На головну сторінку   Всі книги

В. І. Жуков і ін.. Концепція ювенального права сучасної Росії. Монографія: РГСУ; Москва; 2015. 2015

У пропонованій монографії на основі аналізу норм усіх галузей права Російської Федерації, правозастосовної практики й наукових праць максимально повно й всебічно досліджений правовий статус неповнолітніх дітей у сучасній Росії, освітлені труднощі й проблеми реалізації неповнолітніми дітьми своїх прав, запропоновані заходи для подальшого вдосконалювання законодавчої регламентації їх правового становища, викладена концепція ювенального права. У роботі використані діючі нормативні правові акти за станом на 1 січня 2011 року. Монографія призначена для науковців, викладачів, аспірантів і студентів юридичних вузів і факультетів. Вона, безсумнівно, виявиться корисної практичним працівникам, що здійснюють діяльність по охороні й захисту прав і інтересів неповнолітніх, суддям, прокурорам, адвокатам, що берете участь у розгляді карних і цивільних справ у відношенні неповнолітніх, а також усім, хто цікавиться питаннями їх правового становища в Російській Федерації. Авторський колектив:
Введення
Розділ I Теорія ювенального права
Розділ 1. Основні поняття й категорії ювенального права
§ 1. Обґрунтування необхідності й оцінка можливостей розробки концепції ювенального права
§ 2. Державна ювенальна політика в сучасній Росії
§ 3. Моделі ювенального права
§ 4. Основні положення концепції ювенального права
§ 5. Ювенальне право як масив правових норм, його місце в системі права сучасної Росії
§ 6. Ювенальне право як галузь науки і як навчальна дисципліна
Розділ 2. Ювенальне право і ювенальне законодавство
§ 1. Огляд міжнародних актів про права неповнолітніх
§ 2. Система національного ювенального законодавства сучасної Росії
§ 3. Ювенальні юридичні технології: поняття, ознаки, види
Розділ II Загальний правовий статус неповнолітніх
Розділ 3. Загальні відомості про правовий статус неповнолітніх у Російській Федерації
§ 1. Формування й розвиток соціального й правового статусу неповнолітніх у світовому співтоваристві
§ 2. Конституційні основи правового статусу неповнолітніх
§ 3. Неповнолітній як суб'єкт права й правових відносин у чинному законодавстві й сучасній правовій доктрині Росії
§ 4. Поняття правового статусу неповнолітніх і його різновиди
Розділ 4. Регламентація втримування загального правового статусу неповнолітніх у міжнародному праві й у національному законодавстві Російської Федерації
§ 1. Вступні зауваження
§ 2. Право на виживання й здоровіший розвиток
§ 3. Право на індивідуальність
§ 4. Право на участь у суспільному житті
§ 5. Право на сімейне оточення (право жити й виховуватися в родині)
§ 6. Право на розвиток
1. Загальні й спеціальні гарантії права дитину на розвиток
2. Право на гідне життя
3. Право на користування благами соціального забезпечення
4. Право на утвір
5. Право на розвиток неповнолітніх з обмеженими можливостями здоров'я
6. Право на дозвілля, на доступ до культурних цінностей і фізичне виховання
§ 7. Право на захист
1. Міжнародний і внутрішньодержавний захист прав неповнолітніх
2. Захист від насильства в родині й залучення в здійснення злочинів і антигромадських дій
3. Гарантії захисту дітей, оказавшихся у важких життєвих ситуаціях
4. Захист прав біженців і незаконно переміщених неповнолітніх
5. Гарантії захисту від економічної експлуатації; трудові права неповнолітніх у РФ
7. Захист прав і інтересів неповнолітніх жертв і учасників збройних конфліктів
Розділ III Спеціальний правовий статус неповнолітніх у Російській Федерації
Розділ 5. Особливості цивільно-правового статусу неповнолітніх у сучасній Росії
§ 1. Загальні положення про цивільні права неповнолітніх
§ 2. Цивільна правосуб'єктність неповнолітніх
§ 3. Особливості цивільно-правового положення неповнолітнього підприємця
§ 4. Житлові права неповнолітніх
§ 5. Право неповнолітніх на відшкодування шкоди, заподіяної їхньому здоров'ю або майну, а також загибеллю годувальника
§ 6. Права неповнолітніх при спадкуванні майна
§ 7. Цивільно-правові обов'язки неповнолітніх
Розділ 6. Сімейно-правовий статус неповнолітніх
§ 1. Конституційні основи й законодавча регламентація семейно-правовогостатуса неповнолітніх
§ 2. Поняття й утримування сімейної правосуб'єктності неповнолітніх
§ 3. Проблеми правового закріплення й реалізації особистих немайнових сімейних прав неповнолітніх
§ 4. Сімейно-майнові права неповнолітніх і їх реалізація
§ 5. Місце юридичних обов'язків у сімейно-правовому статусі неповнолітніх (проблеми законодавчого закрепленияи реалізації)
Глава 7. Особливості правового статусу дітей-сиріт і дітей, що залишилися без піклування батьків
§ 1. Розвиток законодавства про правове становище дітей-сиріт у дореволюційній і радянській Росії
§ 2. Соціальні гарантії для дітей-сиріт і дітей, що залишилися без піклування батьків у сучасній Росії
§ 3. Особливості правового становища дітей-сиріт і дітей, що залишилися без піклування батьків, переданих на виховання в родини громадян
§ 4. Правове становище дітей, поміщених на виховання в організації для дітей-сиріт і дітей, що залишилися без піклування батьків
Розділ IV Правовий статус неповнолітніх суб'єктів правопорушень і юридичної відповідальності
Глава 8. Ювенальна юстиція в Російській Федерації: історія зародження, правові моделі й перспективи розвитку
§ 1. Історичні аспекти становлення й розвитку ювенальної юстиції в Росії й за рубежем
§ 2. Поняття, принципи й система ювенальної юстиції
§ 3. Сучасні моделі ювенальної юстиції
§ 4. Стан і перспективи розвитку ювенальної юстиції в Російській Федерації
Глава 9. Профілактика безпритульності, бездоглядності й правопорушень неповнолітніх у Російській Федерації