На головну сторінку   Всі книги

Терехова В. А.. Фінансовий облік: Короткий курс.- Спб.: Пітер,2005.- 368 з: іл.- (Серія «Короткий курс»).. 2005

Книга присвячена питанням фінансового обліку діяльності організації й складання фінансової бухгалтерської звітності. В окремих главах розглянута практика при-менения національних стандартів по облікові матеріально-виробничих запасів, основних коштів, нематеріальних активів, що становлять істотну частину майна господарюючих суб'єктів, а також доходів і видатків організацій і ін. Усі питання викладені відповідно до діючих редакцій Податкового кодексу РФ, Положення по веденню бухгалтерського обліку й бухгалтерської звітності, а також з діючими Положеннями по бухгалтерському облікові (ПБУ), затвердженими відповідними наказами Міністерства фінансів РФ, до яких розроблені Методичні вказівки по їхнім застосуванню. Наведений словник облікових термінів для практичного використання в навчальних цілях. Книга буде корисна не тільки студентам, але й практикуючим бухгалтерам і аудиторам.

Передмова
Розділ 1Облік матеріально-виробничих запасів
Облік матеріально-виробничих запасів
1.1. Виробничий^-виробничі-матеріально-виробничі запаси, їх класифікація, оцінка й завдання обліку
Сировина й основна матеріали
Покупні напівфабрикати й комплектуючі вироби
Поворотні відходи
Паливо, тара й тарні матеріали, запасні частини
Паливо
Тара
Запасні частини
Реманент, инструментихозяйственниепринадлежности
Оцінка матеріально-виробничих запасів
Завдання обліку.
1.2. Документальне оформлення вступу й відпустки матеріально-виробничих запасів
Доручення
Прибутковий ордер
Акт приймання матеріалів
Лимитно-Забірна карта
Вимога-Накладна
Накладна на відпустку матеріалів на сторону
Картка обліку матеріалів
Акт про оприбуткування матеріальних цінностей, отриманих при розбиранні й демонтажі будинків і споруджень
1.3. Облік матеріально-виробничих запасів на складі і його взаємозв'язок з даними бухгалтерського обліку
1.4.0рганизациясинтетического обліку матеріально-виробничих запасів
1.5. Інвентаризація й переоцінка матеріально-виробничих запасів
1.6. Особливості обліку спеціальних інструментів, пристосувань, устаткування й спеціального одягу
Розділ 2Облік основних коштів і вкладень у внеоборотние активи
Облік основних коштів і вкладень у внеоборотние активи
2.1. Поняття, класифікація, оцінка й завдання обліку основних коштів
Основні кошти і їх угруповання.
Строк корисного використання
Будинку
Спорудження
Машини й устаткування
Вимірювальні й регулюючі прилади й устрою
Обчислювальна техніка
Транспортні засоби
Реманент виробничий і господарський
Насадження багаторічні
Оцінка основних коштів.
Завдання обліку основних коштів.
2.2. Аналітичний і синтетичний облік наявності й руху основнихсредств
Інвентарний облік основних коштів
Синтетичний облік вступу й вибуття основних коштів
Синтетичний облік вступу основних коштів.
Приклад. Облік вступу основних коштів
Облік об'єктів пайової власності ведеться кожним учасником
Синтетичний облік вибуття основних коштів.
Приклад. Облік вибуття об'єкта основних коштів внаслідок повної амортизації
Приклад. Облік при списанні відсутніх основних коштів з вини матеріально відповідальних осіб
2 3. Облік вкладень у внеоборотние активи
2.4. Облік амортизації основних коштів
Приклад. Порядок розрахунків сум амортизаційних відрахувань
Первісною вартістю основних коштів
2.5. Учетзатрат на відновлення основних коштів
Фінансування витрат на відновлення основних коштів
2.6. Облік операцій по фінансовій оренді основних коштів
Облік лізингового майна на балансі лизингодателя.
2.7. Інвентаризація й переоцінка основних коштів
Розділ 3Облік нематеріальних активів
Облік нематеріальних активів
3.1. Поняття, класифікація, способи оцінки й облік нематеріальних активів
3.2. Амортизація нематеріальних активів
3.3. Методологія обліку ділової репутації організації й видатків на НИОКР
Розділ 4Формування доходови видатків організації, отложеннихналогових активів і зобов'язань
Формування доходови видатків організації, отложеннихналогових активів і зобов'язань
4.1. Облік і оподатковування доходів організації
4.2. Облік і оподатковування видатків організації
Розглянемо приклад (цифри умовні).
4.3. Облік відкладених активів і зобов'язань при розрахунках податку на прибуток
Розділ 5Облік фінансових вкладень, капіталу й зобов'язань організації
Облік фінансових вкладень, капіталу й зобов'язань організації
5.1. Облік фінансових вкладень
Приклад. Методика оцінки фінансових вкладень
5.2. Облік капіталу організації
Первісна вартість
5.3. Облік кредитів і позик і витрат по їхнім обслуговуванню
5.4. Нормативне регулювання дебіторської й кредиторської заборгованості
5.5. Формування й облік резервів організації
Розділ 6Правове й облікове регулювання відносин у зв'язку з неспроможністю (банкрутством)
Правове й облікове регулювання відносин у зв'язку з неспроможністю (банкрутством)
6.1. Загальні принципи проведення процедур банкрутства
Неспроможність (банкрутство)
6.2. Конкурсне проведення в системі облікових процедур банкрутства
Глава 7Бухгалтерська звітність і вплив на її складання окремих фактів господарської діяльності
Бухгалтерська звітність і вплив на її складання окремих фактів господарської діяльності
7.1. Формування показників бухгалтерської звітності. Загальнометодологічні основи
Склад бухгалтерської звітності у відповідності зі стандартами
Методичні питання складання бухгалтерського балансу
Складання звіту про прибутки й збитки
Доходи й видатки по звичайних видах діяльності.
Інші доходи й видатки.
Прибуток (збиток) до оподатковування.
Чистий прибуток (збиток) звітного періоду.
Пояснення до бухгалтерського балансу й отчетуо прибутках і збитках: методологія вистави
7.2. Порядок відбиття у звітності подій після звітної дати
7.3. Відбиття у звітності умовних фактів господарської діяльності
7.4. Формування у звітності інформації про, що припиняється діяльності й про афілійованих осіб
7.5. Порядок складання отчетностипри проведенні реорганізації підприємств (організацій)
7.6. Особливості формування окремих показників фінансової звітності для акціонерних товариств
Приклад. Розрахунки прибутки на акцію
7.7. Принципи складання зведеної й консолідованої звітності
Покупка (придбання)
Зведена звітність
Сегментування
Сегмент діяльності
Географічний сегмент
Звітний сегмент
Доходи по сегменту
Видатки по сегменту
Консолідована звітність
Асоційована компанія
Значний вплив
Метод пропорційного розподілу
Вартісної метод
Словник термінів
Абонемент
Абонементна плата
Абонент
Аванс
Аваль
Авансовий звіт
Авансова вартість
Авізо
Ажур
Акт
Актив
Активні рахунки
Активи
Активно-пасивні рахунки
Акцепт
Акція
Амортизація
Амортизаційні відрахування
Аналіз
Аналітичні рахунки
Аналітичний облік
Анулювання
Оренда
Артикул
Асигнування
Асортименти
Афілійовані особи
Афілійована компанія
Баланс
Баланс прибутків і видатків підприємства
Балансовий метод
Балансова вартість
Балансова вартість основних коштів
Балансові рахунки
Бартер
Безповоротні відходи проведення
Безнадійні борги
Бесполуфабрикатний варіант обліку витрат на проведення
Бланк
Бланки строгої звітності
Шлюб продукції
Бухгалтер
Бухгалтерія
Бухгалтерська звітність
Бухгалтерське проведення
Бухгалтерський баланс
Бухгалтерський документ
Бухгалтерський облік
Валовий прибуток
Валюта балансу
Відомість
Вексель
Вексель простий
Вексель комерційний
Вексель опротес
Вексель перекладний
Взаимозачетние операції
Внеоборотние (довгострокові) активи
Внепроизводственние (комерційні) видатки
Позареалізаційні доходи
Позареалізаційні видатки
Зовнішній шлюб продукції
Внутрішній шлюб продукції
Внутрішньогосподарські розрахунки
Поворотні відходи
Відновлення основних коштів
Відбудовна вартість основних коштів
Допоміжна відомість
Допоміжні матеріали
Допоміжні проведення
Допоміжні проведення
Вступний баланс
Вибуття активів
Головний бухгалтер
Головна книга
Готова продукція
Річний звіт
Дебет
Подвійний запис
Дебіторська заборгованість
Ділова репутація фірми
Доходи організації
Одиниця основних коштів
Одиниця обліку матеріально-виробничих запасів
Природні втрати
Журнал - Головна
Журнали-Ордера
Журнально-ордерна форма обліку
Забалансові рахунки
Позикові кошти
Заключний бухгалтерський баланс
Закриття рахунків
Застави й забезпечення
Запасні частини
Запис господарських операцій
Запис хронологічний
Забудовник
Витрати на ліквідацію основних коштів
Витрати на проведення
Витрати обігу
Витрати проведення
Вимірники в бухгалтерському обліку
Іммобілізація обігових коштів
Майно
Інвентаризаційні описи
Інвентаризація
Інвентарні картки
Інвентарний номер
Інвентарний об'єкт
Індосамент
Індосант
Індосат
Позовна давність
Калькулювання
Калькуляційні рахунки
Калькуляція
Капітал оборотний
Капітал основний
Капітал власний
Капітальні вкладення
Капітальне будівництво
Капітальний ремонт основних коштів
Картотека
Картка для обліку матеріалів
Картки
Класифікація бухгалтерських документів
Класифікація основних коштів
Класифікація рахунків бухгалтерського обліку
Кодекс професійної етики
Комплекс конструктивно-зчленованих предметів основних коштів
Контроль
Короткострокові позики
Короткострокові кредити
Кредит
Кредит
Кредиторська заборгованість
Курсова різниця
Курс закриття
Лізинг
Ліквідаційний баланс
Ліквідація основних коштів
Ліміт
Лимитно-Забірна карта
Листок-Розшифрування
ЛИФО
Матеріально відповідальна особа
Матеріально-виробничі запаси
Меморіально-ордерна форма бухгалтерського обліку
Меморіальний ордер
Метод бухгалтерського обліку
Метод калькуляції
Модернізація основних коштів
Моральне зношування основних коштів
Накладна
Накладні (нетехнологічні) видатки
Накопичувальна відомість
Накопичувальні документи
Податок на додану вартість по придбаних цінностях
Початковий (вступний) бухгалтерський баланс
Незавершене проведення
Нематеріальні активи
Неотфактурованние поставки
Непродуктивні видатки
Нормативна калькуляція
Нормативний метод
Забезпечення фінансових вкладень
Оборотність обігових коштів
Оборотні відомості
Обігові кошти (активи)
Обороти по рахунках
Обслуговуючі проведення й господарства
Облігація
Загальновиробничі видатки
Загальногосподарські видатки
Об'єкти бухгалтерського обліку
Одноелементні виробничі видатки
Основна продукція
Основне проведення
Основні матеріали
Основні виробничі видатки
Оперативний облік
Операційні доходи
Операційні видатки
Операційні рахунки
Операційний цикл
Опціон
Організація бухгалтерського обліку
Основні кошти
Залишкова вартість основних коштів
Відхилення у вартості матеріалів
Звітна калькуляція
Звітний сегмент
Оцінка майна, зобов'язань і господарських операцій
Оцінка оборотних активів
Відкличний акредитив
Відкладений податковий актив
Відкладене податкове зобов'язання
Пасив
Пасивні рахунки
Первинні документи
Первісна вартість основних коштів
Переоцінка матеріалів
Переоцінка основних коштів
План рахунків бухгалтерського обліку
Підрядний спосіб капітального будівництва
Підрядник
Позаказний метод обліку витрат і калькуляції
Повна собівартість
Напівфабрикатами варіант обліку витрат на проведення
Напівфабрикати
Попередельний метод обліку витрат і калькуляції
Попроцессний метод обліку витрат і калькуляції
Вступ основних коштів
Втрати від псування цінностей
Втрати від простою
Права підприємства по організації бухгалтерського обліку
Правила ведення бухгалтерського обліку
Прибуток
Принципи бухгалтерського обліку
Прибутковий ордер
Професійні суспільні об'єднання бухгалтерів
Інші доходи (вступу)
Інші видатки
Прямі виробничі видатки
Публікація фінансової звітності
Робітник план рахунків бухгалтерського обліку
Розгорнуте сальдо
Разові документи
Разработочние таблиці
Розпорядчі документи
Розподільні рахунки
Видатки майбутніх періодів
Видатки організації
Видатки по звичайних видах діяльності
Реалізація (продаж)
Реєстраційний журнал
Регулюючі рахунки
Резерв
Результат інвентаризації
Рентабельність
Ремітент
Реформація бухгалтерського балансу
Сальдо
Сальдова книга
Сальдовий метод обліку матеріалів
Сегмент діяльності
Сегментування
Синтетичний рахунок
Синтетичний облік
Порівнювальна відомість
Подія після звітної дати
Сумнівний борг
Спосіб нарахування амортизації по основних коштах
Строк корисного використання
Стандарт бухгалтерського обліку
Спот
Стаття калькуляції
Сторно
Субпідрядник
Субрахунок
Рахунок бухгалтерського обліку
Сировина
Поточна ринкова вартість
Товариство на вірі (командитне товариство)
Трасант
Трасат
Вимога-Накладна
Збитки
Уніфікація бухгалтерських документів
Уніфікація обліку
Умовний прибуток
Умовний збиток
Умовний факт
Статут
Статутний капітал
Статутний фонд державного (муніципального) унітарного підприємства
Облік
Облікова політика
Облікові регістри
Обліковий процес
Засновницький прибуток вакционерном суспільстві
Фактична собівартість матеріально-виробничих запасів
Фактична собівартість продукції
Фізичне зношування основних коштів
Фінансова звітність
Фінансові вкладення
ФИФО
Фонд
Фонд резервний
Форма бухгалтерського обліку
Ф'ючерсні операції
Господарські операції
Господарський спосіб капітального будівництва
Господарський облік
Холдинг
Цедент
Цессиомарий
Цільові фінансування й вступу
Централізація обліку
Частковий акцепт
Чистий прибуток
Чиста продукція
Чистий дохід підприємства
Надзвичайні доходи
Надзвичайні видатки
Шахова оборотна відомість
Штат
Штатний розклад
Штраф
Екземпляр
Економічні категорії
Економічний елемент витрат
Ефективність
Юридична особа
Ярльж
Рекомендована література
Додаток
Основні нормативні акти, що регламентують питання складання фінансової бухгалтерської звітності
Методичні рекомендації й вказівки Мінфіну РФ, що регламентують окремі питання ведення обліку й складання звітності