На головну сторінку   Всі книги

Васильєв С. В.. Цивільний процес. Курс лекцій.- Х.: Еспада,. 2010

У роботі викладений сучасний стан і фундаментальний основи цивільного процессуаольного права України. Курс лекцій підготовлений на основі історичних досягнень науки цивільного процесуального права й досвіду розвитку національного права. с обліком новітнього процесуального законодавства з використанням постанов Конституційного Суду України, Верховного Суду України, постанов судів загальної юрисдикції по конкретних справах. За структурою й утримуванню курс лекцій відповідає вимогам, пропонованим до вивчення дисципліни «цивільний процес» у юридичних вузах. Він може бути використаний як для підготовки студетнов-правознавців до заліків і екзаменам із програми «Цивільний процес», так і становити інтерес для наукових і практичних працівників. ПЕРЕДМОВА
ЦИВІЛЬНЕ ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРАВО ЯК ОТРАСЛЬПРАВА УКРАЇНИ
Форми захисту суб'єктивних прав; судова влада й правосуддя по цивільних справах; поняття, предмет і метод цивільного процесуального права; система цивільного процесуального права
1. Форми захисту суб'єктивних прав
2. Судова влада й правосуддя по цивільних справах
3. Поняття, предмет і метод цивільного процесуального права
4. Система цивільного процесуального права
Рекомендована література по темі:
Розділ 2. ДЖЕРЕЛА ЦИВІЛЬНОГО ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПРАВА
1. Поняття й система джерел цивільного процесуального права
2. Конституція України в системі джерел гражданскогопроцессуального права
3. Цивільний процесуальний кодекс України як основне процесуальне джерело цивільного процесуального права
4. Закони України, що визначають організацію й порядок дозволу цивільного судочинства
5. Підзаконні акти як джерела цивільного процессуальногоправа
6. Місце міжнародних договорів у системі джерел гражданскогопроцессуального права України
7. Роль і значення рішень Конституційного Суду України в цивільному судочинстві України
8. Роль Постанов Пленуму Верховного Суду України й судової практики в цивільному судочинстві
9. Границі дії цивільних процесуальних норм
10. Аналогія права й аналогія закону
Рекомендована література по темі:
Лекція 3ПОНЯТТЯ ЦИВІЛЬНОГО ПРОЦЕСУ
Поняття й завдання цивільного процесу; цивільна процесуальна форма; проведення й стадії цивільного процесу
1. Поняття й завдання цивільного процесу
2. Цивільна процесуальна форма
3. Проведення й стадії цивільного процесу
Рекомендована література по темі:
Лекція 4МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ ЦИВІЛЬНОГО СУДОЧИНСТВА
Міжнародно-правове регулювання права на слушний судовий розгляд; основні елементи слушного судового розгляду
1. Міжнародно-правове регулювання права на справедливоесудебное розгляду
2. Основні елементи слушного судового розгляду
Рекомендована література по темі:
Лекція 5ПРИНЦИПИ ЦИВІЛЬНОГО ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПРАВА
Поняття принципів цивільного процесуального права і їх класифікація; окремі принципи цивільного процесуального права
1. Поняття принципів цивільного процесуального права і їх класифікація
2. Характеристика окремих принципів цивільного процесуального права
Рекомендована література по темі:
Лекція 6ЦИВІЛЬНІ ПРОЦЕСУАЛЬНІ ВІДНОСИНИ
Поняття цивільних процесуальних правовідносин і їх види; підстави виникнення цивільних процесуальний відносин; структура цивільних процесуальних правовідносин; цивільна процесуальна правоздатність і дієздатність
1. Поняття цивільних процесуальних правовідносин і їх види
Види цивільних процесуальних правовідносин:
2. Підстави виникнення цивільних процессуальнихправоотношений
3. Структура гражданських процесуальних відносин
4. Цивільна процесуальна правоздатність і дієздатність
Рекомендована література по темі:
Лекція 7СУД - ОБОВ'ЯЗКОВИЙ УЧАСНИК ЦИВІЛЬНОГО ПРОЦЕСУ
Система судів цивільної юрисдикції; цивільна процесуальна павосубъектность суду; склад суду; відвід судді
1. Система судів цивільної юрисдикції
2. Цивільна процесуальна павосубъектность суду
3. Склад суду
4. Відвід судді
Рекомендована література по темі:
Лекція 8ОСОБИ, ЩО БРАТИ УЧАСТЬ У СПРАВІ
Сторони в цивільному процесі; треті особи в цивільному процесі; участь у справі представника; участь у цивільному процесі органів і осіб, яким законом надане право захищати права, волі й інтереси інших осіб
1. Сторони в цивільному процесі
Суб'єктивне цивільне процесуальне право сторони -
Види цивільної процесуальної співучасті:
2. Треті особи в цивільному процесі
3. Участь у справі представника
4. Участь у цивільному процесі органів і осіб, яким законом надане право захищати права, волі й інтереси інших осіб
Рекомендована література по темі:
Лекція 9ІНШІ УЧАСНИКИ ЦИВІЛЬНОГО ПРОЦЕСУ
1. Поняття й характерні риси інших учасників гражданскогопроцесса
2. Види інших учасників цивільного процесу
Рекомендована література по темі:
Лекція 10ЦИВІЛЬНА ЮРИСДИКЦІЯ
Поняття цивільної юрисдикції; предметна цивільна юрисдикція; територіальна цивільна юрисдикція; функціональна цивільна юрисдикція
1. Поняття цивільної юрисдикції
2. Предметна цивільна юрисдикція
3. Територіальна цивільна юрисдикція (підсудність)
4. Функціональна цивільна юрисдикція
Рекомендована література по темі:
Лекція 11СУДОВІ ВИДАТКИ
Поняття й види судових видатків; судовий збір; витрати, пов'язані з розглядом справи; розподіл судових видатків
1. Поняття й види судових видатків
2. Судовий збір
3. Витрати, пов'язані з розглядом справи
4. Розподіл судових видатків
Рекомендована література по темі:
Лекція 12ПРОЦЕСУАЛЬНІ СТРОКИ
Поняття й види процесуальних строків; обчислення, призупинення й відновлення процесуальних строків
1. Поняття й види процесуальних строків
2. Обчислення, призупинення й відновлення процессуальнихсроков
Рекомендована література по темі:
Лекція 13ЦИВІЛЬНА ПРОЦЕСУАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
Поняття, передумови й призначення цивільної процесуальної відповідальності; примусовий заходу
1. Поняття, передумови й призначення цивільної процессуальнойответственности
2. Примусовий заходу
Рекомендована література по темі:
Лекція 14ЦИВІЛЬНЕ ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ДОВЕДЕННЯ
Поняття й ціль судового доведення; предмет доведення; підстави звільнення від доведення; розподіл обов'язків по доведенню
1. Поняття й ціль судового доведення
2. Предмет доведення
3. Підстави звільнення від доведення
4. Розподіл обов'язків по доведенню
Рекомендована література по темі:
Лекція 15СУДОВІ ДОКАЗИ
Поняття судових доказів і їх класифікація; относимость і допустимість доказів; оцінка доказів; окремі кошти доведення; пояснення сторін, третіх осіб і їх представників; показання свідків; письмові докази; речові докази; висновок експерта
5. Поняття судових доказів і їх класифікація
6. Относимость і допустимість доказів
3. Оцінка доказів
4. Окремі кошти доведення 4.1. Пояснення сторін, третіх осіб і їх представників
4.2. Показання свідків
4.3. Письмові докази
4.4. Речові докази
4.5. Висновок експерта
Рекомендована література по темі:
Лекція 16ИСК
Поняття позову і його елементи. види позовів; право на пред'явлення позову. передумови права на пред'явлення позову; умови реалізації права на пред'явлення позову; об'єднання й роз'єднання позовів; процесуальні засоби захисту відповідача проти позову; зміни в позовному спорі
1. Поняття позову. Елементи й види позовів
2. Право на позов. Передумови права на пред'явлення позову
3. Умови реалізації права на пред'явлення позову
4. Об'єднання й роз'єднання позовів
5. Процесуальні засоби захисту відповідача проти позову
6. Зміни в позовному спорі
Рекомендована література по темі:
Лекція 17ПОЗОВНЕ ПРОВЕДЕННЯ
Відкриття проведення в справі; проведення в справі до судового розгляду; судовий розгляд; заочний розгляд справи; судовий розв'язок
1. Відкриття проведення в справі
2. Проведення в справі до судового розгляду
3. Судовий розгляд
4. Заочний розгляд справи
5. Судовий розв'язок
Рекомендована література по темі:
Лекція 18ПРИКАЗНЕ ПРОВЕДЕННЯ
Поняття й характерні риси приказного проведення; підстави для видачі судового наказу; поняття й сутність судового наказу; стадії приказного проведення
1. Поняття й характерні риси приказного проведення
2. Підстави для видачі судового наказу
3. Поняття й сутність судового наказу
4. Стадії приказного проведення
Рекомендована література по темі:
Лекція 19ОСОБЛИВЕ ПРОВЕДЕННЯ
1. Поняття й сутність особливого проведення
2. Обмеження цивільної дієздатності фізичної особи, визнання фізичної особи недієздатним і відновлення цивільної дієздатності фізичної особи
3. Надання неповнолітній особі повної гражданскойдееспособности
4. Визнання фізичної особи безвісно відсутнім або оголошення його померлим
5. Усиновлення
8. Установлення фактів, що мають юридичне значення
8. Відновлення прав на втрачені цінні папери на пред'явника й векселя
8. Передача безхазяйної нерухомої речі в комунальну власність
9. Визнання спадщини виморочним
10. Надання особі психіатричної допомоги в принудительномпорядке
11. Обов'язкова госпіталізація в протитуберкульозну установу
12. Розкриття банком інформації, що містить банківську таємницю, що стосується фізичних і юридичних осіб
13. Інші справи особливого проведення
Рекомендована література по темі:
Лекція 20ПЕРЕГЛЯД СУДОВИХ РОЗВ'ЯЗКУ
Апеляційне проведення; касаційне проведення; проведення у зв'язку з винятковими обставинами; проведення по обставинах, що знову відкрилися,
1. Апеляційне проведення
2. Касаційне проведення
3. Перегляд судових розв'язків Верховним Судом України
4. Проведення по обставинах, що знову відкрилися,
Рекомендована література по темі:
Лекція 21 ВИКОНАВЧЕ ПРОВАДЖЕННЯ
Поняття й сутність виконавчого провадження; учасники виконавчого провадження; загальні правила виконавчого провадження; порядок здійснення виконавчого провадження; захист прав взискателя, боржника й інших осіб при здійсненні виконавчих дій
1. Поняття й сутність виконавчого провадження
2. Учасники виконавчого провадження
3. Загальні правила виконавчого провадження
4. Порядок здійснення виконавчого провадження
5. Захист прав взискателя, боржника й інших осіб при совершенииисполнительних дій
Рекомендована література по темі:
Лекція 22ВИЗНАННЯ Й ВИКОНАННЯ РОЗВ'ЯЗКУ ІНОЗЕМНИХ СУДОВВ УКРАЇНІ
Поняття визнання й звертання до виконання рішення іноземного суду; визнання й звертання до виконання рішення іноземного суду, яке підлягає примусовому виконанню; визнання рішення іноземного суду, яке не підлягає примусовому виконанню
1. Поняття визнання й звертання до виконання решенияиностранного суду
2. Визнання й звертання до виконання рішення іноземного суду, яке підлягає примусовому виконанню
2. Визнання рішення іноземного суду, яке не підлягає примусовому виконанню
Рекомендована литератула по темі:
Лекція 23ПРОВЕДЕННЯ ПО СПРАВАХ ПРИ УЧАСТІ ІНОЗЕМНИХ ОСІБ
Цивільно-процесуальне положення іноземних осіб; позови до іноземних держав і міжнародним організаціям; дипломатичний імунітет; судові доручення в іноземні суди
1. Цивільно-процесуальне положення іноземних осіб
2. Позови до іноземних держав і міжнародним організаціям. Дипломатичний імунітет
3. Судові доручення в іноземні суди
Рекомендована література по темі: