На головну сторінку   Всі книги

А. Ф. Волинський. Криміналістика: Підручник для вузів / Під ред. А. Ф. Волинського.- М.: Закон і право, ЮНИТИ-ДАНА,1999.- 615 с.. 1999

Підручник розрахований на поглиблене вивчання курсу криміналістики в обсязі, відповідному до вимог навчальних програм для вузів юридичного профілю, зокрема, що практикують двоступінчасту систему підготовки. У ньому відбиті сучасні досягнення криміналістичної теорії й особливості практики розкриття й розслідування найбільш тяжких злочинів, у тому числі в сфері економіки й фінансів, а також злочинів, зроблених у надзвичайних умовах. Для студентів і викладачів юридичних спеціальностей, а також фахівців-практиків. Розділ 1. Природа криміналістики й тенденції її розвитку
§ 1. Сучасні вистави про природу криміналістики
§ 2. Місце криміналістики в системі наукового знання
§ 3. Сучасні тенденції розвитку криміналістики
Розділ 2. Вчення про спосіб злочину. Криміналістична характеристика злочинів
§ 1. Поняття й структура способу злочину
§ 2. Використання даних про спосіб злочину в розкритті й розслідуванні злочинів
§ 3. Криміналістична характеристика злочинів: поняття й елементи
§ 4. Використання даних криміналістичних характеристик у науці й слідчій практиці
Розділ 3. Криміналістика в закордонних країнах
§ 1. Предмет, природа й завдання криміналістики в закордонних країнах
§ 2. Поліцейська (криміналістична) техніка й організація її застосування в розкритті й розслідуванні злочинів
§ 3. Використання в закордонній криміналістиці сучасних засобів автоматизації й обчислювальної техніки
Разлел Іікриминалистическая техніка
Розділ 1. Техніко-криміналістичне забезпечення розкриття й розслідування злочинів
§ 1. Поняття й утримування техніко-криміналістичного забезпечення
§ 2. Організаційні основи техніко-криміналістичного забезпечення
§ 3. Правові основи техніко-криміналістичного забезпечення
Розділ 5 Криміналістичний відеозапис
§ 7. Відеозапис як кошт фіксації криминалистически значимої інформації
§ 2. Сучасна відеотехніка, використовувана в слідчій практиці
§ 3. Застосування відеозапису при проведенні слідчих дій
Розділ 6. Нетрадиційні методи й кошту одержання й використання значимої для розслідування злочинів інформації
§ 1. Поняття нетрадиційних методів і коштів одержання й використання криминалистически значимої інформації
§ 2. Криміналістична одорология і її використання в розкритті й розслідуванні злочинів
§ 3. Використання поліграфа в розкритті й розслідуванні злочинів
Глава 7. Криміналістичне дослідження речовин і матеріалів
§ 1. Поняття криміналістичного дослідження речовин і матеріалів. Його завдання
§ 2. Виявлення, фіксація й вилучення речовин і матеріалів при проведенні слідчих дій
§ 3. Можливості експертиз і попередніх досліджень найпоширеніших речовин і матеріалів
Розділ Ііікриминалистическая тактика
Глава 8. Слідча ситуація й тактичні комбінації
§ 7. Поняття, утримування й вила слідчої ситуації
§ 2. Діяльність слідчого в умовах тактичного ризику1
§ 3. Тактичні комбінації (операції)
Глава Фактор раптовості в процесі розслідування
§ 1. Фактор раптовості й форми його використання в процесі розслідування
§ 2. Тактика дій слідчого з використанням фактору раптовості
§ 3. Тактичні особливості діяльності слідчого в умовах впливу на нього фактору раптовості. Облік фактору раптовості при оцінці доказів
Глава 10. Вивчення особистості підозрюваного (обвинувачуваного) у процесі розслідування
§ 1. Поняття вивчення особистості підозрюваного (обвинувачуваного) і його криміналістичне значення
§ 2. Методи вивчення особистості підозрюваного (обвинувачуваного)
§ 3. Фіксація результатів вивчення особистості підозрюваного (обвинувачуваного)
Глава11. Використання результатів оперативно-розшукової діяльності в розслідуванні злочинів
§ 1. Сутність результатів оперативно-розшукової діяльності й організаційно-правові прелпосилки їх використання в розслідуванні злочинів
§ 2. Умови й межі допустимості використання результатів оперативно-розшукової діяльності в розслідуванні злочинів
§ 3. Організаційно-тактичні приймання використання результатів оперативно-розшукової діяльності в розслідуванні злочинів
Глава12. Протидія розслідуванню й шляхи його подолання
§ 1. Поняття, утримування й суб'єкти протидії розслідуванню
§ 2. Протидія розслідуванню у формі приховання злочину, його наслідків або причетних до нього осіб
§ 3. Форми й способи «зовнішнього» протидії розслідуванню
§ 4. Кошту й методи подолання протидії розслідуванню
Глава 13. Пошукова й пошукова діяльність слідчого
§ 7. Поняття, утримування, основні кошти й об'єкти пошукової й пошукової діяльності слідчого
§ 2. Тактичні основи пошукової діяльності, здійснюваної слідчим на первісному етапі розслідування
основи пошукової діяльності слідчого/ здійснюваної на последуюшем етапі розслідування
§ 4. Технологія прослуховування й записи телефонних переговорів
Глава 14. Організація в системі ОВД розкриття й розслідування злочинів
§ 1. Поняття й утримування організації роботи з розкриття й розслідуванню злочинів
§ 2. Організація розкриття й розслідування злочинів на первісному етапі проведення по кримінальних справах
§ 3. Організація розкриття й розслідування злочинів на наступних етапах проведення по кримінальних справах
§ 4. Організація діяльності по розкриттю й розслідуванню злочинів по справах, припиненим проведенням
Разлел IV Методика розслідування окремих видів злочинів
Глава 15. Розслідування організованої злочинної діяльності
§ 1. Поняття організованої злочинної діяльності і її криміналістична характеристика
§ 2. Організаційно-тактичні особливості розслідування організованої злочинної діяльності
§ 3. Особливості тактики окремих слідчих дій
Глава 16Розслідування злочинів у надзвичайних умовах
§ 1. Надзвичайні умови як фактор, що обумовлює особливості розслідування злочинів
§ 2. Особливості криміналістичної характеристики злочинів, розслідуваних у надзвичайних умовах
§ 3. Організація розслідування злочинів у надзвичайних умовах
§ 4. Особливості доведення обставин злочинів у надзвичайних умовах
§ 5. Особливості тактики дій на первісному й наступних етапах розслідування
Глава 17Розслідування злочинів по гарячих слідах
§ 1. Організаційне й криміналістичне забезпечення розслідування злочинів по гарячих слідах
§ 2. Установлення по гарячих слідах осіб, що зробили злочин
§ 3. Особливості тактики окремих слідчих дій, проведених по гарячих слідах
§ 4. Використання попередніх досліджень і експертиз у розслідуванні злочинів по гарячих слідах
Глава 18 Розслідування бандитизму
§ 1. Криміналістична характеристика бандитизму
§ 2. Типові слідчі ситуації первісного етапу розслідування, дії з їхнього дозволу
§ 3. Особливості тактики проведення окремих слідчих дій
Глава19Розслідування вбивств, чинених найманими липами
§ 1. Криміналістична характеристика вбивств, чинених найманими особами
§ 2. Типові слідчі ситуації первісного етапу розслідування
§ 3. Особливості тактики первісних слідчих дій
Глава20 Розслідування кваліфікованого хабарництва й інших проявів корупції
§ 7. Криміналістична характеристика кваліфікованого хабарництва й інших проявів корупції
§ 2. Типові ситуації первісного етапу розслідування, заходу для їхнього дозволу
§ 3. Особливості тактики окремих слідчих дій
Глава 21Розслідування окремих видів злочинів у сфері економічної діяльності
§ 1. Розслідування незаконного одержання кредиту й злісного відхилення від погашення кредиторської заборгованості
§ 2. Розслідування лжепредпринимательства
§ 3. Розслідування розкрадань, чинених організованими злочинними формуваннями на підприємствах (організаціях)
Глава 22Розслідування виготовлення й збуту підроблених грошових знаків і цінних паперів
§ 1. Криміналістична характеристика виготовлення й збуту підроблених грошових знаків і цінних паперів
§ 2. Первісний етап розслідування
§ 3. Наступний етап розслідування
Глава Розслідування злочині, пов'язаних з незаконним оборотом наркотиків
§ 1. Криміналістична характеристика злочинів, пов'язаних з незаконним оборотом наркотиків
2. Способи здійснення злочинів, пов'язаних з НОН
§ 3. Порушення кримінальної справи й проведення первісних слідчих дій
Глава 24Розслідування податкових злочинів
§ 1. Криміналістична характеристика податкових злочинів
§ 2. Виявлення ознак злочинів, перевірочні дії, порушення кримінальної справи
§ 3. Побудова й перевірка версій. Первісні слідчі дії
§ 4. Призначення й проведення судових експертиз
§ 5. Забезпечення відшкодування збитку, заподіяного податковими злочинами
Глава 25 Розслідування контрабанди
§ 1. Криміналістична характеристика контрабанди
§ 2. Порушення кримінальної справи. Первісний етап розслідування
§ 3. Тактика окремих слідчих дій
Глава26Розслідування екологічних злочинів
§ 1. Криміналістична характеристика екологічних злочинів
§ 2. Типові вихідні слідчі ситуації, заходи для їхнього дозволу
§ 3. Тактика окремих слідчих дій
Глава 27Розслідування злочинів в області комп'ютерної інформації
§ 1. Криміналістична характеристика злочинів в області комп'ютерної інформації
§ 2. Типові вихідні слідчі ситуації й заходу для їхнього дозволу
§ 3. Тактика окремих слідчих дій
Список рекомендованої літератури
Зміст