На головну сторінку   Всі книги

Історії держави й права закордонних країн. 2017

1. Виникнення права
1. Як ця думка, на Ваш погляд, співвідноситься із уже відомими Вам факторами виникнення права? Свою точку зору аргументуйте.
2. Яке Ваша думка про виникнення найдавнішого права? Коли з'явився перший відомий нам звід законів?
2. Звід законів вавилонського царя Хаммурапи (XVIII в. До н.е.
1. Розв'яжете юридичний казус:
3. Як Ви вважаєте, яку традиційну рису суспільного й правового життя стародавності характеризують ст. 23 і 24 судебника Хаммурапи?
4. Підтвердите власною аргументацією й посиланнями на джерело теза про те, що виникнення держави й права було величезним кроком уперед у динаміку організації суспільства, а їх функції не зводяться до класового насильства, вони багатше й різноманітніше.
3. Біблія як прадавнє джерело відомостей про право й моралі
1. Який різновид правил представлений у наведених фрагментах зі Старого Завіту й Нового Завіту: моральні заповіді, юридичні норми, загальні принципи судового розв'язку спорів і конфліктів? Аргументуйте свою точку зору.
2. Як Ви думаєте, чи існує взаємозв'язок формування світових держав і виникнення світових релігій? У чому вона виражається?
3. Який, на Ваш погляд, механізм дії права як волі божества? Спробуйте представити це схематично.
4. Наставляння Ману в дхарме
1. Як, на Ваш погляд, можна назвати подібні вимоги: законом держави, релігійною заповіддю, кодексом честі або нормами прадавнього міжнародного правового звичаю? чи Є слова «варна» і «каста» синонімами? Аргументуйте свою точку зору.
2. Незважаючи на те, що в Законах Ману записане, що цар створений із часток кращих з богів і блиском перевершує всі живі істоти, давньоіндійська цивілізація не знала класичної деспотії. Як Ви думаєте, чому?
3. Як Ви вважаєте, що мається на увазі в юридичній нормі: «Корова, коза, людина, вівця, кінь, мул, осел - ці сім знаючими вважаються свійськими тварина»?
5. Устрій давньогрецьких міст-держав
1. Чому, на Ваш погляд, саме в грецькому полісі з'явилося поняття «волі» (елевтрия)? Яке значення це мало для еволюції права?
2. Якими правовими нормами по опису Аристотеля, регламентувалася діяльність народних зборів в Афінах? Які обмеження, на Ваш погляд, існували в афінському державному праві?
3. Як Ви думаєте, чому давньогрецькі міста-держави йменувалися іноді правовими? Яку роль при цьому відіграла гелиея (суд присяжних)?
6. Римське право.
1. У чому, на Ваш погляд, полягає різниця між джерелами правових норм, що поширюються на римських громадян, і джерелами загальнонародного права? Вивчите для цього «Інституції» Гаю.
2. Яке найважливіше джерело права не назване в переліку Гаю? Як Ви вважаєтеся, чому?
3. Яке Ваша думка про сутність положень, що втримуються в §32 титулу III книги 1 Дигест (Пандектов)? чи Праві римські юристи? Не чи випливає використовувати це юридичне обґрунтування в сучасному державному праві?
7. Римська держава
1. Як слід ставитися до такого порушення недоторканності приватної власності? чи Може подібна правова практика служити позитивним (негативним) прикладом для сучасності?
2. Які зміни й реформи періоду принципату й домината, на Ваш погляд, сприяли зміцненню монархічної форми правління? Реформа Октавианаавгуста. Римський Принципат.
Римський доминат. Реформи імператорів Диоклетиана й Костянтина. Державний лад при доминате.
3. Уважається, що в Римській імперії був відпрацьований механізм керування світовими державами, досить складними по своєму складу. Як Ви думаєте, що саме римляне вперше у світі здійснили в області державного керування?
8. Велика хартія вільностей.
1. Які види правових відносин регулює даний судовий розв'язок? Яка стаття Великої хартії вільностей 1215 г. регулює подібні відносини? Які різновиди вільностей були даровані цією хартією?
2. Чому середньовічне англійське право одержало назву «Загального права»? Які його особливості?
3. Як велика хартія вільностей регламентує порядок спадкування майна вільної людину, що не залишила після себе заповіту?
9. Правові звичаї області Бовези
1. Які три стани (стани) згадані, на Ваш погляд, у книзі де Бомануара і які їх права й обов'язки?
2. Як Ви вважаєте, чому автор віддає явну перевагу письмовим доказам перед судовою дуеллю?
3. Особливістю середньовіччя було знищення збірників місцевих територіальних звичаїв-кутюмов під час селянських повстань. Спробуйте дати пояснення цьому акту.
10. Міське право в Середні століття
1. Що являли собою середньовічні міські хартії: конституцію міста? Договір між феодальним паном і його васалами? Аргументуйте свою відповідь.
2. Визначите, який характер носить наступне покарання: «Праворуч - у ганебного стовпа закований у колодки провинений громадянин. Навколо тісниться юрба глядачів. На передньому плані - міський радник із сувоєм у руці й чорнильницею в пояса»?
3. Проаналізуйте cm 9, 15-18, 30 Хартії вільностей міста Лорриса. Які «вільності» надавалися городянам Хартією? Що Ви можете сказати із приводу особливостей особистих і майнових прав громадян?
11. Середньовічні монархії
1. Яким образам, на Ваш погляд, вироблення загальнодержавного права сприяло переходу від хаосу феодальної роздробленості до впорядкованості зрілого феодального суспільства?
2. Яку роль у формуванні централізованих монархій зіграли національно-визвольні мотиви? Приведіть приклади.
3. Який різновид монархічного правління зложився в Англії, Франції й Німеччини до 1500 року? Франція.