На головну сторінку   Всі книги

Невідомий. Відповіді на екзаменаційні питання по економіці. 2015

1. Основні етапи розвитку економіки.
2. Основні напрямки економічної думки.
3. Предмет, цілі, завдання й методологія економіки.
4. Взаємозв'язок економіки з іншими науками й економічною політикою.
5. Природні й соціальні умови життя. Проблема обмеженості ресурсів і безмежності потреб.
6. Економічні обмеження. Границі виробничих можливостей.
7. Основи суспільного виробництва: прості моменти процесу праці, суспільний продукт і його рух.
8. Фактори проведення, їх взаємовідношення й комбінація.
9. Економічна система суспільства: класифікація види моделі.
10. Товарне проведення. Товар і його властивості. Альтернативні теорії формування вартості товару й ціни.
11. Гроші як категорія товарного проведення: походження, сутність, функції.
12. Ринок: сутність, функції. Основні типи ринку і їх характерні ознаки
13. Попит: закон падаючого попиту, крива попиту, фактори попиту
14. Пропозиція: закон зміни пропозиції, крива пропозиції, фактори пропозиції
15. Еластичність попиту та пропозиції
17. Споживча поведінка й корисність товару
18. Криві байдужності і їх властивості. Бюджетне обмеження й споживчий вибір
19. Ефекти доходу й заміщення. Парадокс Гиффена
20. Проведення з одним змінним ресурсом. Загальний, середній і граничний продукти
21. Проведення із двома змінними ресурсами. Изокванта. Изокоста
22. Реакція виробника на зміну доходу й цін. Ефект масштабу
23. Підприємство (фірма), його рушійні мотиви й мети в ринковій економіці. Організаційно-правові форми підприємств
24. Фірма: витрати проведення й прибуток.
25. Короткострокова й довгострокова рівновага конкурентної фірми
26. Поведінка фірми в умовах зробленої конкуренції
27. Монополія в умовах рівноваги.
28. Принципи монополістичного ціноутворення. Цінова дискримінація.
29. Рівновага монополістично конкурентної фірми.
30. Проведення, ціноутворення й ефективність в олігополії.
31. Основні елементи ринку праці. Попит та пропозиція на ринку праці. Рівновага на ринку праці.
32. Ринок капіталу. Позичковий відсоток.
33. Ринок землі. Земельна рента. Ціна землі.
34. Суспільне відтворення як основа сущ-ия нац. ек. Марксова схема процесу відтворення.
35. Система макроекономічних показників і їх характеристика
36. ВНП: сутність і структура. Способи виміру ВНП. Номінальний і реальний ВНП
Валовий внутрішній продукт. Національний доход. Проведення й розподіл національного доходу. Національне багатство
Система національних рахунків: сутність, принципи, утримування
Економічний цикл і його основні характеристики.
Сутність, форми й соціально-економічні наслідки безробіття. Закон Оукена.
Інфляція: причини, види, наслідки. Вимір рівня інфляції. Індекс Пааше.
Антиінфляційна політика: кейнсианское й монетаристское напрямку.
Сукупний попит (AD): сутність, його цінові й нецінові фактори.
Сукупна пропозиція (AS): сутність і фактори, що визначають його в короткостроковому й довгостроковому періодах.
46. Національна економіка і її основні елементи.
47. Політика стабілізації. Класична модель рівноваги.
48. Кейнсианский підхід до макроекономічної рівноваги
49. Споживання й заощадження: взаємозв'язок і відмінності. Гранична схильність до споживання й заощадженню
50. Взаємозв'язок інвестицій і національного доходу при прояві ефекту мультиплікатора. Заощадження й дохід: парадокс ощадливості».
51. Рівноважний обсяг виробництва в умовах повної зайнятості: рецессионний і інфляційний розриви.
52. Поняття грошового ринку. Попит на гроші.
53. Грошова пропозиція і його структура.
54. Рівновага на грошовому ринку. Крива LM.
55. Кредит: його природа, принципи й функції. Форми кредиту. Кредитна система і її розвиток у сучасних умовах.
56. Провідна роль Центрального банку й кредитної системи країни. Функції Центрального банку.
57. Комерційні банки і їх функції в ринковій економіці. Активні й пасивні операції комерційних банків.
58. Мультиплікаційне розширення банківських депозитів. Депозитний мультиплікатор.
59. Сутність, цілі, інструменти й моделі кредитно-грошової політики.
60. Фінансова система: економічна природа, функції, структура.
61. Державний бюджет як інструмент фінансового регулювання економіки.
62. Державний борг. Методи керування державним боргом.
63. Податки, податкова система як інструмент економічної політики.
64. Податки, державний бюджет і фіскальна політика. Крива Лаффера.
65. Дискреційна фіскальна політика і її види. Недискреційна фіскальна політика.
66. Економічний ріст, його типи, темпи й моделі. Фактори економічного росту