На головну сторінку   Всі книги

Банк В. Р., Семенов С. К.. Організація й бухгалтерський облік банківських операцій: Учеб. допомога.- М.: Фінанси й статистика,2004.- 352 с.. 2004

Розглядаються теоретичні й практичні проблеми бухгалтерського обліку кредитних організацій відповідно до «Правил ведення бухгалтерського обліку в кредит них організаціях, розташованих на території Російської Федерації», особливості бухгалтерського обліку в кредитних організаціях і його основні відмінності від бухгалтерського обліку підприємств і організацій; рахунку банківського бухгалтерського обліку і їх особливості усередині банківської системи; внутрішньобанківські операції, банківська звітність.
Для студентів вузів, що навчаються за фахом « Бухгалтерський облік, аналіз і аудит», може бути корисно практичним працівникам і слухачам курсів.

Введення
Розділ 1ТЕОРЕТИЧНІ ПИТАННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ В БАНКУ
1.1. Предмет, завдання, принципи й особливості бухгалтерського обліку, баланс і операції банків
1.1.1. Бухгалтерський облік у банку, його об'єкти, предмет, основні завдання, принципи
1.1.2. Метод бухгалтерського обліку і його елементи
1.1.3. Баланс банку й принципи його побудови
1.1.4. Особливості бухгалтерського обліку в кредитній організації
1.1.5. Операції банків
1.1.6. План рахунків бухгалтерського обліку банків
1.2. Загальна характеристика Правил бухгалтерського обліку в банках
1.3. Організація обліково-операційної роботи в банках
1.3.1. Первинна документація банків, документообіг і облікові регістри
1.3.2. Загальна характеристика обліково-операційної роботи в банках
1.3.3. Організація бухгалтерської роботи й документообігу
Загальні положення
Приймання до виконання документів клієнтів
Особливості совершениякассових операцій
1.3.4. Ціль і завдання аналітичного й синтетичного обліку
1.3.5. Організація аналітичного обліку
1.3.6. Організація синтетичного обліку
1.3.7. Внутрішньобанківський контроль
1.3.8. Зберігання документів
Питання для самоперевірки
Розділ 2ОРГАНІЗАЦІЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ Й ОПЕРАЦІЙНА ТЕХНІКА В БАНКУ
2.1. Організація й облік касових операцій
2.1.1. Організація касової роботи на підприємствах і в банках
2.1.2. Порядок здійснення операцій з готівкою
Порядок видачі грошей організаціям
Организацияработи операционнойкасси поза кассовогоузла банку
Використання банкоматів і інших программно-техническихкомплексов
2.1.3. Висновок операційної каси
2.1.4. Упакування банкнот і монети
2.1.5. Касове обслуговування банків розрахунково-касовими центрами ЦБ РФ
2.1.6. Доставка й інкасація готівки й інших цінностей
2.1.7. Зберігання грошей і інших цінностей
2.1.8. Ревізія цінностей і перевірка організації касової роботи
2.2. Організація й облік розрахункових операцій
2.2.1. Оформлення відкриття розрахунков, що течуть і бюджетних рахунків і їх закриття
2.2.2. Про форми безготівкових розрахунків і порядку їх застосування
2.2.3. Розрахунки платіжними дорученнями
2.2.4. Розрахунки по акредитивах
2.2.5. Розрахунки чеками
2.2.6. Розрахунки по інкасо
Розрахунки платіжними вимогами
Розрахунки інкасовими дорученнями
2.3. Організація й облік міжбанківських розрахунків
2.3.1. Про кореспондентські відносини банків
2.3.2. Розрахунки через Банк Росії
2.3.3. Вистава банком розрахункових документів
Вистава документовна бумажнихносителях
Вистава електроннихплатежнихдокументов
2.3.4. Розрахункові операції по корсчету банку
2.3.5. Відкликання розрахункових документів з картотеки неоплачених розрахункових документів в установі ЦБ РФ
2.3.6. Відкриття й закриття корсчетов банків у ЦБ РФ
2.3.7. Розрахункові операції по корсчетам банків, відкритим в інших банках, і по рахунках межфилиальних оборотів
Загальні положення
Розрахунки через корсчета, відкриті в інших банках
Операції по счетаммежфилиальнъхрасчетов междуподразделениями одного банку
2.4. Організація й облік депозитних операцій
2.4.1. Загальні питання організації депозитних операцій
2.4.2. Бухгалтерський облік операцій по депозитах
2.4.3. Загальні питання організації операцій з депозитними й ощадними сертифікатами
2.4.4. Випуск сертифікатів
2.4.5. Відбиття в бухгалтерському обліку нарахованих по сертифікатах відсотків
2.4.6. Закінчення строку сертифіката й пред'явлення його до оплати
2.4.7. Облік і зберігання бланків сертифікатів
2.5. Організація й облік кредитних операцій
2.5.1. Загальні положення про кредитування. Надання коштів клієнтам банку
2.5.2. Повернення позички клієнтом-позичальником і сплата по ній відсотків
2.5.3. Бухгалтерський облік кредитування клієнта-позичальника в балансі банку-кредитора
2.5.4. Бухгалтерський облік нарахованих і отриманих банком-кредитором відсотків
2.5.5. Бухгалтерський облік наданих коштів у балансі банку-позичальника
2.5.6. Особенностикредитования в іноземних валютах
2.5.7. Резерв на можливі втрати по позичках
2.5.8. Границя кредитування і її відбиття в банківському обліку
2.6. Організація й порядок обліку цінних паперів
2.6.1. Загальні положення організації обліку цінних паперів
2.6.2. Облік вкладень у цінні папери, вартості цінних паперів, операцій по ихприобретению-вибуттю й фінансових результатів
2.6.3. Операції із цінними паперами, що враховуються за ціною придбання
2.6.4. Операції із цінними паперами торговельного портфеля, що враховуються за ринковою ціною
2.6.5. Операції із цінними паперами, що враховуються банками - професійними учасниками ринку цінних паперів
2.6.6. Облік окремих операцій із цінними паперами
2.6.7. Вексель і гроші
2.6.8. Бухгалтерський облік операцій по формуванню статутного капіталу
2.6.9. Про порядок створення резервовна можливі втрати по операціях із цінними паперами
2.7. Організація й облік операцій довірчого керування
2.7.1. Загальні положення організації трасту
2.7.2. Об'єкт і умови довірчого керування
2.7.3. Бухгалтерський облік операцій по довірчому керуванню
2.7.4. Регулювання конфліктів інтересів
2.7.5. Загальні умови створення ОФБУ
2.7.6. Порядок внесення змін в оргдокументи ОФБУ
2.7.7. Звітність кредитних організацій - довірчих керуючих
2.8. Організація й бухгалтерський облік операцій в іноземній валюті
2.8.1. Загальні положення
2.8.2. Поняття валютної позиції
2.8.3. Окремі операції з іноземною валютою
2.8.4. Валютно-обмінні операції
2.8.5. Експортно-імпортні операції
2.9. Облік факторингових і форфейтингових операцій
Питання для самоперевірки
Розділ 3БУХГАЛТЕРСКИЙУЧЕТ ВНУТРІШНЬОБАНКІВСЬКИХ ОПЕРАЦІЙ І БАНКОВСЬКА ЗВІТНІСТЬ
3.1. Облік майна банку
3.1.1. Загальні положення
3.1.2. Облік основних коштів і нематеріальних активів
3.1.3. Облік вступів основних коштів і нематеріальних активів
3.1.4. Облік матеріальних запасів
3.1.5. Амортизація основних коштів і нематеріальних активів
3.1.6. Облік оренди основних коштів
3.1.7. Облік лізингу
3.1.8. Вибуття майна
3.2. Облік фінансових результатів банку
3.2.1. Рахунку фінансових результатів і їх характеристика
3.2.2. Особливості обліку доходів і видатків, результатів діяльності в банку
3.2.3. Порядок заключних оборотів, пов'язаних з визначенням фінансових результатів
3.3. Банковська звітність і робота з її складання
3.3.1. Загальні положення
3.3.2. Про міжнародні стандарти фінансової звітності
3.3.3. Про принципи складання звітності банків
3.3.4. Особливості банківської звітності
3.3.5. Звітність за підсумками місяця й кварталу
3.3.6. Річна звітність
3.3.7. Підготовка до складання річного звіту
Питання для самоперевірки
Висновок