На головну сторінку   Всі книги

Хунгуреева І. П., Унгаева І. Ю.. Основи грошового обігу, фінансів і кредиту: Навчальний посібник.- Улан-Уде, Изд- Х983 у ВСГТУ,2006.- 337 с.. 2006

У навчальному посібнику викладаються основні питання теорії грошей (походження, сутність, функції); історія виникнення й розвитку грошового обігу; розглядаються сучасні, підтверджені практикою вистави про інфляцію (причини виникнення й можливості керування інфляційним процесом). Знайшли відбиття питання, пов'язані з побудовою й функціонуванням сучасної грошової системи Росії, при цьому детально аналізується історичний аспект розвитку грошових систем і вплив на їхню побудову процесів глобалізації. Значна увага приділена проблемам регулювання грошового обігу, проаналізовані роль Центрального банку в державному регулюванні економіки; грошово-кредитної політики (макроекономічні показники, грошове регулювання, грошові реформи); функції комерційних банків і всіх типів спеціалізованих кредитних інститутів. Послідовно розглядаються сутність і функції фінансів і їх роль у процесі розширеного відтворення, фінансова політика, фінансова система і її ланки, керування фінансами. Призначене для студентів економічних факультетів вузів, слухачів системи підвищення кваліфікації, а також для вес, що бажають познайомитися з даною дисципліною. Передмова
Розділ 1. Грошові потоки в економіці
Гроші в кругообігу доходів і продуктів
Національний продукт і національний доход Рівняння обміну
Заощадження, інвестиції й фінансові ринки
Роль державного сектору в кругообігу продуктів і доходів
Податки
Державні закупівлі
державні позики,
Модель кругообігу з урахуванням впливу іноземного сектору економіки
«Витоку й ін'єкції»
Питання до глави 1
Розділ 2. Гроші
Функції грошей, склад і особливості
Гроші як захід вартості
Гроші як кошту обращени
Гроші як кошту платіж
Гроші як кошту нагромадження (заощадження)
Функції й роль грошей у сучасній ринковій економіці
Питання до глави 2
Розділ 3. Інфляція
Сутність інфляції. Інфляція як соціально - економічне явище
Види інфляції Фактори й форми прояву інфляції
криза системи державних фінансів
кредитна експансія
надмірні інвестиції
Типи інфляції
Інфляція попиту
Інфляція витрат
Механізм визначення рівня інфляції
Економічні й соціальні наслідки інфляції Методи боротьби з інфляцією
Особливості інфляційного процесу й антиінфляційного регулювання в Росії
Питання до глави 3
Розділ 4. Грошові реформи
Грошова реформа 1535 - 1538 рр.
Створення єдиної грошової системи. «Реформа Е. Ф. Канкрина» 1839 - 1843 рр.
Реформа 1839-1843 рр., що одержала назву «реформа Канкрина
Перехід на систему золотого стандарту.
Грошова реформа 1922-1924 рр.
Грошова реформа 1947 р.
Деномінація рубля 1961 р.
Деномінація рубля 1998 року
Питання до глави
Розділ 5. Грошова система
Грошова система і її елементи
Види грошей і грошових знаків
Порядок забезпечення грошових знако
Емісійний механиз
Механізм денежно - кредитного регулювання -
Порядок установлення валютного курсу
Порядок касової дисципліни в господарств
Організація грошового обігу в країні
Типи грошових систем
Золотомонетний стандарт
Золотослитковий стандарт
Золотодевизний стандарт
Девізна система
Замкнені валют
Заступники дійсних грошей (знаки вартості)
Грошова паперово-кредитна система
Кредитні кошти обігу
Вексель. Вексельний обіг
Банкнотний обіг
Чек. Чековий обіг
Сучасна денежно - кредитна система Принципи функціонування грошової системи
принцип централізованого керування грошовою системою
принцип прогнозного планування грошового обігу
принцип стабільності й еластичності грошового обігу
принцип кредитного характеру грошової емісії
принцип забезпеченості емитируемих грошей
принцип незалежності центрального банку від держав
Грошова система Російської Федерації
Грошова маса Росії
Зразки банкнот і монет затверджуються Центральним банком РФ
Різновиди грошових систем, заснованих на звороті кредитних грошових знаків
Питання до глави 5
Розділ 6. Створення й обіг грошей Грошовий обіг, його втримування й структура
Грошова база й грошова маса
Швидкість обороту грошей
Грошові агрегати
Агрегат МО
Агрегат Ml.
Агрегат М
Агрегат М3
Сертифика
Облігації, що вільно звертаються займо
Грошовий обіг
Безготівкове обращени
Готівково-грошове обращени
Грошовий оборо
Платіжний оборо
Структура грошового обігу
Безготівковий оборо
Готівково-грошовий оборот
Закон грошового обігу
Питання до глави 6
Глава 7. Кредитно-банківська система
Створення дворівневої банківської системи Елементи кредитно-банківської системи
Банковська систем
Кредитна систем
Характеристика елементів банківської системи
Центральний емісійний банк
Банківський сектор
Комерційні банк
Сутність, функції й роль спеціалізованих фінансових небанківських установ
Міждержавні (міжнародні) банки -
Виникнення кредитних установ
Кредитна система на початку XX в. (дореволюційний період)
Денежно- кредитна система СРСР (дореформений період)
Відновлення кредитної системи
Реорганізація кредитної системи
Кредитна реформа 1930 -1932 рр.
Розвиток кредитної системи в 50 - 80-е рр.
Реорганізація кредитної системи наприкінці 1988 р.
Питання до глави 7
Глава 8. Центральний банк
Загальна характеристика центральних банків
Завдання й функції Центрального банку
. Операції Центрального банку Російської Федерації
Центральний банк не має права:
Питання до глави 8
Глава 9. Грошово-кредитна політика і її інструменти
Грошово-кредитне регулювання
Грошово-кредитна політик
Інструменти грошово-кредитної політики
Облікова (дисконтна) і станова політика центрального банку
Облікова (дисконтна) і станова політика центрального банку
Рефінансування комерційних банків
Кредитні аукціони
Ломбардні кредити,
Дисконтна політика,
Процентна політика Центрального банк
Політика обов'язкових резервів
Установлення мінімальних резервних вимог
Операції на відкритому ринку Політика відкритого ринку
Депозитна політика
Валютна політик
Питання до глави 9
Глава 10. Комерційні банки
Сутність і класифікація комерційних банків
по організаційно-правовий форм
по національній принадлежност
по функціях і характеру діяльності (ступені спеціалізації
по наявності філіальної сет
по територіальному характеру й сфері деятельност
по розміру статутного капітал
по строках надання кредито
Принципи, функції й роль комерційних банків в економіці
Функції комерційних банків
аккумуляци
размещени
розрахунково-касового обслуговування клиенто
Операції комерційних банків
Пасивні операції комерційних банків
Активні операції банків
Активно-пасивні операції
Формування банківських ресурсів.
Власний капітал банку
Специфіка власного капіталу банку
Статутний капітал
Резервний капита
Нерозподілена прибув
Банк як комерційна установа і як соціальна інститут
Питання до глави 10
Глава 11. Кредит
Сутність і функції кредиту
Перерозподільна функція
Функція економії витрат обігу
Функція заміщення готівки кредитними.
Функція прискорення концентрації капіталу
Стимулююча функція
Контрольна функція
Форми кредиту
Комерційний кредит
Банківський кредит
Банківський кредит населени
Особливість банківської форми кредит
Споживчий креди
Державний креди
Міжнародний кредит
Питання до глави 11
Глава 12. Позичковий відсоток
Форми позичкового відсотка і їх класифікація
Фактори, що впливають на рівень процентної ставки
Економічна основа визначення базової процентної ставки
Особливості формування процентних ставок у Росії
Питання до глави 12
Глава 13. Кредитні ризики
Мотивації й ризик у банківській справі Стратегія ризиків
Ринковий ризик
Процентний ризик
13.2 Баланс банку Основні принципи стратегії банку
Баланс банку
Питання до глави 13
Глава 14. Фінанси
Соціально-економічна сутність і функції фінансів
Державні фінанси. Поняття й сутність державних фінансів
Функції фінансів
Розподільна функція
Контрольна функція
Стимулююча функци
Фінансовий механізм
Фінансова система Поняття й структура фінансової системи
Фінансова політика
Питання до глави 14
Глосарій до глави 1
Глосарій до глави 2
Глосарій до глави 3
Глосарій до глави 4
Глосарій до глави 5
Глосарій до глави 6
Глосарій до глави 7
Глосарій до глави 8
Глосарій до глави 9
Глосарій до глави 10
Глосарій до глави 11
Глосарій до глави 12
Глосарій до глави 13