На головну сторінку   Всі книги

Під ред. проф. Г. Б. Поляка. Фінанси. Грошовий обіг. Кредит: Учебникдля вузів Під ред. проф. Г. Б. Поляка .- М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2-е изд.2002.- 512 с.. 2002

Господарська діяльність у ринковій економіці висуває перед усіма учасниками економічного процесу вимоги високої компетенції в області фінансів, кредиту, грошового обігу. Знання цих дисциплін - застава успішної роботи у всіх сферах людської діяльності. Розглядаються основи фінансів, кредиту й грошового обігу. Виділено чотири розділи: 1) гроші, грошовий обіг, грошова система; 2) фінанси, фінансова система, бюджет держави; 3) кредит, кредитна система, ринок цінних паперів; 4) міжнародні валютно-фінансові й кредитні відносини.
Для студентів економічних вузів і спеціальностей, фахівців фінансових служб, керівників підприємств і організацій.

Введення
Гроші, грошовий обіг, грошова система
Сутність, функції й види грошей
1.1. Сутність грошей
Розвиток форм вартості.
Гроші - економічна й історична категорія.
1.2. Функції грошей І ЇХ роль
Функція грошей як заходу вартості.
Функція грошей як кошту обігу.
Функція грошей як кошту нагромадження й заощадження.
Функція грошей як кошту платежу.
Функція світових грошей.
Сучасні функції грошей і їх роль у сучасній ринковій економіці.
1.3. Види грошей
Дійсні гроші.
Заступники дійсних грошей (знаки вартості).
Контрольні питання
Грошовий обіг і грошовий система
2.1. Грошовий обіг: сутність, наявний і безготівковий обіг
Грошовий обіг.
Особливості грошового обігу в Росії.
2.2. Грошова маса. Закон грошового обігу. Швидкість обороту грошей
Грошова маса й грошова база.
Закон грошового обігу.
Швидкість обороту грошей.
2.3. Грошова система
Грошова система металевого обігу.
Грошова паперово-кредитна система.
Принципи функціонування грошової системи.
2.4. Грошова система Російської Федерації
Грошова маса Росії.
Кризовий стан російської грошової системи.
2.5 Інфляція. Особливості інфляційного процесу в Росії
Фактори й форми прояву інфляції.
Типи інфляції.
Оцінка інфляції.
Види інфляції.
Економічні й соціальні наслідки інфляції.
Антиінфляційна політика держави.
Особливості інфляційного процесу й антиінфляційного регулювання в Росії.
Контрольні питання
КРЕДИТ, КРЕДИТНА СИСТЕМА, РИНОК ЦІННИХ ПАПЕРІВ
Глава 16 Кредит і його функції
16.1. Необхідність кредиту
16.2. Сутність кредиту і його елементи
Суб'єкти кредитних відносин.
Об'єкт кредитних відносин.
Позичковий відсоток.
Ціна кредиту
16.3. Основні принципи кредиту
16.4. Функції й роль кредиту
Функції кредиту.
Роль кредиту в економіці.
16.5. Основні форми н види кредиту
Комерційний кредит.
Банківський кредит.
Споживчий кредит.
Державний кредит.
Міжнародний кредит.
Види кредиту.
Контрольні питання
Кредитна система Російської Федерації і її організація
17.1. Кредитна система Росії на сучасному етапі
Небанківські кредитні організації
17.2. Юридичний статус Центрального банку, його мети й структура
Участь держави в капіталі центрального банку.
Структура ЦБ.
Операції ЦБ РФ.
17.3. Функції Центрального банку РФ
Функції по обслуговуванню Уряду РФ.
Функції по обслуговуванню комерційних банків.
Випуск облігацій.
Наглядові й контрольні функції ЦБ РФ.
Регулярний контроль ЦБ РФ за діяльністю кредитних організацій.
Валютне регулювання й валютний контроль.
Контрольні питання
Комерційні банки і їх операції
18.1. Комерційні банки в Російській Федерації
Операції й угоди комерційних банків.
Види комерційних банків.
Власний капітал комерційного банку.
Напрямку діяльності комерційних організацій.
18.2. Розрахунково-касове обслуговування
Розрахункове обслуговування.
Касове обслуговування
18.3. Залучення коштів комерційними банками (пасиви)
Депозити.
Міжбанківські кредити й депозити
Боргові цінні папери
Облігації.
18.4. Розміщення коштів комерційними банками (актив)
Банківське кредитування.
Поручництво.
Банковська гарантія.
Вкладення в цінні папери.
Кореспондентські рахунки.
Лізинг.
Факторинг.
Контрольні питання
Безготівкові розрахунки
19.1. Основи організації безготівкових розрахунків
Принципи організації безготівкових розрахунків.
Міжбанківські розрахунки.
Суб'єкти безготівкових розрахунків.
Механізм організації безготівкових розрахунків.
19.2. Форми безготівкових розрахунків
Розрахунки платіжними дорученнями.
Розрахунки чеками.
Розрахунки акредитивами.
Розрахунки платіжними вимогами-дорученнями.
Розрахунки платіжними вимогами.
Інкасові доручення.
Черговість платежів.
19.3. Розрахунки пластиковими картками
Банківські кредитні картки.
Частки кредитні картки підприємств торгівлі й послуг.
Картки для покупки через термінали в торговельних крапках.
Картки для банківських автоматів.
Контрольні питання
Ринок цінних папера фондова біржа
20.1. Функції й структура ринку цінних паперів
Фінансовий і фондовий ринок.
Функції й види ринку цінних паперів.
Інфраструктура ринку цінних паперів.
20.2. Цінні папери і їх види
Властивості цінних паперів.
Класифікація цінних паперів.
Ознаки цінних паперів.
Основні види цінних паперів.
Похідні цінні папери.
Державні цінні папери
20.3. Первинний і вторинний фондовий ринок. Фондова біржа
Первинний ринок.
Вторинний ринок.
Фондова біржа.
20.4. Регулювання ринку цінних паперів
Контрольні питання
Міжнародні валютно-фінансові й кредитні відносини
21.1. Світова валютна система
Чотири системи МВС.
Світові гроші.
Регулювання валютних курсів і валютний контроль.
21.2. Валютна система Російської Федерації
Валютна система Російської Федерації.
Валютно-фінансове положення Росії наприкінці 1990-х років
21.3. Платіжний баланс
Елементи платіжного балансу.
Платіжний баланс Російської Федерації
21.4. Проблеми зовнішньої заборгованості Росії
Контрольні питання
Термінологічний словник
Авізо
Авуар (податковий)
Акредитив
Активи підприємства
Акциз
Акціонерне товариство
Акціонерні товариства закритого типу
Акціонерні товариства відкритого типу
Акціонерний капітал
Акція
Акція іменна
Акція звичайна
Акція на подавця
Акція привілейована
Акції підприємства
Акція трудового колективу підприємства
Амністія (податкова)
Амортизаційні кошти
. Амортизаційний фонд
Амортизація
Оренда
Аудиторський контроль
Баланс
Балансовий прибуток
Банківський кредит
Банкрутство
Безготівковий грошовий обіг
Бізнес-план
Біржовий курс
Бюджет
Бюджетна класифікація РФ
Бюджетна система Російської Федерації
Бюджетна позичка
Бюджетне планування
Бюджетне право
Бюджетне регулювання
Бюджетний устрій
Бюджетні асигнування
Бюджетний процес
Валовий виторг
Валовий дохід
Валовий прибуток
Валовий внутрішній продукт (ВВП)
Валовий дохід
Вексель
Венчурна фірма
Венчурне фінансування
Позабюджетні спеціальні фонди
. Зовнішній борг
Внутрішній борг
Гарантійне зобов'язання, або доручення
Державне регулювання
Державне фінансування
Державні доходи
Державні позики
Державні короткострокові бескупонние облігації (ГКО)
Державні мінімальні соціальні стандарти
Державні видатки
Державні фінанси
Державний бюджет
Державний позабюджетний фонд
Державний кредит
Державний або муніципальна позика
Державний або муніципальний борг
Державний фінансовий контроль
Дебітор
Дебіторська заборгованість
Девальвація
Грошова одиниця
Грошова маса
Демпінг
Грошова система
Грошовий обіг
Гроші
Депозит до запитання
Депозитний сертифікат
Депозити
Дефлятор ВВП
Дефіцит бюджету
Дивіденд
Додана вартість
Договір оренди
Дотації
Доходи бюджету
Закон грошового обігу
Витрати
Земельний кадастр
Золотодевизний стандарт
Зопотомонетний стандарт
Золотослитковий стандарт
Витрати проведення й реалізації продукції
Зношування основних фондів
Інвестиції
Інвестиційна політика
Інвестиційні фонди
Інвестиційний податковий кредит
Інвестор
Індосамент
Інкасо
Інноваційна діяльність
Інновація
Інфляція
Інфраструктура
Іпотека
Капітал
Капітал оборотний
Капітал основний
Капіталомісткість
Капітальне будівництво
Капітальні вкладення
Кліринг
Комерційний банк
Комерційний кредит
Комерційний розрахунки
Компанія
Конверсія
Конвертованість валют
Конкурентоспроможність
Консолідований бюджет
Контрольний пакет акцій
Концентрація проведення
Концерн
Концесія
Непрямі податки
Короткострокові активи
Короткострокові зобов'язання
Короткострокові фінансові вкладення
Кредит
Кредитна картка
Кредитні гроші
Кредитування
Кредиторська заборгованість
Криза платоспроможності
Купон
. Курс акцій, облігацій і інших цінних паперів
Ліквідність активів
Ліквідність балансу підприємства
Ліквідність підприємства
Ліміт капітальних вкладень
Ліміт кредитування
Ліцензія
Маркетинг
Медичне страхування
Медичне страхування
Місцеві податки й збори
Місцеві фінанси
Місцевий бюджет
Накладні видатки
Готівково-грошовий обіг
Податок
Податкова система
Податкові канікули
Податкові пільги
Податковий контроль
Податковий кредит
Номінал
Номінальна вартість акції
Норма амортизації
Забезпеченість кредиту
Облігації
Облігації державних позик
Відновлення фондів
Оборотність обігових коштів
Оборот обігових коштів
Обігові кошти
Обіговий капітал
Обслуговування боргу
Товариство з обмеженою відповідальністю
Окупність капітальних вкладень
Оперативне керування
Оплата праці
Оптимальний розмір підприємства
Оптова (відпускна) ціна
Основні невиробничі фонди
Основні виробничі фонди
Основні кошти
Залишкова вартість
Відстрочений платіж
Оффшор
Оцінка фондів
Черговість платежів
Пенсія
Перекладний вексель
Перемикання капіталу
Переоцінка фондів
Перестрахування
Період окупності
Планування
Платоспроможність підприємства
Платіжне доручення
Платіжна вимога
Платіжна вимога-доручення
Платіжний баланс
Платіжний оборот
Підряд
Повне товариство
Портфель
Портфель цінних паперів
Допомога
Мито
Преференція
Прибуток
Приватизація
Привілейована акція
Принципи кредитування
Прогнозування
Продуктивна потужність
Простий вексель
Проспект емісії
Профіцит бюджету
Роздержавлення
Видатки бюджету
Розрахунковий рахунок
Регулювання економіки
Регулюючі доходи
Резервний фонд
Рекламація
Рентабельність
Рентабельність продукції
Рентабельність проведення
Реструктуризація зовнішнього боргу
Реструктуризація фіскальної заборгованості
Розпис бюджету
Ринкова вартість
Ринкова економіка
Самострахування
Самофінансування
Санація підприємства
Ощадний банк
Вільна ринкова економіка
Вільний ринок
Собівартість продукції
Секвестр
Система цін
Кошторис
Кошторис видатків і доходів
Кошторисне фінансування
Змішане (командитне) товариство
Власність
Власні доходи територіальних бюджетів
Соціальне забезпечення
Соціальне страхування
Кошту по взаємних розрахунках
Субвенція
Субсидія
Позичковий відсоток
Стагнація
Стагфляція
Страхування
Страхова сума
Страхове відшкодування
Страховий тариф
Мита
Тариф
Поточні витрати
Поточний фінансовий менеджмент
Територіальні бюджети
Територіальні позабюджетні фонди
Територіальні фінанси
Територіальний зведений фінансовий баланс
Товарна біржа
Товариство на вірі (командитне)
Товариство з обмеженою відповідальністю
Торговельна націнка
Крапка беззбитковості
Трансферна ціна
Трансферні платежі
Трастові (довірчі) операції
Збитки
Унітарне підприємство
Умовно-змінні витрати
Статут
Дисконтна ставка
Установчі документи
Факторинг
Федералізм (бюджетний)
Фінансова інформація
Фінансова політика
Фінансова система
Фінансова стратегія
Фінансово-промислова група
Фінансове забезпечення відтворювального процесу
Фінансове планування
Фінансовий стан підприємства
Фінансові коефіцієнти
Фінансові результати
Фінансові ресурси
Фінансові фонди
Фінансовий апарат
Фінансовий контроль
Фінансовий лізинг
Фінансовий менеджмент
Фінансовий механізм
Фінансовий звіт
Фінансовий ринок
Фінанси
Фонд відшкодування
Фонд нагромадження
Фонд оплати праці
Фондоозброєність
Фондомісткість
Ф'ючерс
Холдингова компанія
Цінні папери
Чек
Економічний інструмент
Економічний стимул
Юридична особа
ЛІТЕРАТУРА