На головну сторінку   Всі книги

Дьяченко Б. А., Найдьонова Е. М.. Економіка: курс лекцій. М.: МИФИ, 2008. 264 с.. 2008

Розглядається проблематика дисципліни «Економіка» у з-ответствії з федеральним державним освітнім стандартом вищої професійної освіти й зразковою програмою, затвердженої Міністерством освіти й науки Російської Федерації. У доступній формі й досить компактно розглядаються проблеми мікроекономіки й макроекономіки, включаючи основи теорії економічного росту й міжнародних економічних відносин.
Курс лекцій підготовлений спеціально для студентів МИФИ, що вивчають «Економіку» у третьому або четвертому семестрах денного й вечірнього відділень факультетів «А», « ДО», «Т», «Ф», а також факультету інформаційної безпеки й Вищого фізичного коледжу. Крім того, курс лекцій може бути корисний студентам першого курсу Економіко-аналітичного інституту, що вивчають «Економічну теорію».

ПЕРЕДМОВА
ЛЕКЦІЯ 1Введення в економіку
1. Предмет економічної теорії. Основні етапи розвитку економічної теорії
2. Методи економічної теорії
3. Економічні потреби, блага, ресурси. Економічний вибір
Економічний вибір
4. Економічні системи. Економічний кругооборотекономические системи
Економічний кругообіг
ЛЕКЦІЯ 2Ринок. Попит та пропозиція
1. Ринок: сутність, функції, структура
2. Індивідуальний і ринковий попит. Закон попиту. Ефект доходу й ефект заміщення. Фактори зміни попиту
Обґрунтування закону попиту
Фактори зміни попиту
3. Пропозиція, закон пропозиції. Фактори зміни предложенияпредложение, закон пропозиції
Обґрунтування закону пропозиції
4. Пропозиція та попит: ринкова рівновага. Регулювання ценпредложение й попит: ринкова рівновага
Регулювання цін
5. Цінова еластичність попиту. Показник загального виторгу й еластичність попиту. Фактори цінової еластичності попиту
Показник загального виторгу й еластичність попиту
6. Цінова еластичність пропозиції і її фактори
7. Оцінка ролі ринкової системи
ЛЕКЦІЯ Зповедение споживача в ринковій економіці
1. Загальна й гранична корисність. Правило максимізації корисності
Правило максимізації корисності
2. Гранична корисність і крива попиту
3. Теорія споживчого вибору. Крива байдужності. Властивості кривих байдужності. Карта байдужності. Гранична норма заміщення
Властивості кривих байдужності. Карта байдужності. Гранична норма заміщення
4. Бюджетна лінія й рівновага споживача
ЛЕКЦІЯ 4Витрати проведення
1. Фірма. Організаційні форми підприємницької діяльності. Принцип максимізації прибутки
2. Економічні й бухгалтерські витрати. Економічний і бухгалтерський прибуток
3. Види витрат у короткостроковому періоді. Закон убутної граничної продуктивності. Короткострокові середні й граничні витрати
Закон убутної граничної продуктивності
Короткострокові середні й граничні витрати
4. Довгострокові витрати. Ефект масштабадолгосрочние витрати
Ефект масштабу
ЛЕКЦІЯ 5Структура ринку й конкурентна стратегія (визначення ціни й обсягу виробництва)
1. Зроблена й недосконала конкуренція. Ринкова влада й монополія. Чотири моделі ринку
Чотири моделі ринку
2. Виторг і прибуток. Умова максимізації прибутки
3. Пропозиція досконала конкурентної фірми й галузі. Ефективність конкурентних ринків
Рівновага конкурентної фірми в довгостроковому періоді.
Ефективність конкурентних ринків
4. Чиста монополія. Природня монополія
Визначення ціни й обсягу виробництва чистою монополією
5. Монополістична конкуренція й олігополія
Рівновага фірми - монополістичного конкурента в короткостроковому періоді
Основні ознаки олігополії
ЛЕКЦІЯ 6Ринки факторів проведення
Ринки факторів проведення
1. Попит на фактор проведення. Гранична прибутковість ресурсу. Правило використання ресурсів
Правило використання ресурсів
2. Попит на фактор проведення в умовах недосконалої конкуренції. Крива ринкового попиту на ресурс
3. Зміни в попиті на ресурс. Еластичність попиту на ресурс
Еластичність попиту на ресурс
4. Оптимальне співвідношення ресурсів
ЛЕКЦІЯ 7Ринок праці: ціноутворення й розподіл доходів
1. Номінальна й реальна заробітна плата
2. Ринок праці в умовах зробленої конкуренції
3. Монопсония на ринку праці
4. Роль профспілок на ринку праці
5. Двостороння монополія. Мінімальна заробітна плата. Диференціація ставок заробітної плати
Мінімальна заробітна плата
Диференціація ставок заробітної плати
6. Інвестиції в людський капітал
ЛЕКЦІЯ 8Ринки капіталу й землі
1. Капітал і відсоток. Капітал фірми
2. Принцип дисконтирования. Інвестиційні розв'язки фірми. Реальна й номінальна ставка відсотка
Інвестиційні розв'язки фірми
3. Пропозиція землі й попит на землю
Пропозиція землі
4. Рента й орендна плата. Ціна землі
ЛЕКЦІЯ 9Держава в змішаній економіці
Держава в змішаній економіці
1. Загальна рівновага й добробут
Зміна рівноваги на даному ринку
2. Неспроможність ринку й роль держави. Зовнішні ефекти й суспільні блага
Зовнішні ефекти
3. Антимонопольне регулювання й антимонопольне законодавство
4. Розподіл доходу й нерівність
ЛЕКЦІЯ 10Введення в макроекономічний аналіз
1. Національна економіка як ціле. Агрегування в макроекономіці. Основні макроекономічні проблеми. Кругообіг благ і ресурсів, доходів і видатків в економіці
Основні макроекономічні проблеми
Кругообіг благ і ресурсів, доходів і видатків в економіці
Споживчі видатки
2. ВВП у системі національних рахунків. ВВП і ВНП. Поминальний і реальний ВВП. Індекси цін
Номінальний і реальний ВВП. Індекси цін
3. ВВП по видатках. Валові й чисті інвестиції
4. ВВП по доходах. Чистий національний продукт. Національний доход. Розташовуваний особистий дохід
ЛЕКЦІЯ 11Макроекономічний аналіз: сукупний попит та сукупна пропозиція ("AD -AS")
1. Сукупний попит і його фактори
Нецінові фактори сукупного попиту
2. Сукупна пропозиція і його фактори
Нецінові фактори сукупної пропозиції
3. Макроекономічна рівновага в моделі AD -A S. Зміни в рівновазі
Зміни в рівновазі
4. Класичний і кейнсианский підходи до аналізу економіки
Класичний підхід
Кейнсианский підхід
ЛЕКЦІЯ 12Макроекономічна нестабільність: безробіття й інфляція
1. Економічні цикли. Потенційний і фактичний ВВП. Причини економічних коливань. Фази циклу. Теорії циклічного розвитку
Причини економічних коливань
Фази циклу
Теорії циклічного розвитку
2. Безробіття і її форми. Визначення рівня безробіття. Природній рівень безробіття. Закон Оукена
Природній рівень безробіття. Закон Оукена
3. Інфляція і її види. Методи виміру інфляції. Темп інфляції. Інфляція попиту й інфляція витрат
Інфляція попиту
Інфляція витрат
4. Інфляція й реальний дохід. Вплив інфляції на перерозподіл доходу й багатства. Вплив інфляції на обсяг національного проведення
5. Крива Филлипса. Стабілізаційна політика і її методи
Стабілізаційна політика
ЛЕКЦІЯ 13Рівноважний обсяг виробництва в кейнсианской моделі
Рівноважний обсяг виробництва в кейнсианской моделі
1. Плановані сукупні видатки. Споживання й заощадження. Гранична схильність до споживання й гранична схильність до заощадження
Споживання. Гранична схильність до споживання
Інвестиції
2. Рівновага на товарному ринку. Рівноважний рівень випуску (доходів) і ефект мультиплікатора
Рівноважний рівень випуску (доходів) і ефект мультиплікатора
3. Метод «витоків і ін'єкцій». Заощадження й інвестиції. Парадокс ощадливості
Парадокс ощадливості
ЛЕКЦІЯ 14Бюджетно-податкова політика
1. Державний бюджет, його доходи й видатки. Державні видатки й податки і їх вплив на рівноважний рівень випуску (доходів)
Вплив податків на рівноважний рівень випуску (доходів)
2. Пропорційна, прогресивна й регресивна податкові системи. Крива Лаффера. Метод «витоків - ін'єкцій»
3. Дискреційна фіскальна політика: мети й інструменти. Бюджет повної зайнятості. Автоматичні (вбудовані) стабілізатори
Бюджет повної зайнятості
Автоматичні (вбудовані) стабілізатори
4. Проблеми бюджетно-податкової політики
ЛЕКЦІЯ 15Гроші. Грошово-кредитна політика
1. Природа й функції грошей. Види грошей
2. Кількість грошей в обігу: грошові агрегати. Кількісна теорія грошей
Кількісна теорія грошей
3. Попит на гроші і його фактори. Кейнсианская теорія переваги ліквідності
4. Пропозиція грошей і роль банківської системи в зміні пропозиції грошей. Функції Центрального банку. Мультиплікатор грошової пропозиції
Функції Центрального банку. Мультиплікатор грошової пропозиції
5. Рівновага на грошовому ринку. Зміни в рівновазі
6. Грошово-кредитна політика: мети й інструменти. Ефективність грошово-кредитної політики
Ефективність грошово-кредитної політики
ЛЕКЦІЯ 16Економічний ріст
1. Поняття економічного росту і його вимір
2. Фактори й джерела економічного росту
Джерела економічного росту
3. Макроекономічна політика економічного росту
ЛЕКЦІЯ 17Міжнародні економічні відносини й економічна теорія
1. Закрита й відкрита економіка. Зовнішня торгівля і її роль
2. Міжнародна торгівля. Спеціалізація й порівняльні переваги
Спеціалізація й порівняльні переваги
3. Торговельні бар'єри й протекціонізм. Міжнародна торговельна політика
Міжнародна торговельна політика
4. Платіжний баланс країни. Валютний курс і міжнародні системи валютних курсів
Валютний курс і міжнародні системи валютних курсів
СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ