На головну сторінку   Всі книги

В. І. Кушлин. ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ Підручник. Москва, 2002. 2002

Сучасна економіка, як свідчить практика всіх без винятку країн миру, припускає активна участь у ній держави як суб'єкта ринкових економічних відносин, а також як регулюючого й керуючого органа. У різних країнах миру неоднаковим образом, згідне традиціям і накопиченому досвіду будуються відносини між урядом і основними економічними суб'єктами (підприємцями й домогосподарствами). У різній мері реалізується й державне втручання в економічні процеси. Передмова
Розділ перший ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІК
Глава Російська економіка на початку XXI століття, її місце у світовому господарстві
Особливості И тенденції динаміки економіки Росії
Перспективи розвитку російської економіки
Росія у світовому економічному просторі
Питання й завдання
Державне регулювання, стратегія й рушійні сили трансформації економіки
Економіка як об'єкт суспільного регулювання
Сучасні завдання державного регулювання
Трансформація економічної системи Росії
Соціально-економічна результативність трансформації
Питання й завдання
Глава Державний механізм регулювання економічних процесів
Загальні функції держави в ринковій економіці
Зміни в стратегії регулювання
Фактори державного впливу на економіку
Шляхи підвищення ефективності державного впливу
Питання й завдання:
Глава Теорії державного регулювання економіки
1. Держава в неокласичних теоріях. Економічний лібералізм
2 Теорії кейнсианства. Кейнсианская економічна політика
Концепція індикативного планування. Державний дирижизм
Умови ефективного застосування теорій у практиці державного регулювання економіки
Питання й завдання
Глава Формування й функціонування ринкової економіки
Причини виникнення й етапи формування
Механізм ринкової економіки
Розвиток ринкових відносин у Росії
Питання й завдання
Глава Ринкові відносини й перетворення власності
Економічне й правове втримування власності
Чому необхідне реформування відносин власності
Оптимізація державної й муніципальної власності
Державне регулювання власності
Проблема ефективного власника в перехідній економіці
Питання й завдання
Глава Vi I Підприємництво. Основи його державного регулювання
І. Що таке підприємництво
Функції й принципи державного регулювання підприємництва
Формування системи державної підтримки підприємництва
Питання й завдання
Глава VIII Антимонопольна політика держави
Конкуренція й ринок. Антимонопольне законодавство
Основні приймання демонополізації ринків
Регулювання діяльності господарських структур
Антимонопольні заходи на світових ринках
Питання й завдання
Глава Проблеми розширеного відтворення
Відтворення як економічна категорія
Макроекономічні пропорції відтворення
Ресурси й фактори розширеного відтворення
Питання й завдання
Глава Економічний ріст - стрижневе завдання держави
1. Важлива умова соціально-економічного прогресу
Показники економічного росту
Ефективність і якість економічного росту
Фактори ефективного зростання економіки
Питання й завдання
Розділ другий МЕХАНІЗМ І РЕСУРСНА БАЗА ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІК
Глава Державна структурна політика
Структурування національної економіки
Роль И місце структурної ПОЛІТИКИ
Методи реалізації структурної політики
Питання й завдання
XII Глава Керування сталим розвитком економіки'
У чому зміст сталого розвитку
Критерії й індикатори сталого розвитку
Економічна стабільність в умовах глобалізації
Роль і вплив міжнародних економічних організацій
Питання й завдання
Глава XIII Прогнозування й планування соціально-економічного розвитку
1. Методи державного регулювання ринкової економіки
Наукові основи прогнозування. Прогнози й цикли
Стратегічне й індикативне планування
Програмування соціально-економічного розвитку
Глава XIV Бюджетне регулювання економіки країни
Стратегія бюджетної політики й бюджетного регулювання
Активізація функцій бюджетної системи
Ефективність бюджетної системи
Питання й завдання
Глава XV Валютно-фінансове й грошово-кредитне регулювання
Державне валютне регулювання
Грошово-кредитна політика
Питання й завдання
Глава XVI Основні напрямки інвестиційної політики
Поняття про інвестиції
Загальна характеристика інвестиційних ресурсів
Реалізація інвестиційної політики
Питання й завдання
Глава XVII Заощадження населення як інвестиційний ресурс
Ринкова економіка й заощадження населення
Роль заощаджень населення в пожвавленні інвестиційної активності
З. Акумуляція й ефективне використання заощаджень
Питання й завдання
Глава XVIII Стимулювання інвестиційної активності суб'єктів господарювання
І. Шляхи пожвавлення інвестиційної активності підприємств
Емісія цінних паперів
Банківське кредитування реального сектору економіки
Розвиток лізингу
Питання й завдання
Глава Обґрунтування ефективності інвестицій
Інвестиційні проекти й оцінка їх ефективності
Показники фінансової реализуемости й ефективності проектів
З. Облік інфляції й ризиків
Контроллинг реалізації інвестиційних проектів
Питання й завдання
Глава XX Кадровий ресурс економіки й зайнятість населення
Формування й функціонування кадрів у ринкових умовах
Ринок праці, регулювання кадрового потенціалу й зайнятості
Економічна й соціальна функції зайнятості
Державне регулювання зайнятості й ринку праці
Питання й завдання
Глава Податки в системі державного регулювання
Податки й податкова політика
Реформування податкової системи
3. Підвищення ефективності оподатковування
Питання й завдання
Глава Ціноутворення. Вплив держави на ціни
Формування й динаміка цін
Тенденції й фактори динаміки цін у Росії
Державне регулювання цін
Питання й завдання
Глава XXIII Керування соціально-економічним розвитком регіонів
Територіально-виробничі фактори економіки
Місце регіональної політики в економічній стратегії
Основи територіальної організації національного господарства
Механізми регіонального й муніципального регулювання економіки
Питання й завдання
Розділ третій ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА В OCHOBHBIX СФЕРАХ І ГАЛУЗЯХ НАЦИОНАЛВНОГО ГОСПОДАРСТВ
Глава XXIV Державна науково-технічна політика
1. Вихідні положення И принципи
Мети й завдання. Основні напрямки й пріоритети
Вироблення, реалізація, ресурсне забезпечення
Питання й завдання
Глава XXV Промислова політика держави
Державне регулювання розвитку промисловості
Концепція маркетингу в промисловій політиці
Товарна й технологічна спеціалізація
Инвестицинно-Нновационная політика
Заходу державної підтримки промисловості
Питання й завдання
Глава XXVI Забезпечення стійкого відтворення в агропромисловому комплексі
Стан сучасного агропромислового комплексу Росії
Державне регулювання стійкого розвинена АПК
Формування системи державного регулювання
Питання й завдання
Глава XXVII Державне регулювання соціальної сфери
Соціальна сфера: утримування, проблеми й протиріччя
Основні пріоритети й напрямку соціального захисту
Модернізація (реформування) соціальної сфери Росії
Питання й завдання
Глава XXVIII Політика доходів і заробітної плати
Доходи і їх регулювання
Основні проблеми й ключові функції оплати праці
З. Що таке заробітна плата
Регулювання оплати праці в сфері матеріального проведення
Питання й завдання
Глава XXIX Соціальне партнерство як інститут ринкової економіки
Сутність соціального партнерства
Механізм соціального партнерства
Соціальне партнерство в Росії
Питання й завдання
Глава XXX Керування державним сектором економіки
1. Держсектор і його компонента
Організація керування
Планування розвитку
Керування державною власністю
Питання й завдання
Глава XXXI Інфраструктура ринку, її формування й функціонування
Характеристика ринкової інфраструктури
Інфраструктурний комплекс економіки
Основні елементи інфраструктури
Хто є учасником фондового ринку?
Питання й завдання
Глава XXXII Державне регулювання природокористування
Державний менеджмент екоразвития
Держава в глобальному світі.
Інституціональні передумови й обмеження
Постіндустріальні проблеми сталого розвитку
Питання й завдання
Глава Зовнішньоекономічна політика Росії
І. Що таке зовнішньоекономічна політика
Структурні ланки
Зовнішньоекономічна політика на федеральному рівні
Регіональні компоненти
Питання й завдання
Глава XXXIV Державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності
1. Основні положення й характеристика
1 Регулювання зовнішньої торгівлі
Вплив на рух капіталів
Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності
Глава XXXV Розвиток інтеграційного співробітництва Росії із країнами пострадянського простору
Значення інтеграційного співробітництва
Господарські зв'язки із країнами СНД
Торгово-економічні відносини
Митний союз і поглиблення інтеграції
Найближчі завдання
Глава XXXVI Забезпечення національної економічної безпеки
Економічна безпека країни
Завдання й напрямку діяльності
Державне регулювання
Питання й завдання
Глосарій
Список літератури