На головну сторінку   Всі книги

Н. М. Кузнєцов. Економічна теорія. Підручник / Під ред. Н. М. Кузнєцова - Москва,2004.- 496 с.. 2004

Утримування:
РОЗДІЛ I. ЗАГАЛЬНІ ОСНОВИ ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ
Розділ 1. Економічна теорія як наука
I. Економіка й економічна теорія
2. Основні етапи розвитку економічної думки
3. Предмет економічної теорії
4. Метод економічної теорії
5. Економічні категорії й закони
6. Економічна стратегія й економічна політика
Розділ 2. Суспільне виробництво й економічна система суспільства
1. Проведення і його основні елементи
2. Фактори проведення. Продуктивні чинності й виробничі відносини
3. Стадії суспільного виробництва
4. Підходи до періодизації економічних систем і їх класифікація
5. Поняття економічної системи суспільства
Розділ 3. Відносини власності в економічній системі
1. Власність як економічна категорія. Еволюція поглядів на категорію «власність»
2. Структура відносин власності, суб'єкти й об'єкти власності. Різноманіття форм власності
3. Способи реалізації власності. Економічні інтереси. Місце й роль власності в системі суспільних відносин
розділ ІІ. основи ринкової економіки
Розділ 4. Товарне проведення
1. Форми й типи суспільного господарства
2. Умови виникнення товарного проведення і його еволюція
3. Благо й товар
4. Теорії вартості товару
5. Гроші
6. Ціна
Розділ 5. Ринок
1. Визначення ринку. Суб'єкти й об'єкти ринкових відносин
2. Структура й типи ринків
3. Інфраструктура ринкової економіки
4. Функції ринку. Переваги, недоліки й особливості сучасної ринкової економіки
Розділ 6. Попит та пропозиція
1. Попит і його функції. Закон попиту й крива попиту
2. Пропозиція і його функції
3. Взаємодія попиту та пропозиції. Ринкова рівновага й рівноважна ціна
4. Еластичностьспроса й пропозиції. Фактори еластичності
Глава 7. Конкуренція й монополія
1. Конкуренція і її методи
2. Основні форми конкуренції: зроблена й недосконала
3. Економічна монополія і її форми
4. Антимонопольне регулювання
Глава 8. Теорії споживчої поведінки
1. Економічне споживання
2. Границя виробничих можливостей
4. Споживчий бюджет. Доходи й видатки
РОЗДІЛ III. ТЕОРІЯ МІКРОЕКОНОМІКИ
Глава 9. Підприємництво в ринковій економіці
1. Еволюція теорії підприємництва в ринковій економіці
2. Підприємницька діяльність у сучасній економіці
3. Особливості підприємництва в Росії
Глава 10. Підприємство (фірма) як суб'єкт ринкових відносин
1. Підприємство і його соціально-економічні ознаки
2. Різноманіття форм підприємств
3. Маркетинг і менеджмент як форми управлінського підприємництва
Глава 11. Логістика й маркетинг в економічній теорії
1. Економічні передумови появи й розвитку теорії логістики
2. З історії виникнення логістичного напрямку в економіці
3. Концепція й основні завдання логістики
4. Сутність і втримування маркетингу
5. Маркетинг як ринкова концепція
Глава 12. Теорія проведення й виробнича функція
1. Теорія факторів проведення. Основні фактори проведення і їх класифікація
2. Виробнича функція. Властивості виробничої функції
3. Изокванти
4. Проведення з одним змінним фактором
5. Замещаемость виробничих факторів
6. Пряма рівних витрат (изокоста)
7. Проведення із двома змінними факторами
Глава 13. Теорії витрат проведення й прибутки
1. Визначення витрат проведення
2. Види витрат
3. Ефект масштабу проведення
4. Прибуток: сутність, концепції, види
Глава 14. Ринки факторів проведення
1. Ринок праці й заробітна плата
2. Ринок капіталу й інвестиційні розв'язки
Глава 15. Індивідуальне відтворення й рух інвестиційних ресурсів підприємства
1. Відтворення. Простої й розширене відтворення
2. Індивідуальне відтворення: кругообіг і оборот виробничих фондів (інвестиційних ресурсів підприємства)
3. Основні й обігові фонди, їх структура
4. Зношування, амортизація й відновлення (реновація) основних фондів
5. Ефективність використання основних і обігових фондів
Глава 16. Економічні відносини в агропромисловому комплексі
1. Аграрні відносини і їх специфіка.
2. Сутність і форми земельної ренти. Ціна землі
3. Сутність і напрямку аграрної реформи в Росії
РОЗДІЛ IV. ТЕОРІЯ МАКРОЕКОНОМІКИ
Глава 17. Національна економіка й суспільне відтворення
1. Визначення національної економіки
2. Поняття суспільного відтворення і його концепції
3. Структура суспільного виробництва. Типи відтворення
4. Макроекономічні показники й способи їх виміру
5. Національне багатство. Система національних рахунків
6. Тіньова економіка. Національна економічна безпека
Глава 18. Теоретичні основи формування регіональної економіки
1. Регіональна економіка і її місце в економічній системі
2. Державне регулювання регіонального розвитку
Глава 19. Макроекономічна рівновага
1. Поняття макроекономічної рівноваги і його складові
2. Концепції макроекономічної рівноваги. Модель AD-AS
3. Споживання, заощадження в масштабі національної економіки
Глава 20. Макроекономічна нестабільність
1. Циклічність як форма руху ринкової економіки
2. Економічний ріст
3. Безробіття: сутність, причини й форми
4. Інфляція і її наслідку. Антиінфляційна політика
Глава 21. Закономірності грошового обігу
1. Поняття грошового обігу
2. Закони грошового обігу
3. Грошова система і її елементи
4. Структура грошової маси і її показники
5. Грошовий ринок: попит та пропозиція грошей
Глава 22. Фінансові й кредитно-банківські відносини
1. Сутність і функції фінансів
2. Фінансова система держави і її суб'єкти
3. Концепції фінансів держави
4. Державний бюджет
5. Кредит: принципи, функції, форми
6. Банки й сучасна банківська система
7. Державний борг
8. Страхова діяльність
9. Ринок цінних паперів
Глава 23. Податки й податкова система
1. Економічна сутність податків і їх класифікація
2. Принципи оподатковування
3. Суб'єкти податкових відносин
4. Податкова система Російської Федерації
5. Податкова політика
Глава 24. Роль держави в регулюванні макроекономічних процесів
1. Концепції державного регулювання ринкової економіки
2. Економічні функції держави
3. Фіскальна політика і її роль у стабілізації економіки
4. Економічна політика держави
Глава 25. Змішана економіка: модель двухсекторного будови
1. Загальна модель змішаної економіки
2. Як долається збитковість суспільного сектору?
3. Функціональна будова сукупного попиту
4. Особливості штучно-організованого ринку в неринковому секторі
РОЗДІЛ V. ПРОБЛЕМИ ПЕРЕХІДНОЇ ЕКОНОМІКИ
Глава 26. Теорія перехідної економіки: особливості й тенденції розвитку
1. Причини краху командно-адміністративної економіки. Основні риси й закономірності перехідної економіки
2. Особливості ринкового реформування російської економіки
3. Закордонний досвід перехід до ринку
Глава 27. Трансформація відносин власності
1. Трансформація відносин собственностикак умова перехід до ринкової економіки
2. Зміна економічних функцій держави при перехід до ринку
РОЗДІЛ VI. ЗАКОНОМІРНОСТІ РОЗВИТКУ МИРОХОЗЯЙСТВЕННИХ ЗВ'ЯЗКІВ
Глава 28. Світове господарство
1. Закономірності виникнення й сутність світового господарства
2. Класифікація країн
3. Теорії мирохозяйственних зв'язків
4. Структура світового господарства й форми економічних відносин
5. Інтеграційні процеси у світовому господарстві
6. Національне й міждержавне регулювання зовнішньоекономічних зв'язків
7. Інтеграція Росії у світове господарство
Глава 29. Глобалізація економічних відносин
1. Глобалізація економічних відносин як об'єктивна закономірність
2. Тенденції й протиріччя глобалізації економічних процесів
3. Утримування й структура глобальних проблем сучасності
РОЗДІЛ VII. З ІСТОРІЇ ЕКОНОМІЧНИХ НАВЧАНЬ
Глава 30. Зародження економічної теорії й розвиток класичної політичної економії
1. Особливості економічних поглядів у традиційних суспільствах
2. Меркантилізм - перша наукова економічна система
3. Виникнення класичної школи
4. Теоретичні основи марксизму
Глава 31. Еволюція сучасної економічної думки
1. Маржиналистская революція. Основні положення теорії граничної корисності
2. Неокласичний напрямок економічної думки
3. Институционализм і неоинституционализм
4. Кейнсианство
5. Неоліберальні концепції
6. Монетаризм
Глава 32. Радянська економічна думка: досягнення, догми, історичні долі
1. Радянська економічна думка 20-х рр.
2. Основні напрямки розвитку політекономії соціалізму
3. Пострадянська економічна думка
Глава 33. Внесок російських учених у розвиток світової економічної думки
1. Особливості розвитку економічної думки в Росії
2. Науковий внесок М. І. Туган-Барановського, А. В. Чаянова й Н. Д. Кондратьева в економічну думку
3. Досягнення російської економічної теорії в дослідженні економіко-математичних методів