На головну сторінку   Всі книги

Шпаргалки.com. Відповіді на екзамен із цивільного процесу. 2016

1. Цивільне процесуальне право як галузь права: поняття, предмет, метод і система.
2. Поняття цивільного судочинства. Ціль, завдання, види й стадії цивільного судочинства.
3. Цивільні процесуальні норми (поняття, види, особливості структури). Дія цивільних процесуальних норм у часі й просторі.
4. Цивільна процесуальна форма: поняття, риси, значення й наслідку порушення.
5. Поняття, значення й класифікація принципів цивільного процесуального права.
6. Принцип законності в цивільному процесуальному праві.
7. Принцип диспозитивности (поняття й утримування). Прояв принципу диспозитивности на різних стадіях цивільного процесу.
8. Здійснення правосуддя на основі змагальності й рівноправності сторін
9. Принцип устности, безпосередності й безперервності судового розгляду (ст. 146 ЦПК).
10. Поняття й структура цивільних процесуальних правовідносин. Передумови виникнення цивільних процесуальних правовідносин.
11. Цивільна процесуальна правоздатність і цивільна процесуальна дієздатність.
12. Суб'єкти цивільних процесуальних правовідносин, їх класифікація.
13. Суд як основний і обов'язковий суб'єкт цивільних процесуальних правовідносин. Склад суду при розгляді цивільних справ: комбінація колегіального й одноособового почав у розгляді цивільних дав.
14. Особи, що брати участь у справі. Їх права й обов'язки.
15. Сприяючі правосуддю
16. Поняття сторін у цивільному судочинстві. Відмінність сторін від інших осіб, що брав участь у справі. Процесуальні права (загальні, спеціальні) і обов'язки сторін.
17. Відмова від позову й визнання позову. Процесуальні наслідки відмови від позову й визнання позову.
18. Світова угода. Порядок висновку й правові наслідки. Види світових угод.
19. Ціль, підстави й види процесуальної співучасті. Процесуальні права й обов'язку співучасників.
20. Поняття належного й неналежного відповідача. Умови й порядок заміни неналежного відповідача. Наслідку заміни неналежного відповідача.
21. Процесуальне правонаступництво (поняття й підстави). Порядок вступу в процес правонаступника і його правове становище.
22. Треті особи, що заявляють самостійні вимоги щодо предмета спору. Відмінність третіх осіб, що заявляють самостійні вимоги щодо предмета спору, від первісних позивачів і співпозивачів.
23. Треті особи, що не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору.
24. Підстави й форми участі прокурора в цивільному судочинстві.
25. Суб'єкти, що захищають у цивільному судочинстві від свого імені права, волі й законні інтереси інших осіб: ціль і підстави участі, форми участі, процесуальні права й обов'язки.
26. Поняття й призначення представництва в суді.
27. Види представництва в суді.
28. Повноваження представника в суді і їх оформлення.
29. Подача жалоби в суд (ст. 128 Закону про виконавче виробництво)
31. Поняття, значення й види підвідомчості цивільних справ.
32. Загальні й спеціальні правила судової підвідомчості. Правові наслідки порушення правил судової підвідомчості.
33. Поняття й види підсудності, її відмінність від підвідомчості. Правові наслідки недотримання правил підсудності справ.
34. Родова підсудність. Види родової підсудності.
35. Територіальна підсудність і її види. Порядок передачі справи з одного суду в інший суд.
36. Поняття, призначення й види судових видатків.
37. Державне мито: поняття, порядок обчислення, звільнення від сплати.
38. Судові витрати, їх види. Відмінність від державного мита.
39. Розподіл судових видатків.
40. Поняття й значення процесуальних строків. Класифікація процесуальних строків. Продовження, призупинення й відновлення процесуальних строків.
41. Поняття судового доведення, його ціль і стадії.
42. Предмет доведення. Класифікація обставин, що входять у предмет доведення.
43. Обов'язки по доведенню. Підстави для звільнення від доведення. Доказательственние презумпції і їх роль у розподілі обов'язків по доведенню.
44. Поняття кошту доведення. Относимость доказів і допустимість коштів доведення.
45. Класифікація судових доказів.
46. Пояснення сторін і третіх осіб, їх особливість як самостійних коштів доведення.
47. Показання свідків як самостійний кошт доведення. Права й обов'язки свідків.
48. Письмові докази і їх класифікація.
49. Речові докази. Відмінність речових доказів від письмових.
50. Аудио й відеозаписи, як кошту доведення.
51. Висновок експерта як кошт доведення. Процесуальні права й обов'язку експерта.
52. Види експертизи.
53. Забезпечення доказів: підстави й порядок.
54. Оцінка доказів (загальні правила).
55. Судові доручення: порядок дачі й виконання судового доручення.
56. Поняття позову. Предмет, підстава й утримування позову.
57. Види позовів.
58. Право на пред'явлення позову й право на задоволення позову: передумови виникнення й умови належного здійснення, наслідку відсутності.
59. Забезпечення позову.
60. Судовий наказ як підсумкова постанова спрощеного судочинства. Вимоги, по яких видається судовий наказ.
61. Порядок видачі судового наказу. Порядок скасування судового наказу.
62. Поняття й сутність позовного проведення.
63. Право на судовий захист відповідача й процесуальні кошти його здійснення. Зустрічний позов. Порядок пред'явлення й умови прийняття зустрічного позову.
64. Залишення заяви без розгляду: поняття, підстави й процесуальна порядок. Відмінність припинення проведення в справі від залишення заяви без розгляду.
65. Завдання й значення підготовки справи до судового розгляду. Дії суду й сторін по підготовці справи до судового розгляду.
66. Попереднє судове засідання. Мети й завдання.
67. Судові повідомлення й виклики
68. Судовий розгляд як процесуальний стадія й процесуальна функція цивільного судочинства.
69. Відкриття судового засідання
70. Консультація фахівця
71. Судові дебати. Послідовність виступів учасників судових дебатів.
72. Порядок винесення й оголошення судового розв'язку.
73. Сутність судового розв'язку, його декларативний і імперативний моменти.
74. Вимоги, пропоновані до судового розв'язку як до правозастосовного акту й акту дозволу цивільної справи про істоті.
75. Форма судового розв'язку. Частини судового розв'язку.
76. Законна чинність судового розв'язку: поняття, властивості, об'єктивні й суб'єктивні межі. Момент вступу судового розв'язку в законну чинність.
77. Усунення недоліків судового розв'язку винесшим його судом.
78. Негайне (попереднє) виконання судових розв'язків (види й підстави).
79. Припинення проведення в справі: поняття, підстави й процесуальний порядок.
80. Призупинення проведення в справі: поняття, види, підстави, процесуальний порядок. Відмінність призупинення проведення в справі від відкладання розгляду справи.
81. Протокол судового засідання: утримування, реквізити. Зауваження на протокол судового засідання: порядок приношення й розгляду зауважень.
82. Поняття й види судових постанов. Відмінність судового розв'язку від судового визначення.
83. Визначення суду першої інстанції: їх класифікація за формою, порядку винесення й утримуванню.
84. Заочний розв'язок: особливості винесення.
85. Порядок оскарження заочного розв'язку. Захист прав і інтересів відповідача при постановці заочного судового розв'язку. Підстави до скасування заочного розв'язку.
86. Сутність і значення проведення по справах, що виникають із публічних правовідносин. Процесуальні особливості судового розгляду. Склад справ.
87. Проведення по справах про визнання недіючими нормативних правових актів повністю або в частині.
88. Особливості проведення по справах про заперечування розв'язків, дій (бездіяльності) органів державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових осіб, державних і муніципальних службовців.
89. Зашита виборчих прав і права на участь у референдумі громадян РФ. Подача заяви про захист виборчих прав і права на участь у референдумі громадян Російської Федерації
90. Особливе проведення
91. Установлення фактів, що мають юридичне значення, в особливому проведенні.
92. Рассм-Е судом справ про всиновлення дитини.
93. Судочинство по справах про визнання громадянина безвісно відсутнім і оголошенні громадянина померлим
94. Судочинство по справах про обмеження дієздатності громадянина, визнанні громадянина недієздатним, обмеженні або позбавленні неповнолітнього у віці від чотирнадцяти до вісімнадцяти років права самостійно розпоряджатися своїми доходами.
95. Оголошення неповнолітнього повністю деесп-м.
96. Подача заяви про визнання спонукуваної речі безхазяйної або про визнання права муніципальної власності на безхазяйну нерухому річ
97. Розгляд у цивільному судочинстві заяв про зроблені нотаріальні дії або про відмову в їхнім здійсненні.
98. Судочинство по справах про відновлення прав по втрачених документах на пред'явника або ордерним цінним паперам (викличне проведення).
99. Відновлення втраченого судового произ-ва.
100. Поняття й сутність апеляційного проведення
101. Сутність і значення апеляційного оскарження (приношення вистави). Відмінність від касаційного оскарження.
102. Право апеляційного оскарження (приношення вистави). Суб'єкти, об'єкт оскарження (приношення вистави).
103. Проведення в суді апеляційної інстанції. Повноваження апеляційної інстанції. Підстави для скасування або зміни розв'язків світового судді в апеляційному порядку.
104. Постанова суду апеляційної інстанції
105. Сутність і значення касаційного оскарження й перегляду розв'язків, що не вступили в законну чинність.
106. Право касаційного оскарження (подачі вистави) судових розв'язків. Суб'єкти й об'єкт оскарження (подачі вистави).
107. Проведення по скарзі (виставі) у суді касаційної інстанції.
108. Підстави до скасування й зміні рішення суду в касаційному порядку. Підстави для винесення нового розв'язку.
109. Повноваження касаційної інстанції.
110. Винесення визначення
111. Право на звернення до суду наглядової інстанції. Суб'єкти, об'єкти оскарження (подачі вистави). Порядок подачі наглядової скарги (подачі вистави).
112. Проведення по наглядовій скарзі або виставі прокурора в суді наглядової інстанції. Строки розгляду справи.
113. Підстави для скасування або зміни судових постанов у порядку нагляду.
114. Повноваження суду наглядової інстанції.
115. Поняття обставин, що знову відкрилися, і їх відмінність від нових обставин і доказів. Підстави для перегляду по обставинах, що знову відкрилися.
116. Порушення проведення й порядок перегляду справ про обставинам, що знову відкрилися. Повноваження суду.
117. Процесуальні права й обов'язку іноземних осіб
118. Застосування правил підсудності
119. Визнання й виконання розв'язків іноземних третейських судів (арбитражей)
120. Заперечування рішення третейського суду
121. Видача виконавчого листа на примусове виконання рішення третейського суду
122. 124. Видача судом виконавчого листа
123. Порядок оскарження дій (бездіяльності) судового пристава- виконавця.
125. Процесуальний порядок призупинення, припинення виконавчого провадження.
126. Поворот виконання рішення суду