На головну сторінку   Всі книги

Відповіді по дисципліні Історія держави й права Росії. 2016

Історія вітчизняної держави й права як наука й навчальна дисципліна.
Методологія історії вітчизняної держави й права.
Періодизація історії вітчизняної держави й права.
Виникнення державності в східних слов'ян.
Державний лад Київської Русі (форма правління, форма державного устрою, політичний режим).
Виникнення давньоруського права і його джерела.
Походження Російської правди і її редакції.
Злочину й покарання по давньоруському праві.
Питання цивільного, сімейного, спадкоємного права в Російській правді.
Суд і судовий процес у давньоруській державі.
Особливості політичного й державного розвитку Володимиро-Суздальського князівства в період державної роздробленості XII-XIV вв.
Особливості політичного й державного розвитку Галицько-Волинського князівства в період державної роздробленості XII-XIV вв.
Організація державної влади в Новгородській і Псковської феодальних республіках.
Псковська судна грамота, її походження, джерела й редакції.
Речове, зобов'язальне право по Псковській судній грамоті.
Суд і судовий процес у російських феодальних республіках.
Причини й передумови утвору Московського централізованого держави.
Суспільний ладо Московської держави в XIV- XVI вв.
Організація державної влади в Московській державі наприкінці XIV- початку XVI вв.
Формування єдиного загальноруського права. Судебник 1497 г.
Царський судебник 1550 г.
Злочину й покарання по загальноруських судебниках.
Суд і судовий процес Московського централізованого держави.
Опричнина і її роль у становленні російської державності.
Становлення станово-представницької монархії на Русі
Організація й діяльність Земських соборів.
Створення приказної системи керування.
Розвиток права в другій половині XVI - першій половині XVII вв. Створення Соборного укладення 1649 г. і його джерела.
Соціальна структура русского суспільства по Соборному укладенню 1649 г. Правовий статус станів.
Зміцнення феодальної власності, майнові правовідносини по Соборному укладенню 1649 г.
Види злочинів і покарань по Соборному укладенню 1649 г.
Суд і судовий процес по Соборному укладенню 1649 г.
Значення Соборного укладення як кодексу феодального права.
Розвиток російського права в другій половині XVII в.
Передумови й особливості становлення абсолютизму в Росії.
Еволюція суспільного лада в першій половині XVIII в.
Реформа державної служби на початку XVIII в. Указ 1714 г. про єдиноспадкування й Табель про ранги 1722 г.
Реформи державного керування на початку XVIII в. Державний апарат Російської імперії в першій половині XVIII в.
Реорганізація адміністративно-територіального й місцевого керування на початку XVIII в.
Установа й розвиток прокуратури Російської імперії в XVIII в.
Судоустрій і судовий процес Російської імперії в першій половині XVIII в.
Артикул військовий 1715 г.
Розвиток цивільного, сімейного й спадкоємного права в першій половині XVIII в.
Станова політика абсолютизму в другій половині XVIII в.
Законодавчі ініціативи самодержавства в другій половині XVIII в. Робота Покладених комісій.
Установи для керування губерній 1775 г.
Введення основ міського самоврядування наприкінці XVIII в. Грамота на права й вигоди містам Російської імперії 1785 г.
Установа поліції Російської імперії. Статут благочиния або поліцейський 1782 г.
Конституційні проекти самодержавства на початку XIX в
Станова політика самодержавства в першій половині XIX в.
Установа міністерств і Комітету міністрів на початку XIX в.
Установа Державної ради на початку XIX в.
Власна його імператорської величності канцелярія і її відділення.
Сенат у системі державних установ Російської імперії в першій половині XIX в.
Складання Повного зібрання законів Російської імперії.
Складання Зводу законів Російської імперії.
Укладення про покарання карних і виправних 1845 г.
Цивільне право по Зводу законів 1832 г.
Сімейне, спадкоємне право в першій половині XIX в.
Підготовка селянської реформи 1861 г.
Положення Маніфесту 19 лютого 1861 г. Форми землеволодіння. Правове становище селян
Селянське самоврядування, волостной суд в 1860-е рр. Х1Х вв. Реформа селянських установ 1889 г.
Судоустрій по Судових статутах 1864 г.
Реформа земського самоврядування. Положення про земські установи 1864.
Положення про земські установи 1890 г.
Міська реформа 1870 г.
Городовое положення 1892 г.
Військова реформа другої половини ХІХ століття.
Реформа поліції й тюремної системи в другій половині ХІХ століття.
Фінансова реформа другої половини ХІХ століття.
Цивільне право, фабричне законодавство в другій половині ХІХ - початку ХХ століття.
Розвиток кримінального права в другу стать. ХІХ - початку ХХ в.
Перша російська революція й державні реформи в Росії. Маніфест 17 жовтня 1905 р.
Установа Державної Думи: порядок обрання, механізм функціонування. Еволюція законодавства про Думу.
Реорганізація Державної ради на початку ХХ в.
Реформа Ради міністрів на початку ХХ в.
Імператорська влада по Зводу основних державних законів 1906 р.
Зміни в державі й праві Російської імперії в період першої світової війни (1914-1917 г.)
Лютнева революція 1917 р. Утвір Тимчасового уряду, основні напрямки його діяльності.
Утвір і діяльність Рад робітників, солдатських і селянських депутатів (лютий - жовтень 1917 р.)
Зміни в праві (лютий - жовтень 1917 р.)
Велика Жовтнева соціалістична революція і її вплив на суспільний, політичний і державний лад Росії.
Створення радянського державного апарата наприкінці 1917 -1918 рр.
Конституційне значення перших декретів радянської влади (жовтень 1917 р.- січень 1918 р.).
Розробка й прийняття Конституції РСФСР 1918 р. Основні положення Конституції РСФСР 1918 р.
Створення радянської судової системи. Декрети про суд. Революційні трибунали.
Юридичні основи ліквідації приватної власності в 1917-1920 рр.
Становлення радянського кримінального права наприкінці 1917-1920 рр.
Перші радянські кодекси: КЗАГС 1918 р. і Кзпп 1918 р.
Зміни в радянській державній системі в період цивільної війни.
Зміни в державному апарату в період непу.
Судова реформа 1922 р., реорганізація судебно- прокурорських органів.
Необхідність кодифікації права в період непу.
Становлення радянського цивільного права. ГК РСФСР 1922 р.
Становлення радянського земельного права. Земельний кодекс РСФСР 1922 р.
КЗОТРСФСР 1922 р.
Основні положення КК РСФСР 1922 р. Подальший розвиток кримінального права в період непу.
Державні утвори на території колишньої Російської імперії наприкінці 1917- 1922 рр. Система політико-правових відносин між ними.
Підготовка союзного договору в 1921-1922 рр.
Утвір СРСР. Конституція СРСР 1924 р.
Основні зміни в суспільному й державному ладі в період тоталітаризму наприкінці 1940-е рр.
Реорганізація репресивних органів на початку 30-х рр. Створення НКВД СРСР. Особлива Нарада при НКВД СРСР. Розвиток позасудової юстиції в 30-е г.
Основні положення Конституції СРСР 1936 р. Конституція РСФСР 1937 р.
Карне законодавство наприкінці 1920-х - 40-е рр.
Розвиток права в 30-е г.
Карно-процесуальне законодавство наприкінці 1920-х - 40-е рр.
Зміни в цивільному й сімейному праві наприкінці 1920-х - 40-е рр.
Зміни в трудовому праві наприкінці 1920-х - 40-е рр.
Створення колгоспного права. Розвиток колгоспного права в 1930-е роки. Розвиток права в 30-е г.
Державний апарат у період Великої Вітчизняної війни.
Законодавство воєнного часу 1941-1945 рр.
Розвиток права в 1945-1955 рр.
Політика ліквідації культу особистості і його наслідків у середині 60-е рр.
Зміни в державному апарату наприкінці 1960-е рр.
Реформа прокуратури в 1950-е рр.
Судова реформа в 1950-е рр.
Кодифікація радянського права в 1960-е рр.
Карне й кримінально- процесуальне законодавство в 80-е рр.
Цивільне й сімейне право в 1960-80 е рр.
Трудове право в 1960-80 е рр. Земельне, колгоспне й природоохранительное право в 1960-80 е рр.
Еволюція суспільного, політичного ладу в 1980-е рр.
Державний лад СРСР в 1980-е рр. Конституція СРСР 1977 р.
Політика «перебудови», її вплив на суспільний і державний лад СРСР у сірий. 1980-х - нач. 90-х рр.
Реформа вищих органів державної влади СРСР наприкінці 1980-х рр.
Процес суверенізації республік наприкінці 1980-початку 1990-х рр. Розпад СРСР. Утвір СНД.
Основні зміни в праві в 1985 - початку 1990-х рр.