На головну сторінку   Всі книги

Л. Т Гіляровська. Комплексний економічний аналіз господарської дея- ДО63 тельности : учеб. / Л. Т Гіляровська [і ін.].- М.: ТК Велби, Изд-У Проспект,2006.- 360 с.. 2006

Підручник розкриває основні теоретичні й практичні положення курсу «Комплексний економічний аналіз господарської діяльності»- мети, завдання й методи комплексного економічного аналізу, основи оцінки фінансової стабільності й дідової активності організації. У підручнику розглянуті питання оцінки ефективності використання ресурсного потенціалу організації, основного й обігового капіталів, організаційно-технічного уррвня проведення. Окремі розділи присвячені маркетинговому, інвестиційному аналізу, аналізу витрат і собівартості, прибутковості, рентабельності активів, капіталу й зобов'язань. Для студентів, аспірантів і викладачів вузів, керівників усіх рівнів і фінансових працівників, а також усіх, що цікавляться питаннями комплексного економічного аналізу. Розділ 1. Базові концепції й організаційно- методичні основи комплексного економічного аналізу господарської діяльності організацій і їх структурних підрозділів
Поняття комплексного аналізу господарської діяльності як спеціальної галузі економічних знань
Системність у комплексному економічному аналізі як фундаментальна база його проведення
Ціль, завдання й методика комплексного економічного аналізу господарської діяльності
Інформаційна база проведення КЕАХД
Блок-схема комплексного економічного аналізу, взаємозв'язок між блоками
Роль КЕАХД у виявленні внутрішньогосподарських резервів підвищення ефективності господарської діяльності
Класифікація резервів підвищення ефективності господарської діяльності
Розділ 2. Комплексний економічний аналіз у керуванні діяльністю комерційної організації
Роль КЕАХД у керуванні діяльністю організації і її структурних підрозділів
2.2. Аналіз і оцінка ефективності керування проведенням
Розділ 3. Маркетинговий аналіз у системі комплексного економічного аналіз
Ціль і завдання комплексного маркетингового аналізу, інформаційна база його проведення
Аналіз і оцінка положення товару на ринку збуту й еластичності попиту
Аналіз товарної й цінової політики організації
Оцінка конкурентоспроможності організації, що й випускається нею продукції
Аналіз динаміки й виконання плану проведення й продажу продукції
Аналіз асортиментів і структури продукції
Оцінка сезонності й ритмічності проведення
Аналіз якості й відновлення продукції
3.10. Розрахунки впливу факторів і виявлення резервів збільшення випуску й продажу продукції
Розділ 4. Комплексний економічний аналіз доходів, видатків і фінансових результатів діяльності організації. Оцінка ефективності використання ресурсного потенціалу організації
База даних аналізу доходів і видатків і оцінка її інформаційних можливостей
Комплексний аналіз доходів і видатків організації
Аналіз фінансових результатів діяльності організації
Оцінка ефективності використання ресурсного потенціалу організації
Аналіз впливу факторів використання основних коштів на приріст виторгу від продажів
Аналіз впливу використання предметів праці (матеріальних ресурсів) на приріст виторгу від продажів
Аналіз впливу обсягу продажів на зміну прибутки від продажів.
Розділ 5. Комплексний аналіз і оцінка організаційно-технічного рівня проведення
Система показників оцінки организационнотехнического рівня й умов проведення: ціль, завдання, інформаційна база комплексного економічного аналізу
Аналіз стану й розвитку науково-технічного рівня, технології й використання виробничої потужності
Аналіз організації проведення й шляхи його вдосконалювання
Комплексний аналіз оплати праці й оцінка стану соціальних умов роботи колективу
Аналіз і оцінка економічної ефективності впровадження техніко-організаційних заходів і виявлення впливу факторів на їхню зміну
Глава 7. Комплексний економічний аналіз прибутковості, рентабельності активів організації, капіталу й зобов'язань
Комплексний економічний аналіз прибутковості й рентабельності активів, власного й позикового капіталу, продажів і витрат
Аналіз забезпеченості підприємства основними виробничими фондами
Аналіз технічного стану й руху основних коштів
Аналіз інтенсивності й ефективності використання основних виробничих средстг*
Кількісна оцінка впливу факторів на фондовіддачу
Аналіз використання виробничої потужності й технологічного встаткування
Резерви поліпшення використання основних виробничих фондів і показників фондовіддачі
Характеристика, склад і структура обігових коштів. Ціль, завдання й інформаційне забезпечення комплексного економічного аналізу
Аналіз забезпеченості підприємства матеріальними ресурсами. Нормування й організація матеріально-технічного постачання
Аналіз дебіторської заборгованості
Резерви підвищення ефективності використання обігових коштів
Глава 9. Комплексний економічний аналіз і оцінка платоспроможності, фінансової стабільності й ділової активності організації
9.1. Аналіз і оцінка показників платоспроможності, фінансової стабільності й ділової активності організації
Правове забезпечення й понятійний апарат комплексного аналізу інвестиційної діяльності організації
Ціль і завдання аналізу інвестиційної діяльності комерційних організацій
Аналіз і оцінка грошових потоків від інвестиційної діяльності
Аналіз показників ефективності інвестиційних проектів
Оцінка ризику в аналізі інвестиційної діяльності