Головна   Всі книги

Цимбалюк А. А., Данильченко Е. П.. Економічна теорія: Короткий конспект лекцій для студентів-іноземців. Харків: ХНАГХ,2006.- 167. 2006

У цьому конспекті лекцій наведений тематичний план курсу економічної теорії, визначені предмет і основні завдання курсу, ключові категорії, закономірності становлення й розвитку економічної теорії. Виділені контрольні питання по всіх темах курсу. Призначений для студентів ? іноземців технічних спеціальність. Тематичний план курсу
РОБОЧА ПРОГРАМА КУРСУ «ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ»
Тема № 1. Уведення в економічну теорію
Питання № 1. Виникнення й розвиток економічної теорії
Питання № 2. Предмет, структура й функції економічної теорії.
Питання № 3. Принципи й методи вивчення економічному життя суспільства
Тема 2. Загальні основи соціально-економічного розвитку
Питання № 4. Проведення як процес суспільної праці
Питання № 5. НТР і ефективність суспільної праці
Питання № 6. Формування основ постіндустріальної цивілізації
Питання № 7. Утримування економічної системи і її структурні елементи
Питання № 8. Відносини власності й новітні тенденції в її розвитку
Питання № 9. Економічні потреби й інтереси
Питання № 10. Суспільний поділ праці - джерело соціально-економічного розвитку
Питання № 11. Людей як джерело й критерій соціально економічного прогресу
Питання № 12. Національне багатство людського суспільства
Тема № 3. Загальні основи товарного проведення й ринкова економіка
Питання № 13. Характеристика товарного проведення
Питання № 14. Товар і його властивості
Питання № I5. Теорії вартості
Питання № 16. Розвиток форм вартості й виникнення грошей
Питання № 17. Функції грошей як загального еквівалент
Питання № 18. Концепції грошей і сучасні зміни в грошовому обіг
Питання № 19. Ринкове господарство і його основні суб'єкти
Питання № 20. Сучасний ринок, його структура й функції
Питання № 21. Конкуренція й монополія в ринковій системі
ТЕМА 4. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИМИКРОЕКОНОМИКИ
Питання №22. Мікроекономічний рівень господарювання й форми його організації
Питання №23. Економічна природа попиту та пропозиції. Діалектична залежність між ними
Питання №24. Фактори, що визначають попит та пропозиція
Питання №25. Еластичність попиту та пропозиції
Питання №26. Сутність ціноутворення
Питання №27. Фактори й методи ринкового ціноутворення
Питання №28. Витрати проведення й прибуток
Питання №29. Капітал і підприємництво
Питання 30. Підприємство в умовах ринкового господарювання
ТЕМА 5. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ МАКРОЕКОНОМІКИ ИОБЩЕСТВЕННОЕ ВІДТВОРЕННЯ
Питання №31. Макроекономічний рівень господарювання й система національних рахунків
Питання №32. Економічна рівновага й циклічність суспільного виробництва
Питання №33. Макроекономічна нестабільність: безробіття, інфляція і їх вимір
Питання №34. Особливості відтворення в аграрній сфері економіки
Питання №35. Земельна рента: сутність і форми
Питання №36. Сутність і структура фінансової системи в суспільному відтворенні
Питання №37. Бюджетна система
Питання №38. Грошово-кредитна й валютна система
Питання №39. Державна політика доходів
Питання №40. Сутність і механізм розподілу доходів
Питання №41. Заробітна плата й доходи від індивідуальної діяльності
Питання №42. Сімейні доходи й система їх використання
ТЕМА 6. Особливості й форми розвитку перехідних економічних систем
Питання №43. Об'єктивна необхідність і реальні можливості переходу України до ринкової економіки
Питання №44. Формування економічних передумов переходу України до соціально орієнтованого ринкового господарства
Питання №45. Соціально-економічна політика Української держави в період ринкової трансформації суспільства
ТЕМА 7. Міжнародна економіка як система світового господарства й міжнародних господарських відносин
Питання №46. Формування й закономірності розвитку світової економіки
Питання №47. Сутність і форми міжнародних економічних відносин
Питання №48. Міжнародна економічна інтеграція
Питання №49. Економічні аспекти глобальних проблем
ТЕМА 8. ЕКОНОМІЧНА ПОЛІТИКА В СИСТЕМІ РИНКОВИХ ВІДНОСИН
Питання 50. Економічна теорія як наукова основа економічної політики
Питання 51. Економічна роль держави
Питання 52. Політика державного регулювання економіки
Питання 53. Податково-бюджетна політика держави
ТЕМА 9. РОЗВИТОК ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ В КРАЇНАХ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ
Питання 54. Становлення економічної теорії як самостійної науки
Питання 55. Трактування розвитку економічної теорії в сучасних моделях
Питання 56. Класифікація теорій і напрямків світової економічної думки
Список використовуваної літератури