На головну сторінку   Всі книги

Данченок Л. А.. МАРКЕТИНГ: Навчальний посібник, посібник з вивчення дисципліни, практикум, навчальна програма / Московський державний університет економіки, статистики й інформатики.- М.,2005.- 300 с.. 2005

Маркетинг - це, у певному змісті, набір інструментів, що впливають на споживача й перетворюючих його потреба в приємну й своєчасну покупку.

Тема 1. Поняття й організація маркетингу
1.1. Поняття маркетингу
1.2. Етапи розвитку маркетингу
1.3. Концепції маркетингу
1.4. Мети, принципи й функції маркетингу
Основні принципи маркетингу
Основні функції маркетингових підрозділів фірми
1.5. Види маркетингу
1.6. Планування маркетингу
1.7. Принципи організації маркетингової діяльності в компанії
Тема 2. Маркетингове середовище фірми
2.1. Поняття й класифікація маркетингового середовища
Маркетингове середовище
Внутрішнє мікросередовище
Потенціал фірми
Зовнішнє мікросередовище маркетингу
2.2. Ринок: маркетинг і конкуренція
2.3. Ринок: конкурентоспроможність і конкурентна перевага з позиції маркетингу
2.4. Макросередовище маркетингу
- Прискорення науково-технічного прогресу.
- Збільшення бюджету на НИОКР.
Субкультури
Тема 3. Попит як об'єкт маркетингу
3.1. Поняття й типологія потреб
3.2. Типи споживачів
3.3. Моделювання споживчого / купівельної поведінки
Мотив
Усвідомлення потреби
Пошук інформації
. Оцінка варіантів.
Ухвалення рішення про покупку
Оцінка правильності вибору
3.4. Поняття й види попиту
3.5. Фактори й закономірності попиту
3.6. Консьюмеризм і його значення для маркетингу
Тема 4. Стратегічний маркетинг
4.1. Поняття стратегічного маркетингу
4.2. Етапи розробки маркетингової стратегії компанії
1. Проведення маркетингового аналізу
2. Розробка місії фірми
3. Визначення цілей фірми
4. Розробка стратегії
5. Визначення механізму контролю
4.3. Типологія базових і конкурентних маркетингових стратегій
Стратегія диференціації.
Стратегія спеціалізації.
Інтеграційний ріст
Стратегія «лідера».
Стратегія « виклик, що кидає, ».
Стратегія «наступного за лідером».
Стратегія «фахівця».
4.4. Стратегічні матриці
Модель «Продукт - ринок» (матриця Ансоффа)
Модель «Частка ринку - ріст ринку» ( портфолио-аналіз, матриця Бостон Консалтинг Груп (БКГ))
Модель «Привабливість ринку - переваги в конкуренції» (матриця Мак-Кинзи й General Electric (GE))
4.5. Сегментація ринку
4.6. Позиціонування
4.7. Операційний маркетинг
Тема 5. Товарний маркетинг
5.1. Поняття товару. Класифікація, номенклатура й асортименти
5.2. Товарні стратегії. Розробка нового товару
5.3. Маркетинг життєвого циклу товару
5.4. Якість і конкурентоспроможність
5.5. Марочний маркетинг
5.6. Тестування товару, назви, упакування
Тема 6. Ціновий маркетинг
6.1. Роль і функції ціни
6.2. Фактори маркетингового ціноутворення
Рівень конкурентности ринку як фактор ціноутворення
Властивості товару як фактор ціноутворення
Сприйняття якості споживачем
Взаємодія учасників каналу руху товарів як фактор рівня й поведінки цін
Державний контроль як фактор рівня цін
Стратегічні цілі фірми як фактор рівня й поведінки цін
6.3. Цінові стратегії
Стратегія «Зняття вершків»
Стратегія «ціни проникнення»
Стратегія «среднериночних цін»
Стратегія «стабільних цін»
Стратегія «ковзної падаючої ціни»
Стратегія «росту проникаючої ціни»
Стратегія «проходження за конкурентом»
Стратегія «цінових ліній»
6.4. Методи маркетингового ціноутворення
Витратні методи
Методи, орієнтовані на попит
Методи, орієнтовані на конкурентів
Похідні методи (микс, синтетичні)
6.5. Тактичні приймання маркетингового ціноутворення
Основні види знижок
Тема 7. Збутовий маркетинг
7.1. Основні поняття
7.2. Функції й етапи збуту
7.3. Канали руху товарів
7.4. Причини й стратегії вибору посередників
7.5. Види посередників
7.6. Відносини в каналі руху товарів
Критерії вибору посередників
Форми контролю й стимулювання роботи посередника
Форми співробітництва рівнів каналу руху товарів
Стратегії фірми по залученню посередників
Франчайзинг як форма координації
Переваги франчайзингу як системи збуту
Тема 8. Маркетингові комунікації
8.1. Мети маркетингових комунікацій
8.2. Форми комунікацій
Зв'язки із громадськістю (PR)
Заходу щодо стимулювання збуту
Прямій маркетинг
Інтернет-Маркетинг
Особисті продажі
Мерчендайзинг
8.3. Етапи розробки форм комунікації
Вибір обігу
Вибір коштів поширення обігу
Фактори, що впливають на формування програм просування
Керування й координація процесу маркетингового просування. Оцінка результатів (збір інформації, що надходить по каналах зворотного зв'язку)
Відношення росіян до реклами (дослідження КОМКОН)
8.4. Принципи формування рекламного бюджету
8.5. Правове регулювання маркетингових комунікацій
Тема 9. Маркетингові дослідження
9.1. Мети й етапи маркетингових досліджень
9.2. Система маркетингової інформації
9.3. Типологія маркетингових досліджень
Посібник з вивчення дисципліни
Тема 1. ПОНЯТТЯ Й ОРГАНІЗАЦІЯ МАРКЕТИНГУ
Тема 2. МАРКЕТИНГОВЕ СЕРЕДОВИЩЕ ФІРМИ Втримування теми:
Тема 3. ПОПИТ ЯК ОБ'ЄКТ МАРКЕТИНГУ
Тема 4. СТРАТЕГІЧНИЙ МАРКЕТИНГ
Тема 5. ТОВАРНИЙ МАРКЕТИНГ
Тема 6. ЦІНОВИЙ МАРКЕТИНГ
Тема 7. ЗБУТОВИЙ МАРКЕТИНГ
Тема 8. МАРКЕТИНГОВІ КОМУНІКАЦІЇ
Тема 9. МАРКЕТИНГОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ
ТЕМИ КУРСОВИХ РОБІТ
Практикум по дисципліні
Навчальна програма
1. МЕТИ Й ЗАВДАННЯ КУРСУ. ЙОГО МІСЦЕ В НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ
Зв'язок з іншими дисциплінами
Знання, уміння й навички, які повинні здобуватися учнями
Основні види занять і особливості їх проведення при вивченні даної дисципліни, форми активних методів навчання
Види поточного, проміжного й рубежного контролю знань студентовпо дисципліні
2. УТРИМУВАННЯ КУРСУ
3. ТЕМАТИКА КУРСОВИХ РОБІТ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «МАРКЕТИНГ»
4. Список рекомендованої літератури й ресурси Інтернет
5. ПЕРЕЛІК ВИКОРИСТОВУВАНИХ ТЕХНІЧНИХ КОШТІВ
6. КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ