На головну сторінку   Всі книги

Мірошників В. Д., Ильясов К. К.. Фінанси.- Алмати: Изд. 2-е, перераб. і доп.- ДО, аржи-каражат,1997. 472 с.. 1997

Викладені основні категорії й поняття фінансів, закономірність їх функціонування, принципи дії, особливості фінансових відносин у Республіці Казахстан в умовах перехід до ринку. Для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів. ПЕРЕДМОВА до 2-му виданню
ВВЕДЕННЯ
ЧАСТИНА I. Загальне поняття про фінанси, їх функціонуванні й керуванні
Розділ 1. Сутність, функції й роль фінансів
Поняття фінансів
Необхідність і природа фінансів
Функції фінансів
Взаємодія й взаємозв'язок вартісних економічних категорій
Фінансові ресурси й фонди як об'єкт фінансових відносин
Поняття про фінансову систему
Розділ 2. Фінансова політика й фінансовий механізм
Сутність і значення фінансової політики й фінансового механізму в соціально-економічних процесах
Утримування, завдання, цілі й принципи фінансової політики
Утримування й структура фінансового механізму
Розділ 3. Організація керування фінансами
Утримування керування фінансами
Організація керування фінансами в Республіці Казахстан
Керування фінансами підприємств і організацій
Автоматизована система керування фінансами
Розділ 4. Фінансове планування й прогнозування
Утримування, завдання, принципи й методи фінансового планування
Система фінансових планів
фінансові показники
Основні напрямки вдосконалювання фінансового планування
Розділ 5. Правове забезпечення фінансових відносин
Фінансові правовідносини й правовий^-правові-фінансово-правові норми
Фінансова діяльність держави й методи її законодавчого здійснення
Фінансово-правові акти в системі фінансового законодавства
Розділ 6. Фінансовий контроль
Сутність і значення фінансового контролю
Класифікація фінансового контролю
Аудиторський контроль (аудит)
Методи фінансового контролю
Організація фінансового контролю
ЧАСТИНА II. Фінанси підприємств, організацій, установ
Глава 7. Основи функціонування фінансів господарюючих суб'єктів
Утримування фінансів підприємств і організацій
Класифікація підприємств, організацій, установ
Особливості фінансів підприємств основних організаційно-правових форм
7.4. Фінансові аспекти перетворення власності підприємств
Глава 8. Фінанси комерційних підприємств і організацій
Основи організації фінансів підприємств і організацій, що діють на комерційних початках
Фінансові фонди підприємств і організацій
Виробничі фонди й фінансові результати діяльності підприємств
Фінансовий менеджмент на підприємствах
Глава 9. Фінанси некомерційних організацій і установ
Утримування й організація фінансів некомерційних організацій і установ
Иточники фінансування організацій і установ некомерційної діяльності
Видатки некомерційних організацій і установ
ЧАСТИНА III. Державні фінанси
Глава 10. Загальна характеристика державних фінансів
Економічна діяльність держави. Суспільні товари, блага й послуги
Глава 11. Державні доходи
Сутність державних доходів
Глава 12. Податки й організація податкової системи
Поняття податків і їх соціально-економічна сутність
Податкова система
Організація стягнення податків
Непрямі податки
Прибутковий податок Прибутковий податок з юридичних осіб
Податки на власність
Платежі за природні ресурси
Збори, мита, прочив платежі
Перекладання податків
Відхилення від податків
Глава 13. Державні видатки
Сутність державних видатків, їх склад
Класифікація державних видатків
Фінансування економіки
Видатки на социальнокультурние заходу
Видатки на соціальний захист населення
Фінансування наукове- технічного прогресу (НТП)
Видатки на оборону
Видатки на керування
Глава 14. Державний бюджет
Економічна сутність і роль державного бюджету
Склад і структура доходів і видатків державного бюджету
Принципи побудови бюджету
Баланс бюджету. Дефіцит бюджету
Бюджетна система й бюджетний устрій
Організація бюджетного процесу в Республіці Казахстан
Глава 15. Організація місцевих фінансів
Сутність і значення місцевих фінансів
Доходи й видатки місцевих бюджетів
Фінанси спеціальних економічних зон
Глава 16. Позабюджетні фонди
Сутність позабюджетних фондів
Соціальні позабюджетні фонди
Позабюджетні фонди економічного призначення
Глава 17. Державний кредит і державний борг
Сутність державного кредиту
Форми й методи державного кредиту
Міжнародний державний кредит
Державний борг
Зовнішній державний борг
ЧАСТИНА IV. Страхування
Глава 18. Економічні й соціальні основи страхування
Економічна природа страхування й сфери його дії
Соціальне страхування
Соціальне страхування при втраті роботи
Глава 19. Майнове й особисте страхування
Особливості майнового й особистого страхування
Класифікація майнового й особистого страхування
Поняття й терміни в страхуванні
Організація страхування
ЧАСТИНА V. Актуальні проблеми фінансів у ринковій економіці
Глава 20. Державне фінансове регулювання економіки. Закордонні концепції фінансово-економічного регулювання
Поняття й класифікація державного фінансового регулювання економіки
Глава 21. Фінансовий ринок
Поняття про фінансовий ринок
Випуск і обіг цінних паперів. Учасники фінансового ринку
Фондова біржа
Глава 22. Фінанси в системі зовнішньоекономічних зв'язків
Характеристика зовнішньоекономічної діяльності й напрямку її розвитку
Форми й методи регулювання зовнішньоекономічної діяльності
Глава 23. Фінанси й інфляція
Природа інфляції і її взаємозв'язок з фінансами