На головну сторінку   Всі книги

Гукасьян Г. М., Маховикова Г. А., Амосова В. В.. Економічна теорія.- Спб.: Пітер,2003.- 480.: іл.. 2003

У другому виданні підручника відомих російських авторів, переробленому й доповненому, утримується повний курс економічної теорії, викладений відповідно до нових освітніх стандартів. Книга включає чотири розділи: уведення в економічну теорію; мікроекономіка; макроекономіка; історія економічних навчань. Успіх попереднього видання довів, що подібна добірка матеріалів щонайкраще підходить для вивчення економічної теорії. Підручник адресований викладачам, аспірантам, студентам, науковим і практичним працівникам Утримування
Про авторів
До читача
СУТНІСНИЙ АНАЛІЗ
Розділ 1 ВВЕДЕННЯ В ЕКОНОМІЧНУ ТЕОРІЮ
Розділ 1. Призначення економічної теорії
Методи економічного аналізу
Еволюція ідей про предмет економічної науки
Нова економічна теорія: предмет, метод, функції
Предмет нової економічної теорії
Методи економічного аналізу
Функції економічної теорії
Економічна політика й економічні цілі
Економічні інтереси
Призначення нової економічної теорії
Роль нової економічної теорії в період глобалізації світового господарства й формування концепції економічної безпеки
Питання для самоперевірки
Розділ 2. Матеріальні потреби й економічні ресурси суспільства. Теорія проведення
Природні й соціальні умови життя. Ріст потреб і обмеженість ресурсів, закон рідкості
Економічні обмеження. Границя виробничих можливостей
Висновки:
Основи суспільного виробництва
Фактори проведення, їх взаємодія й комбінація
Кругообіг ресурсів і економічних благ
Питання для самоперевірки
Розділ 3. Економічна система суспільства. Власність і інститути в економічній системі
Поняття й класифікація економічних систем
Види й моделі економічних систем
Традиційна економіка
Планова економіка
Класичний капіталізм
Змішана економіка
Соціальна ринкова економіка
Американська модель
Британська модель
Німецька модель
Французька модель
Італійська модель
Скандинавська модель (Швеція, Норвегія, Данія, Фінляндія)
Японська модель
Перехідна економіка
3.3. Власність як економічна категорія
Розділ 4. Етапи становлення ринкової економіки
Натуральне господарство і його ознаки
Товарне проведення і його типи
Товар і його властивості
Гроші як категорія товарного проведення: походження, сутність і функції. Історія російських грошей
Сутність і функції грошей
Історія російських грошей
Грошова система: утримування й призначення. Еволюція грошового обігу й грошей
Питання для самоперевірки
Розділ 5. Утримування ринкової економіки
Ринок: сутність, роль, функції й структура
Ринок має гідності й недоліки
Суб'єкти й об'єкти ринку
Інфраструктура ринку
Торгівля й комерція
Біржа
Банк
Конкуренція - ключова категорія ринку
Ринкова трансформація економіки Росії
Первісне нагромадження капіталу
Роль інститутів у ринковій трансформації
Питання для самоперевірки
Розділ 6. Функціонування ринкової економіки
Підприємництво: економічне втримування, ознаки, види
Фірма в системі ринкових відносин
Теорії фірми
Основний і обіговий капітал. Амортизація
Витрати, їх сутність, структура й класифікація
Роль кредитно-банківської системи у функціонуванні економіки
Сутність, функції й форми кредиту
Сутність кредитно-банківської системи
Фінансова система. Державний бюджет. Державний борг
Податкова система й принципи її функціонування
Доходи в ринковій економіці
Економічна природа прибутку
Відсоток на капітал: природа, динаміка, фактори
Земельна рента як дохід із землі
Заробітна плата, сутність, рівень, динаміка
Перерозподіл доходів населення й соціальна політика держави
Роль інвестицій у функціонуванні економіки
Національна економіка а системі світового господарства
Національна господарська система
Форми міжнародних економічних відносин
Міжнародна торгівля (МТ)
Вивіз капіталу
Міжнародна міграція робочої чинності
Міжнародний поділ праці
Національна валюта в міжнародній валютній системі
Питання для самоперевірки
ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ АНАЛІЗ
Розділ 2 МІКРОЕКОНОМІКА
Глава 7. Теорія споживчої поведінки й попиту
Кількісний підхід до аналізу корисності й попиту
Порядковий підхід до аналізу корисності й попиту
Реакція споживача на зміну цін і доходу
Ринковий попит і його еластичність
Споживчий вибір в умовах ризику й невизначеності
Питання для самоперевірки
Глава 8. Проведення й пропозиція благ
Виробнича функція і її властивості
Изокванта
Проведення й часовий обрій фірми
Сукупний, граничний і середній продукт у короткостроковому періоді
Закон убутної граничної продуктивності
Розширення проведення
Віддача від масштабу. Тривалий період
Убутна віддача змінного ресурсу. Короткий період
Виробнича функція й технічний прогрес
Оптимальна комбінація ресурсів і оптимальний шлях росту
Рівновага виробника
Оптимальний шлях росту
Функція й еластичність пропозиції
Витрати
Бухгалтерський і економічний підходи до визначення витрат
Функція витрат у короткому періоді
Функція витрат у тривалому періоді
Питання для самоперевірки
Глава 9. Ринкова рівновага
Взаємодія попиту та пропозиції
Одиничність і стабільність рівноваги
Державний вплив на ринкову рівновагу
Питання для самоперевірки
Глава 10. Поведінка фірми в різних ринкових структурах
Класифікаційні ознаки ринкових структур
Пропозиція й ціна в умовах зробленої конкуренції
Ринковий попит і попит на продукцію фірми в умовах зробленої конкуренції
Умова максимізації прибутки при зробленій конкуренції
Розв'язок фірми про обсяг випуску в короткому періоді
Крива пропозиції фірми й галузі в короткому періоді
Розв'язок фірми про обсяг випуску в тривалому періоді
Ціноутворення в умовах монополії
Цінова дискримінація
Визначення обсягу виробництва й цін в умовах монополістичної конкуренції
Ціноутворення в умовах олігополії
Модель Бертрана, або Модель олигополистических цінових війн
Ламана крива попиту на продукцію олигополиста
Картель
Ціноутворення за лідером (квазимонополия)
Модель дуополії Курне
Ціноутворення за принципом «витрати плюс»
Дилема олигополистов
Питання для самоперевірки
Глава 11. Ринки факторів проведення
Попит на фактори проведення
Пропозиція факторів проведення
Індивідуальна функція пропозиції праці
Індивідуальна функція пропозиції капіталу
Індивідуальна функція пропозиції землі
Рівновага на ринку факторів проведення при різних структурах товарного й факторного ринків
Визначення обсягу попиту на фактор проведення фірмою, що є зробленим конкурентом на ринку факторів і товарів
Визначення обсягу попиту на фактор проведення фірмою, що є зробленим конкурентом на товарному ринку й монопсонистом - на факторному
Визначення обсягу попиту на фактор проведення фірмою, що є монополістом на товарному ринку й зробленим конкурентом на ринку факторів
Визначення обсягу попиту на фактор проведення фірмою, що є монополістом на товарному й монопсонистом на факторному ринку
Двостороння монополія на ринку праці
Економічна рента на ринку факторів проведення
Ціна капітальних активів
Питання для самоперевірки
Глава 12. Загальна економічна рівновага й ефективність
Аналіз загальної рівноваги
Конкурентна рівновага й Парето-Ефективність
Ефективність і справедливість
Зовнішні ефекти й витрати
Негативні зовнішні ефекти
Позитивні зовнішні ефекти
Теорема Коуза
Суспільні блага
Властивості суспільних благ
Оптимальний обсяг виробництва суспільного блага
Проблема «зайця»
Між суспільними й приватними благами
Питання для самоперевірки
Розділ З МАКРОЕКОНОМІКА
Глава 13. Уведення в макроекономічну теорію
Предмет і методологія макроекономічних досліджень
Система взаємозв'язків між економічними суб'єктами в національній економіці
Основні макроекономічні показники й методи їх розрахунків
Модель кругообігу й макроекономічні тотожності
Питання для самоперевірки
Глава 14. Реальний і грошовий сектори економіки
Макроекономічні результати функціонування й пропорції реального сектору економіки
Грошовий сектор національної економіки і його основні пропорції
14.3. Номінальні й реальні показники. Макроекономічна система цін
Питання для самоперевірки
Глава 15. Мікроекономічні основи макроекономіки. Поведінкові функції
Споживчі розв'язки домогосподарств
Межвременний вибір споживача і його оптимізація
Споживчий вибір і модифікація споживання при екзогенному доході
Споживчий вибір і функція споживання при ендогенному доході
Інвестиційні розв'язки фірм
Поведінка фірм при формуванні автономних інвестицій
Оптимальний запас капіталу й принцип акселератора у формуванні індукованих інвестицій
Вплив держави на споживчі й інвестиційні розв'язки економічних суб'єктів
Бюджетний дефіцит і державний борг
Вплив державних видатків і податків на споживчі й інвестиційні розв'язки приватного сектору
Питання для самоперевірки
взаємини економічних суб'єктів у системі національних ринків
Ринок товарів і послуг
Сукупний попит і його складові. Теоретичні підходи до обґрунтування виду кривій сукупного попиту
Сукупна пропозиція в короткостроковому й довгостроковому періодах
Механізм адаптації економічної системи до короткострокової й довгострокової рівноваги на ринку благ
Ринок фінансових активів
Функція пропозиції грошей і фактори, її визначальні. Види кривій пропозиції грошей
Еволюція теорій попиту на гроші. Функція попиту на гроші і її модифікація
Механізм установлення рівноваги на грошовому ринку в короткостроковому й довгостроковому періодах
Спільна рівновага на ринку благ і фінансових активів (крива IS-LM). Інвестиційні й ліквідні пастки
Ринок праці
Зайнятість і безробіття
Функціонування ринку праці в короткостроковому й довгостроковому періодах
Класична функція попиту на працю
Класична функція пропозиції праці
Рівновага на ринку праці в класичній концепції
Кейнсианская функція попиту на працю
Кейнсианская функція пропозиції праці
Рівновага на ринку праці
Механізм функціонування системи національних ринків. Теоретичні моделі загальної економічної рівноваги
Кейнсианская модель ОЕР
Синтезована модель ОЕР
Питання для самоперевірки
Глава 17. Динамічні аспекти макроекономіки й проблеми макроекономічної політики
Взаємозв'язок інфляції й безробіття в короткостроковому й довгостроковому періодах
Модифікації кривій Филлипса
Механізм розвитку інфляції
Розвиток інфляційної спіралі
Закономірності розвитку інфляційної спіралі
Економічний ріст і динамічна рівновага в економіці
Економічний ріст, його фактори й моделі [IV]
Нестійкість динамічної рівноваги в економіці й інструмент його теоретичного аналізу
17.3.3. Методологічні основи дослідження стійкої динамічної рівноваги. «Золоте правило» нагромадження
Теорія економічних циклів
Економічні теорії циклічності суспільного відтворення. Утримування й загальні риси економічного циклу. Фази циклу1
Темпи росту ВНП
Модель взаємодії мультиплікатора-акселератора й параметри, що визначають амплітуду циклічних коливань
Концепція реального ділового циклу
Макроекономічна політика
Принципи раціональності вибору в макроекономічній політиці. Проблеми узгодження цілей і інструментів
Фіскальна політика й механізм її впливу на реальні й номінальні показники
Механізм впливу фіскальної політики на сукупний попит
Трансмісійний механізм грошово-кредитної політики: економічне втримування, теоретичні підходи
Кейнсианская інтерпретація
Монетаристская інтерпретація
Питання для самоперевірки
Глава 18. Відкрита економіка й проблеми її регулювання
Теоретичні основи аналізу відкритої економіки, платіжний баланс і його рівновага [V]
Вплив фіскальної політики на платіжний баланс країни
Формування рівноважного валютного курсу. Паритет купівельної здатності. Процентний паритет
Механізм досягнення подвійної рівноваги у відкритій економіці при фіксованому валютному курсі
18.4. Протиріччя цілей і тимчасові лаги стабілізаційної політики у відкритій економіці
Питання для самоперевірки
ІСТОРИЧНИЙ АНАЛИ
Розділ 4 З ІСТОРІЇ ЕКОНОМІЧНИХ НАВЧАНЬ
Глава 19. Становлення й розвиток економічної теорії
Преднаука
Меркантилізм - передісторія політичної економії
Класична політична економія
Марксизм
Неокласичний напрямок
Кейнсианство
Институционально-Соціологічний напрямок
Некласики й класики
Ключові напрямки російської економічної школи
Системний аналіз економічних явищ.
Народне господарство як ціле й роль держави.
Розробка проблем багатоукладної економіки.
Аграрне питання й способи його розв'язку.
Пострадянська економічна школа. Російський институционализм