На головну сторінку   Всі книги

Н. І. Шанченко. Економетрика: лабораторний практикум Н. І. Шанченко - Ульяновск: Улгту,2004.- 79 с.. 2004

Містить вказівки по виконанню лабораторних робіт з дисципліни «Економетрика», методичні матеріали, приклади розв'язку типових завдань, варіанти лабораторних ра-бот.
Можуть бути використані викладачами для організації лабораторних робіт з дисципліни «Економетрика», а, що також навчаються для виконання лабораторних робіт.
Призначені для студентів очної, вечернею, заочної й дистанційної форм навчання.
Робота підготовлена на кафедрі «Інформаційні системи».

1. Парна регресія й кореляція
Поняття регресії
1.2. Побудова рівняння регресії
Специфікація моделі
Оцінка параметрів моделі
Коефіцієнт детермінації
Середня помилка апроксимації
1.4. Оцінка значимості рівняння регресії, його коефіцієнтів, коефіцієнта детермінації
1.5. Розрахунки довірчих інтервалів
1.6. Крапковий і интервальний прогноз по рівнянню линейнойрегрессії
1.7. Коефіцієнт еластичності
Коефіцієнт еластичності
Середній коефіцієнт еластичності
Контрольні питання
Лабораторна робота № 1
Лабораторна робота № 2
Вимоги до оформлення результатів
2. Множинна регресія й кореляція
2.1. Загальні положення
Основна мета множинної регресії
Постановка завдання множинної регресії.
2.2. Відбір факторів при побудові множинної регресії
2.3. Вибір форми рівняння регресії
2.4. Оцінка параметрів рівняння множинної регресії
Середні коефіцієнти еластичності
2.5. Приватні рівняння регресії
2.6. Множинна кореляція
2.7. Приватна кореляція
Частки коефіцієнти (або індекси) кореляції
Показники приватної кореляції
2.8. Оцінка надійності результатів множинної регресії й кореляції
2.9. Перевірка залишків регресії на гомоскедастичность
Контрольні питання
Лабораторна робота № 3
Лабораторна робота № 4
Вказівки до розв'язку.
Вимоги до оформлення результатів
3. Системи економетрических рівнянь
3.1. Види систем економетрических рівнянь
3.2. Проблема ідентифікації
Достатня умова ідентифікації.
3.3. Оцінювання параметрів структурної моделі
Непрямий МНК
Двухшаговий МНК
Контрольні питання
3.4. Розв'язок типових завдань
Лабораторна робота № 5
Вказівки до розв'язку.
Вимоги до оформлення результатів
Варіанти завдань до лабораторних робіт № 5
4. Вивчення взаємозв'язків по тимчасових рядах
4.1. Специфіка статистичної оцінки взаємозв'язки двох тимчасових рядів
4.2. Методи виключення тенденції
4.2.1 Метод відхилень від тренда
4.2.2. Метод послідовних різниць
4.2.3. Включення в модель регресії фактору часу
Інтерпретація параметрів рівняння регресії
4.3. Автокореляція в залишках. Критерій Дарбина-Уотсона
4.4. Оцінювання параметрів рівняння регресії при наявності автокореляції в залишках
4.5. Динамічні економетрические моделі
4.6. Інтерпретація параметрів моделей з розподіленим лагом
4.7. Оцінка параметрів моделей авторегрессії
Контрольні питання
Лабораторна робота № 6
Бібліографічний список