На головну сторінку   Всі книги

Шеховцева Л. С.. Основи ринкового ціноутворення: Курс лекцій / Калинингр. ун-т.- Калінінград,1997.- 75 с.. 1997

Короткий курс лекцій підготовлений на кафедрі економіки народного господарства для студентів економічного факультету КГУ спеціальності "Менеджмент" у соответст-вії з навчальним планом по цій спеціальності, затверджених УМО ГАУ.
У курсі розглядаються основні проблеми ціноутворення в ринковій і пе-реходной економіці. Допомога містить значний елемент авторських розробок, що враховують сучасні західні методи й російські особливості формування цін.

ВВЕДЕННЯ
Тема 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ЦІНОУТВОРЕННЯ
1. Предмет і завдання курсу
2. Особливості грошових вимірників
3. Економічне втримування ціни. Вартість товару як об'єктивна основа ціни
4. Функції цін у плановій і ринковій економіці
5. Індивідуальна й суспільна (ринкова) ціна. Рівні ціноутворення
6. Фактори й закономірності динаміки цін
Економічна політика держави.
Структура й стан економіки.
Світові ціни.
Науково-технічний прогрес.
Природні умови й ресурси.
Рівень життя й кваліфікація населення
Співвідношення цін на взаємозамінні товари
Умови реалізації товарів.
Споживчі (інфляційні) очікування
Тема 2. ВИДИ Й СТРУКТУРА ЦІН. СТАДІЇ ЦІНОУТВОРЕННЯ
1. Види цін, що функціонують у народному господарстві
По видах споживачів
Оптові ціни
Роздрібні ціни
По стадіях руху товарів
По видах товарів
Стосовно країни-виробникові
По ступеню й умовам включення транспортних витрат і ризиків
По способах реалізації товарів
2. Структура ціни. Витрати проведення й обігу - вартісна основа ціни. Чистий дохід
З. Методи формування витрат
4. Склад витрат, що включаються в собівартість продукції
5. Методи проектування прибутки. Моделі ціни
6. Стадії руху товарів. Стадії ціноутворення. Оптова й роздрібна ціна
Тема 3. ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ВІЛЬНИХ ЦІН
1. Основні поняття ринкової економіки. Зроблена й недосконала конкуренція
2. Закони попиту та пропозиції. Рівноважні ціни. функція, що врівноважує, ціни
3. Валові й граничні витрати. Граничний дохід і ціна. Правило рівності граничного доходу граничним витратам - основаопределения вільної ціни
Тема 4. МЕТОДИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЦІН
1. Основні недоліки ринку. Необхідність і мети державного регулювання цін
2. Характеристика державного регулювання цін у країнах з розвиненою ринковою економікою й у Росії
Законодавча база державного регулювання цін
Рівні (органі) регулювання цін
3. Основні види регульованих цін
4. Методи регулювання цін
Обмежувальні
Заборонні методи
3. Заохочувальні методи
Тема 5. АЛЬТЕРНАТИВНІ МЕТОДИ ВИЗНАЧЕННЯ ЦІН. ВИДИ ЦІНОВОЇ СТРАТЕГІЇ
1. Вибір стратегії ціноутворення
2. Метод установлення ціни товару на основі витрат проведення. Цінова стратегія, заснована на витратах
3. Метод беззбитковості. Метод цільового прибутку
4. Визначення цін з орієнтацією на попит. Стратегія ціноутворення, заснована на попиті
5. Визначення цін з орієнтацією на рівень конкуренції. Стратегія ціноутворення, заснована на конкуренції
6. Методика визначення ціни
Тема 6. ЦІНИ В РИНКОВІЙ ЕКОНОМІЦІ
1. Ціноутворення й маркетинг
2. Ціноутворення й життєвий цикл товару
3. Ціноутворення в умовах інфляції. Прогнозування витрат
4. Методика ковзного ціноутворення
Тема 7. ЦІНИ ПРИ ПЕРЕХІД ДО РИНКУ ( НА ПРИКЛАДІ РОСІЇ)
1. Нова система ціноутворення в Росії, пов'язана з лібералізацією цін
2. Порядок застосування вільних (ринкових) цін
2.1. Вільні оптові й відпускні ціни
2.2. Вільні оптові (відпускні) ціни на імпортну продукцію
2.3. Вільні роздрібні ціни
2.4. Постачальницько-збутові й торговельні надбавки
3. Порядок державного регулювання цін у РФ
4. Державний контроль і регулювання монополистическойдеятельности в РФ
Тема 8. ЦІНА Й ПОДАТКИ
1. Коротка характеристика діючої податкової системи Росії
2. Види податків, що включаються в собівартість продукції
3. Акцизи й акцизні збори
Приклад визначення вільної відпускної ціни на підакцизний товар
Приклад визначення суми акцизів за регульованими цінами (у руб.)
Приклад визначення вільної ціни на підакцизний товар (другий метод)
Приклад визначення вільної ціни на підакцизний товар (другий спосіб)
4. Податок на додану вартість. Призначення. Методика визначення
Тема 9. СВІТОВІ ЦІНИ
1. Ціна в зовнішньоторговельному контракті. Фактори її формування
2. Ціни по міжнародній термінології "Инкотермс" від мінімальних до максимальних обов'язків продавця
3. Ліцензійні угоди. Ціна ліцензії
Роялті
Паушальний платіж
4. Особливості інжинірингу. Ціна інжинірингових послуг
Міжнародний інжиніринг
Інжиніринг
Особливості інжинірингу
Метод погодинної оплати
Метод оплати фактичних витрат плюс фіксоване вознаграждени
Метод установлення розмірів оплати у відсотках від вартості будівництва
СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ