На головну сторінку   Всі книги

Круглов В. Л.. Фінансове право : відповіді на екзаменац. вопр. / В. А. Круглов, Е. І. Орлова.- 4-е изд., перераб.- Мінськ: Тетрасистемс,2008.- 160 с.. 2008

Коротко викладаються відповіді на запитання типової навчальної програми по фінансовому праві Республіки Білорусь. Призначене для студентів, викладачів вищих і середніх спеціальних навчальних закладів, а також для тих, хто цікавиться фінансовим законодавством. ОБЩАЯЧАСТЬ Тема 1. Финансиифинансовая деятельностьгосударства
1.1. Понятиефинансов, ихфункцииироль. Государственниефинанси
1.4. ФинансоваясистемаРеспубликиБеларусь, еесостав. Конституционниеоснови финансовойсистемиреспубликибеларусь
Тема 2. Финансовоеправо Республикибеларусь
2.1. Предметипонятиефинансовогоправа. Методфинансовогоправа иегоспецифика
2.3. Финансовоеправовсистемеправа Республикибеларусь: егоособенности исвязьсдругимиотраслямиправа
Тема 3. Финансово-правовиенорми ифинансовиеправоотношения
3.1. Понятиеивидифинансово-Правовихнорм. Особенностифинансово-Правовихнорм
3.3. Субъектифинансовихправоотношений: понятиеивиди
Тема 4. Финансовийконтрольвреспублике Білорусь
4.1. Поняття, мета, значениеизадачи финансовогоконтроля
4.4. Методифинансовогоконтроля. Проверкаиревизиякакосновниеметоди финансовогоконтроля. Видипроверок (ревізій) ипорядокихпроведения
4.5. Контрольно-ревизионнаядокументация, порядокееоформленияиправовоезначение. Актпроверки (ревізії), аудиторський висновок
4.6. Системаорганов, що здійснюють финансовийконтроль. Советпокоординацииконтрольной деятельностивреспубликебеларусь
4.7. Полномочиякомитетагосударственного контроляреспубликибеларусьвсфере финансовогоконтроля
ОСОБЕННАЯЧАСТЬ БЮДЖЕТНОЕПРАВО РЕСПУБЛИКИБЕЛАРУСЬ
Тема 5. Бюджетноеправоибюджетное устройствореспубликибеларусь
5.1. Поняття, назначениеисодержание республиканскогоиместнихбюджетов
5.3. Бюджетні права (компетенція) Республіки Білорусь
5.6. Составдоходовирасходовбюджетов. Закрепленниеирегулирующиедоходи. Оборотнаякассоваяналичность. Цільові ирезервниефондибюджета. Распределениедоходовирасходовмежду отдельнимизвеньямибюджетнойсистеми
5.9. Бюджетноерегулирование, егоцели. Методибюджетногорегулирования
Тема 6. Бюджетний процес
6.1. Понятиебюджетногопроцесса, егопринципиистадії.. Бюджетнийпериод
6.3. Порядокрассмотренияиутверждения бюджету. Принятиезаконаобюджете Республикибеларусь
6.5. Системаоргановгосударственного казначейства
6.7. Отчетобисполнениибюджета: порядок егосоставлениииутверждения
Тема 7. Правовоерегулирование государственнихцелевих бюджетнихфондов
7.1. Понятиеивидигосударственних целевихбюджетнихфондов
7.3. Правовоерегулированиегосударственних целевихвнебюджетнихфондов
ПРАВОВОЕРЕГУЛИРОВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННИХДОХОДОВ ВРЕСПУБЛИКЕБЕЛАРУСЬ
Тема 8. Понятиеиисточники государственнихдоходов
8.1. Понятиегосударственнихдоходов
8.4. Хозяйственнаядеятельностькакисточник доходовбюджетнихорганизаций
Тема 9. Основиналоговогоправа
9.1. Понятиеналогов, ихфункцииироль. Видиналогов
9.3. Правоваяконструкцияналогов: плательщикиналогов, об'єкт, податкова база, налоговийпериод, ставка, порядокисчисленияисрокиуплати податків, льготипоналогам
9.4. Понятиеналоговойсистеми Республикибеларусь, ееструктура ипринципиформирования
9.6. Налоговиеправоотношения иихособенности. Субъекть, об'єкти исодержаниеналоговихправоотношений
Тема 10. Правовоерегулирование республиканскихналогов
10.1. Правовоерегулированиевзимания налоганадобавленнуюстоимость. Плательщикналога, об'єкт, податкова база, налоговийпериод, ставка, порядок исчисленияисрокиуплатиналога. Налоговиельготи
10.2. Правовоерегулированиевзимания акцизів
10.3. Правовоерегулированиевзиманияналогов надоходииприбиль. Платники податків. Объектиналогообложений. Ставкиналоговнадоходииприбиль. Льготипоналогам. Порядокисчисления иуплатиналогов
10.4. Налогзаиспользованиеприродних ресурсів (екологическийналог)
10.5. Правовоерегулированиевзимания Ііналогананедвижимость
10.6. Правовоерегулированиевзимания земельногоналога
10.7. Правовоерегулированиеподоходного налогасфизическихлиц. Платники подоходногоналога. Об'єкти оподатковування. Порядокисроки сплати. Льгртипоподоходномуналогу сфизическихлиц. Порядок исчисленияиуплатиподоходного податку. Порядоквозврата (доплати) суммподоходногоналога
10.8. Особиеналоговиережими
10.9. Иниереспубликанскиеналогиисбори
10.10. Государственнаяпошлина
Тема 11. Местниеналогиисбори
11.1. Видиместнихналоговисборов, порядок ихустановленияивведения
11.4. Сбориспользователей
11,6. Сборсзаготовителей
Тема 12. Ответственностьзанарушение - налоговогозаконодательства
12.1. Понятиеивидиответственности заналоговиеправонарушения
12.2. фінансова відповідальність і її особливості. Підстави фінансової відповідальності. Склад і класифікація податкових правопорушень
12.3. Мерифинансовойответственностиза нарушенияналоговогозаконодательства
12.5. Возвратизбюджетаизлишнеуплаченних суммналоговиненалоговихплатежей
Тема 13. Правовоерегулирование -~-* государственнихзаймов
13.1. Понятиеизначениегосударственного позики (кредиту)
13.3. Правовоерегулированиевнешних займовреспубликибеларусь. Мети внешнихзаймов. Міжурядові кредитниесоглашения, кредитування международнимифинансовими організаціями, випускнавнешние финансовиеринкигосударственних ценнихбумагреспубликибеларусь
ПРАВОВОЕРЕГУЛИРОВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННИХРАСХОДОВ
Тема 14. РасходиРеспубликиБеларусь : иадминистративно-территориальнихединиц
14.1. Понятиегосударственнихрасходов. Понятиеипринципибюджетного фінансування. Видатки республиканскогоиместнихбюджетов
14.3. Расходинанациональнуюоборону
14.5. Финансированиесоциальних заходів
Тема 15. Правовиеосновисметно- бюджетногофинансирования
15.1. Понятиесметно-Бюджетного финансированияиегообъекти
ПРАВОВИЕОСНОВИДЕНЕЖНОГО ОБРАЩЕНИЯИВАЛЮТНОГО РЕГУЛЮВАННЯ
Тема 16. Правовиеосновиденежного -" обігу
16.1. Понятиеденежнойсистемиреспублики Беларусьиеесоставниеелементи. Правовиеосновиденежнойсистеми. Емиссияденег
16.2. Правовиеосновиналичногоденежного обігу. Правилаведениякассових операцийиответственностьзаих недотримання
16.3. Правовиеформибезналичнихрасчетов. Порядокосуществлениябезналичних расчетовиответственностьзаих порушення
Тема 17. Правовиеоснови валютногорегулирования
17.1. Понятиевалютнихценностей ииностраннойвалюти
17.3. Видивалютнихопераций: поточні валютниеоперації, валютниеоперації, связанниесдвижениемкапитала
17.5. Валютнийконтрольиответственность занарушениявалютного законодавства