На головну сторінку   Всі книги

Невідомий. Лекції по економіці. 2015

Введення
Розділ 1. Економічна теорія як наука
Тема №1. Предмет економічної теорії.
Тема№2. Система економічних відносин.
Тема № 3. Економічні закони, їх система й використання.
Тема №4. Методика економічної теорії.
Тема№5. Суспільне виробництво і його фактори.
Тема №6. Суспільний спосіб проведення
Тема №7. Соціально-економічні системи
Тема №8. Соціально-економічна сутність власності
Тема №9. Основні історичні й загальноекономічні форми організації суспільного виробництва
Тема №10. Товарна форма господарства, об'єктивні передумови його виникнення й основні риси
Питання для самоконтролю
Розділ 2. Теорії вартості
Тема№11. Товар і його властивості. Величина вартості товару
Тема №12. Гроші. Їхня сутність і функції в системі товарного господарства
Тема №13. Грошовий обіг і його закони
Тема №14. Сутність ринку і його функції
Тема №15. Класифікація ринків. Структура й види національного ринку. Ринок споживчих товарів і платних послуг
Тема №16. Ринок капіталу
Тема№17. Товарні біржі, їх функції й механізм функціонування
Тема №18. Ринок позичкового капіталу
Тема№19. Ринок цінних паперів. Види цінних паперів, їх купівля-продаж
Тема №20. Фондові біржі й механізм їх функціонування
Питання для самоконтролю
Розділ 3. Теорії факторів проведення і їх продуктивності
Тема №21. Ринок робочої чинності
Тема№22. Біржа праці (БТ) і її функції
Тема№23. Взаємодія держави й ринкового регулювання економіки
Тема№24. Підприємство (фірма) і його функції
Тема №25. Правовий^-правові-організаційно-правові форми підприємств (ОПФП).
Тема №26 Оренда й орендні відносини
Тема №27. Капіталізація. Акціонерні товариства і їх роль в організації виробничої діяльності.
Тема №28. Акції і їх види
Тема №29. Попит та пропозиція в ринковій економіці
Тема №30. Еластичність попиту та пропозиції
Питання для самоконтролю
Розділ 4. Ринок. Попит та пропозиція. Рівновага й еластичність на індивідуальних ринках.
Тема№31. Формування ринкових цін рівноваги. Конкурентна ринкова ціна
Тема№32. КОНКУРЕНЦІЯ, ЇЇ ВИДИ Й ФУНКЦІЇ
Тема №33. ВИНИКНЕННЯ Й СУТНІСТЬ МОНОПОЛІЙ. РІЗНОВИДИ МОНОПОЛІЙ
Тема№34. ПРИРОДНІ МОНОПОЛІЇ І ЇХ РЕГУЛЮВАННЯ
Тема №35. ОСНОВНІ МОМЕНТИ АНТИМОНОПОЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА І ЙОГО ЕФЕКТИВНІСТЬ
Тема №36. Витрати проведення, їх види й структура
Тема 37. Прибуток і фактори, що впливають на її розмір
Тема 38. Ціна й ціноутворення в ринковій економіці. Функції й види цін.
Тема 39. Вплив факторів проведення на доходи
Тема 40. Маркетинг і роль інновацій у забезпеченні стабільності доходів.
Питання для самоконтролю
Розділ 5. Теорія споживчої поведінки на ринку
Тема41 Особливості ринкових відносин в АПК
Тема 42. Основні показники функціонування національної економіки.
Тема 43. ВАЛОВИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПРОДУКТ (ВНП), (ВВП)
Тема 44. Національний доход, його розподіл і перерозподіл. Фонд нагромадження й фонд споживання.
Тема 45. Сутність і роль макроекономічного регулювання
Тема 46. Держава і його роль в економічному регулюванні національної економіки
Тема 47. Сукупний попит та сукупна пропозиція в національному масштабі.
Тема 48. Гроші і їх сучасна природа. Грошовий ринок і структура грошової пропозиції. Еволюція й види грошей.
Тема49. Кредит і його основні форми
Тема50. Банківська система, її структура й функції.
Питання для самоконтролю
Розділ 6. Держава в ринковій економіці.
Тема51. Характеристика сучасної кредитно-грошової системи РФ.
Тема52. Поняття фінансів. Фінансова система і її елементи.
Тема53. Бюджет. Державні й місцеві бюджети.
Тема54. Інфляція, форми її прояву, основні типи сучасної інфляції.
Тема55. Соціально-економічні наслідки інфляції.
Тема56. АНТИІНФЛЯЦІЙНА ПОЛІТИКА ДЕРЖАВИ, ЗАХОДУ РЕГУЛЮВАННЯ ІНФЛЯЦІЇ.
Тема57. ГРОШОВІ РЕФОРМИ.
Тема 58. Економічний ріст, його сутність, цілі й основні типи.
Тема59. Економічні кризи й циклічний характер відтворення.
Тема 60. РІВЕНЬ ЖИТТЯ НАСЕЛЕННЯ І ЙОГО ПОКАЗНИКИ.
Питання для самоконтролю
Розділ 7. Вимір результатів функціонування національної економіки.
Тема 61. Структура доходів і видатків населення. Диференціація населення за рівнем доходів.
62. Безробіття, її причини й форми, методи подолання.
Тема №63. Державна політика по соціальному захисту безробітних.
Тема № 64. Міжнародний рух капіталів.
Тема №68. Міжнародна торгівля.
Тема № 69. Зовнішньоекономічна політика.
Тема № 70. Торговельний і платіжний баланси країни.
Питання для самоконтролю
Розділ 8. Економічні відносини в перехідній економіці.
Тема№71. Валютні відносини. Рівні конвертованості валют.
Тема 72. Валютний курс, його функції й режими. Методи підтримки валютного курсу.
Тема 73. Глобальні проблеми світового господарства.
Тема №74. Ринкова економіка і її основні риси.
Тема №75. Приватизація державної власності.
Тема №76. Підприємництво і його роль у розвитку ринкової економіки.
Тема № 77. Основні проблеми формування ринкової економіки в Росії.
Тема №78. Фінансовий капитал. фінансова олігополія й форми її панування.
Тема № 79. Етапи розвитку економічної теорії.
Тема № 80. Система національних рахунків і її показники.
Питання для самоконтролю
Глосарій