На головну сторінку   Всі книги

Дорофеев В. Д., Дресвянников В. А.. Інноваційний менеджмент: Учеб. допомога - Пенза: Изд-У Пенз. гос. ун-та,2003. 189 с.. 2003

Навчальний посібник являє собою короткий виклад курсу по керуванню інноваціями на підприємстві. Містить основні поняття інноваційного менеджменту, класифікацію інновацій, опис ринків інноваційної діяльності, технологію керування інноваційним процесом, методи експертизи й оцінки ризиків і ефективності інноваційних проектів, методи активізації творчості.
Основний упор зроблений на керування інноваціями за допомогою розробки й реалізації інноваційних проектів. У допомозі відбиті також питання керування науково-дослідною діяльністю на підприємстві.
Допомога призначена для підприємців, що працюють у сфері малого інноваційного бізнесу, менеджерів, керуючих інноваційними процесами на підприємствах, студентів, що вивчають питання керування інноваціями.

ПЕРЕДМОВА
Розділ 1. ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ
1.1. Новизна як головний фактор конкурентнихпреимуществ фірми
1.2. Інновація й інноваційний процес
1.3. Основні поняття інноваційного процесу
1.4. Види інноваційного процесу
1.5. Суб'єкти інноваційної діяльності
1.6. Класифікація інновацій
1.6.1. Класифікація по об'єктах інновації, місцю розташування, ступені новизни
Класифікація з урахуванням сфер діяльності організації
Класифікація інновацій у залежності отхарактера використання
1.6.4. Класифікація інновацій по ієрархічних рівнях організації
КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ
РОЗДІЛ 2. ДЖЕРЕЛА ІННОВАЦІЙ. ІННОВАЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ОРГАНІЗАЦІЇ
ДЖЕРЕЛА ІННОВАЦІЙ. ІННОВАЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ОРГАНІЗАЦІЇ
2.1. Джерела інноваційних ідей
2.2. Оцінка інноваційного потенціалу організації
2.3. Оцінка доцільності проведення інновацій
2.4. Огляд методів дослідження й аналізу источниковинноваций
Методи виявлення тенденцій техническогопрогресса
Метод аналізу життєвих циклів об'єктів
2.4.4. Метод аналізу проблем організації
Дослідження ситуації. Формулювання проблеми
Визначення "поля причин" і "позиціонування" проблеми
Статистичні дослідження "поля причин"
Формулювання обмежень і критеріїв для вирішення проблем
Ухвалення управлінського рішення
2.4.5. Метод функціонально-вартісного аналізу (ФСА)
I. Дослідницький етап
II. Експертно-аналітичний етап
Побудова функціональної структури системи
Рейтингова оцінка функцій
Визначення вартості функцій
Аналіз системи функцій
III. Креативний (творчий) етап
2.4.6. Метод аналізу бізнес-процесів
Дослідницький етап
Експертно-аналітичний етап
III. Креативний (творчий) етап
2.5. Розробка інноваційних стратегій
Оборонна стратегія
лідерство в зниженні витрат".
"патентне блокування".
Залишкова стратегія.
стратегія, Що Доповнює.
Комбіновані стратегії.
Перехідні стратегії.
КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ
Розділ 3. ІННОВАЦІЇ В ЧАСІ И В ЕКОНОМІЧНОМУ ПРОСТОРІ
3.1. Життєвий цикл інновацій (фази інноваційного процесу)
1. Фаза «Фундаментальна наука».
2. Фаза «Прикладна наука».
3. Фаза «Розробка (проектування)».
4. Фаза «Проведення».
5. Фаза «Споживання (експлуатація)».
3.1.1. Економічні розрахунки прибутковості й тривалості інноваційного процесу
3.2. Три ринки інноваційної діяльності
3.2.1. Ринок інтелектуального продукту (инвенций і новацій)
Відкриття й винаходу.
Авторське посвідчення
Патент
Корисна модель.
Промисловий зразок.
«Ноу-хау».
Товарний знак і знак обслуговування.
Ліцензійна торгівля
3.2.2. Ринок інновацій
3.2.3. Ринок капіталу (інвестицій)
3.3. Державна політика в инновационнойдеятельности
КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ
Розділ 4. ОСОБЛИВОСТІ ТЕХНОЛОГІЇ КЕРУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ
4.1. Проектування й планування нововведень4.1.1. Інноваційний проект
4.1.2. Науково-дослідний проект
4.1.3. Технічний проект
4.1.4. Керування інноваційним проектом
Каскадна й спіральна моделі керування проектами
4.2. Інноваційний план
4.2.1. Продуктово-Тематичне планування
4.2.2. Програмно-цільове планування
4.2.3. Об'ємно-календарне планування
4.2.4. Нормування праці
4.3. Керування витратами й ціноутворенням в інноваційній діяльності4.3.1. Мети й завдання керування витратами
4.3.2. Фактори, що впливають на величину витрат
4.3.3. Методи розрахунків бюджету НИОКР
4.3.4. Керування інноваційними витратами
Керування витратами з використанням внутрішнфірмового госпрозрахунку
Керування потоками коштів
4.3.5. Визначення ціни на инновационнуюпродукциюфактори ціноутворення
4.3.6. Методи прогнозування собівартості нового виробу
4.4. Організація інноваційної діяльності
4.4.1. Деякі особливості системи керування інноваціями
4.4.2. Побудова організаційних структур науково-дослідних і проектних робіт
1-й етап. Побудова системи функцій
2-й етап. Побудова організаційної структури й системи керування
3-й етап. Організація робочих процесів ( бізнес-процесів)
4-й етап. Побудова просторових планувань
5-й етап. Організація рабочего місця
4.4.3. Спеціальні організаційні структури в інноваційній діяльності
Венчурні фірми
Фірми « спин-офф»
Інжинірингові фірми
Бізнес- інкубатори
Технопарк
Японський варіант технопарків - технополіси
Фінансово промислові групи (НФПГ)
4.5. Координація інноваційної діяльності
4.6. Контроль в інноваційній діяльності
4.7. Керування персоналом в инновационнойдеятельности
4.7.2 Значення й основні питання кадровогопланирования
4.7.3 Системи кадрової роботи
4.7.4 Облік особистісних і творчих аспектів у кадровому плануванні
4.8. Система мотивації
4.8.1 Подолання опору змінам
Моделі керування змінами
Заходу подолання опору змінам
4.8.2 Штатно - окладна система оплати праці
4.8.3 Контрактна система наймання працівників
КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ
Розділ 5. ЕФЕКТИВНІСТЬ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
5.1. Експертиза інноваційних проектів
1. Чистий наведений дохід (FV).
2. Рентабельність
3. Внутрішня норма прибутку або внутрішній коефіцієнт окупності інвестицій
4. Період окупності
5. Використання спеціальних формул відбору проектів.
5.2. Проблема ризику в інноваційній діяльності 5.2.1. Види ризиків. Методи оцінки ризиків
5.2. 2. Методи зменшення ризику
5.3. Загальна оцінка ефективності инновационнойдеятельности
КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ
Розділ 6. МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ НАУКОВОГО ПІЗНАННЯ Й ТВОРЧОСТІ
6.1. Одержання наукового знання
6.2. Методи наукових досліджень
6.3. Філософія й психологія проектування
6.4. Керування творчими процесами6.4.1. Класифікація методів творческогомишления
6.4.2. Загальна технологія творчого процесу
6.4.3. Приймання й методи мислення
Логічний^-логічні-раціонально-логічні евристичні методи мислення
Евристичні методи
КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ
СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ