
Форми вистави фінансової звітності.
Етапи трансформації звітності.
Робітник етап/консолідована звітність.
8.5. Ілюстрація застосування МСФО (IFRS) 1
Контрольні питання й завдання
Тести
Завдання
Дані звітності як джерело інформації для прийняття фінансових розв'язків
9.1. Користувачі даних фінансової звітності й можливість ухвалення рішення на основі цих даних
9.2. Оцінка й аналіз ліквідності й платоспроможності
9.3. Оцінка й аналіз фінансової стабільності
9.4. Оцінка й аналіз оборотності коштів компанії
9.5. Оцінка й аналіз рентабельності діяльності компанії
9.6. Керування ризиками підприємницької діяльності
Контрольні питання й завдання
Тести
Завдання
Вуалирование й фальсифікація показників звітності
Вуалирование й фальсифікація показників звітності
10.1. Об'єктивне відбиття у звітності фінансового становища організації й відповідність вимогам нормативних документів
Необ'єктивне відбиття у звітності фінансового становища організації, але відповідність вимогам нормативних документів
10.4. Необ'єктивне відбиття у звітності финансовогоположения організації й невідповідність вимогам нормативних документів
Контрольні питання й завдання
Завдання
Список літератури