На головну сторінку   Всі книги

Кондратьева М. Н.. Економіка підприємства : учеб. допомога для студентів вищих навчальних закладів.- Ульяновск : Улгту,2008.- 241 с.. 2008

Навчальний посібник підготовлений відповідно до програми за курсом «Економіка підприємства» для студентів, що навчаються у вищих навчальних закладах. У підручнику розглядаються питання, пов'язані з діяльністю російського підприємства з моменту вибору його організаційно-правової форми й реєстрації до організації проведення й керування, реалізації продукції, аналізу результатів роботи й вибору напрямку подальшого розвитку. Допомога адресована студентам вузів, що навчаються за фахом 08030165 Комерція (торговельна справа). Утримування
Тема 1. Правовий^-правові-організаційно-правові форми підприємств
Види організаційно-правових форм підприємства
Господарські товариства.
Суспільства з обмеженою й додатковою відповідальністю
Акціонерне товариство
Виробничий кооператив
Державні й муніципальні унітарні підприємства
Споживчий кооператив
Громадські організації
ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ
Тема 2. Основні фонди підприємства
Склад і структура основних виробничих фондів
Вступ основних коштів
Оцінка й переоцінка основних фондів
Зношування й амортизація основних фондів
2.5. Вибуття основних коштів
Узагальнюючі показники використання основних коштів
ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ
Тема 3. Обігові кошти
Визначення й склад обігових коштів
3.2. Класифікація оборотних виробничих коштів
Кругообіг обігових коштів
Розрахунки потреби в обіговому капіталі
Джерела формування обігових коштів
Показники використання обігових коштів
Питомий видаток матеріалу на одиницю продукції
ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ
Тема 4. Кадри
Склад і структура кадрів
Економічне втримування праці працівників торгівлі. Продуктивність і ефективність праці в торгівлі.
Планування чисельності торговельних працівників
Нормування праці
Продуктивність праці
Основні форми оплати праці
Тарифна й безтарифна системи
Заробітна плата й продуктивність праці
Ринок праці, зайнятість і безробіття
ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ
Тема 5. Економічні основи розвитку комерційних підприємств. Підприємство в системі ринкових відносин.
Утримування й сутність економічного механізму організації (підприємства) торгівлі
Методи планування, їх сутність, утримування й можливості застосування в умовах ринку.
Підприємство як агент ринкової економіки
Місце підприємства в системі ринкових відносин. Умови складання ринкових відносин
Самостійність підприємства
Підприємство в різних ринкових структурах
Підприємство в ринковому механізмі. Загальна характеристика ринкового механізму
ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ
Тема 6. Основні показники розвитку: товарообіг, прибуток. Витрати обігу на підприємстві.
Сутність товарообігу
Склад товарообігу
Сутність і значення прибутки, принципи її формування
Фактори, що впливають на прибуток і товарообіг.
Товарні запаси
Товарні ресурси
Планування товарних запасів
Економічна природа й сутність витрат обігу.
Класифікація витрат обігу.
Аналіз витрат обігу в цілому по підприємству й по
Розрахунки впливу факторів на рівень витрат обігу.
ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ
Тема 7. Витрати й собівартість продукції й послуг. Структура витрат і їх оптимізація.
Сутність і класифікація витрат
Графік беззбитковості
7.3. Угруповання витрат на проведення продукції
Теорія оптимального обсягу випуску продукції
Зниження витрат і собівартості продукції й послуг
Тема 8. Податки й податкова система
Поняття й сутність податків
Функції податків
Елементи податку і їх характеристика
Платники податків
Об'єкт оподатковування
Податкова база й одиниця обкладання
Податкові пільги.
Податкова ставка, податковий оклад і джерело сплати податку.
Податковий період і строк сплати податку.
Порядок обчислення й порядок сплати податку
Способи сплати податків.
Методи оподатковування Мето
Поняття й сутність податкової системи.
Класифікація податків.
Податкова політика.
Система податкового законодавства.
Податкові правопорушення й відповідальність за їхнє здійснення
ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ
Тема 9. Ціна й ціноутворення
Поняття й класифікація цін
Структура роздрібної ціни, економічне втримування її складених елементів.
Цінова політика
Ціни ринку вільної конкуренції
Ціноутворення в умовах монополістичної конкуренції
Ціноутворення в умовах олігополії
Ціни в умовах чистої монополії
ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ
Тема 10. Планування доходів і видатків
Структура фінансового плану
Планування доходів торговельного підприємства.
Тема 11. Аналіз зовнішнього середовища на підприємстві
11.1. Поняття зовнішнього середовища підприємства.
Сутність зовнішнього середовища для підприємства.
АНАЛІЗ КОНКУРЕНТНОГО СЕРЕДОВИЩА
ВЗАЄМОВІДНОШЕННЯ МІЖ ЗАГАЛЬНИМ І КОНКУРЕНТНИМ СЕРЕДОВИЩЕМ
Аналіз факторів зовнішнього середовища
Аналіз невизначеності організаційного середовища
Аналіз макрооточення
Аналіз Мікрооточення
Тема 12. Комерційний ризик. Виживання підприємства
Види ризиків і методи їх оцінки
Аналіз ризику
Поняття й процедура банкрутства
ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ
Прибуток як економічний категорія
Рентабельність і її види
Фінансовий стан підприємства
ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ
Тема 14. Економічний аналіз діяльності підприємства
Характеристика фінансового стану
Ефективність використання обігових коштів
Ефективність використання основних фондів
ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ