На головну сторінку   Всі книги

Асаул А. Н.. Корпоративні цінні папери як інструмент інвестиційної привабливості компаній / А. Н. Асаул, М. П. Войнаренко, Н. А. Пономарева, Р. А. Фалтинский: під ред. буд. е.н., професори А. Н. Асаула.- Спб:, 2008. 2008

Розглядається природа основних груп цінних паперів і ознаки по яких вони можуть бути класифіковані, а так само переваги цінних паперів у порівнянні з іншими фінансовими інструментами. Особливе місце, що приділяється ринку корпоративних цінних паперів з позиції формування механізмів власної ресурсної бази компанії, на основі якої вони здійснюють свою економічну діяльність. Розкрите втримування дивидентной політики компанії, обліку й аудита корпоративних коштовних цінних паперів. Представлені матеріали призначені для широкого кола жителів, що цікавляться сучасними проблемами й тенденціями розвитку ринку корпоративних цінних паперів служителям системи перепідготовки й підвищення кваліфікації фахівців, а також здобувачів учених ступенів і звань. Призначена для студентів вивчаючих дисципліну «Основи бізнесу на ринку цінних паперів» Видання здійснюється за підтримки Інституту проблем економічного відродження й редакції журналу «Економічне відродження Росії». УТРИМУВАННЯ
ВВЕДЕННЯ
Розділ 1 СУТНІСТЬ, КЛАСИФІКАЦІЯ Й ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЦІННИХ ПАПЕРІВ
1.1. Економічна природа цінних паперів
Наукові підходи до визначення поняття цінних паперів
Державні цінні папери
Корпоративні й похідні цінні папери
Основні фактори й характеристики розміщення й обігу цінних паперів
Вартісні й цінові фактори обігу цінних паперів
Частка розміщення акцій
Первісне публічне розміщення акцій на ринку цінних паперів
Г лава 2 КОРПОРАТИВНІ ЦІННІ ПАПЕРИ
2.1. Боргові цінні папери
Облігація
Вексель
2.1.3. Іпотечні цінні папери
Акції - основне джерело власного капіталу акціонерного товариства
Структура власного капіталу.
Емісія й формування вартості акцій.
Моделі оцінки акцій.
Дивідендна політика акціонерного товариства.
2.3.1. Основні форми виплати дивідендів.
Вибір дивідендної політики.
Фактори, що впливають на дивідендну політику.
Розділ 3. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК КОРПОРАТИВНИХ ЦІННИХ ПАПЕРІВ В УКРАЇНІ [61]
3.1 Формування інформаційної бази обліку цінних паперів 3.1.1 Цінні папери як об'єкт бухгалтерського обліку
Облікова класифікація фінансових інвестицій
Облікова політика компаній відносно цінних паперів.
Теоретичні основи обліку цінних паперів.
Відбиття фінансових інвестицій на рахунках
Особливості відбиття сукупної ринкової ціни й сукупної собівартості цінних паперів.
Бухгалтерський облік операцій з борговими цінними паперами
Класифікація боргових цінних паперів згідно з вимогами бухгалтерського обліку.
Аналітичний облік станових.
Облік власних пайових цінних паперів акціонерного товариства
Облік акцій власної емісії до реєстрації статуту акціонерного товариства.
Облік власних цінних паперів після реєстрації статутного капіталу АТ.
Облік, що викупляються власних акцій і оцінка, що вибувають цінних паперів з метою бухгалтерського обліку й оподатковування.
Розділ 4. ВНУТРІШНІЙ АУДИТ ОПЕРАЦІЙ ІЗ ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ 4.1.
Внутрішній аудит у системі корпоративного керування
Суть корпоративного керування.
Корпоративний аудит.
4.1.3. Основні завдання внутрішнього аудита компаній.
Теоретичні основи внутрішнього аудита операцій із цінними паперами
Правила аудиторської діяльності.
Внутрішній аудит - структурний елемент внутрішнього контролю.
Цінні папери як об'єкт аудита.
Методика внутрішнього аудита цінних паперів акціонерного товариства.
Оцінка внутрішнього ризику в процесі аудита.
Процедури одержання аудиторських доказів.
Аудиторський висновок - офіційний документ.
ВИСНОВОК
Додаток про Федеральну комісію на ринку цінних паперів.
Приклад виплати дивідендів з необоротних активів.
Галузева структура облігаційних позик у розрізі федеральних округів, %