На головну сторінку   Всі книги

Шпаргалки.com. Відповіді на гос. екзамен із Цивільного права. 2016

Оглавлени
Поняття, предмет і метод цивільного права.
Принципи й функції цивільного права.
3. Джерела цивільного права. Дія цивільних законів у часі, просторі й по колу осіб.
4. Цивільні правовідносини: поняття, елементи, класифікація.
5. Цивільна правоздатність: поняття, утримування. Співвідношення із суб'єктивним правом.
6. Цивільна дієздатність: поняття, види.
7. Опіка, піклування, патронаж. Підстави виникнення, утримування, припинення.
8. Поняття, ознаки й класифікація юридичних осіб.
9. Установчі документи юридичних осіб: види, утримування.
10. Порядок виникнення й теорії юридичних осіб.
11. Припинення юридичних осіб.
12. Індивідуалізація юридичних осіб.
13. Формування статутного (складового) капіталу. Зміна статутного (складового) капіталу в ході господарської діяльності й правові наслідки, пов'язані з ним.
14. Порядок задоволення вимог кредиторів із закладеного майна.
15. Банкрутство юридичних осіб.
16. Загальна характеристика комерційних організацій.
17. Загальна характеристика некомерційних організацій.
18. Установчі документи й органі юридичних осіб.
19. Правове регулювання державної реєстрації юридичних осіб і її значення.
20. Індивідуалізація громадян - суб'єктів цивільного права.
21. Державні й муніципальні унітарні підприємства: поняття, види, порядок створення, керування й особливості припинення.
22. Визнання громадянина безвісно відсутнім, значення й правові наслідки.
23. Визнання громадянина безвісно відсутнім, значення й правові наслідки.
24. Оголошення громадянина померлим і правові наслідку
25. Форма угоди й наслідку її порушення.
26. Російська Федерація, суб'єкти РФ, муніципальні утвори як суб'єкти цивільного права.
27. Об'єкти цивільних прав: поняття, класифікація.
28. Нематеріальні блага і їх цивільно-правовий захист
29. Поняття й види угод. Умови їх дійсності
30. Недійсність угоди. Загальна класифікація недействительнихсделок. Наслідку визнання угоди недійсної
31. Заперечні угоди: види, підстави й наслідку визнання їх недійсними
32. Незначні угоди: види, наслідки визнання їх недійсними
33. Договір купівлі-продажу ( загальні положення).
34. Особливості договору роздрібної купівлі-продажу.
35. Поняття й зміст договору купівлі-продажу нерухомого майна.
36. Договір купівлі-продажу підприємств. Особливості правового режиму підприємств.
37. Договір поставки: поняття, утримування, права та обов'язки сторін договору.
38. Наслідку порушення сторонами договору поставки своїх обов'язків.
39. Особливості договору поставки для державних потреб.
40. Договір контрактації.
41. Договір електропостачання: поняття, порядок висновку, відповідальність сторін.
42. Договір дарування. Заборона й обмеження дарування. Пожертвування.
43. Поняття, сутність і зміст договору міни.
44. Договір ренти: поняття, види, форма, зміст договору.
45. Договір оренди ( загальні положення).
46. Договір побутового прокату.
47. Договір оренди транспортних засобів.
48. Загальна характеристика комерційних організацій.
49. Договір оренди підприємств і його особливості.
50. Договір фінансової оренди (лізинг) і сфера його застосування.
51. Підстави виникнення права користування житловими приміщеннями у фонді соціального використання. Порядок надання житлових приміщень.
52. Припинення договору наймання житлового приміщення у фонді соціального використання.
53. Договір комерційного наймання житлового приміщення: поняття, предмет договору, сторони. Основні права та обов'язки сторін, припинення.
54. Договір безплатного користування майном.
55. Представництво, його сутність. Особливості комерційного представництва
56. Позовна давність: поняття, види й значення. Відмінність позовної давнини від інших строків.
57. Пайова власність. Поняття, утримування. Права й обов'язки учасників пайової власності.
58. Спільна власність. Підстави виникнення. Права й обов'язки сособственников
59. Зміна осіб у зобов'язанні. Правове регулювання
60. Способи забезпечення виконання зобов'язань і їх класифікація
61. Іпотека і її особливості як способу забезпечення виконання зобов'язань. Правове регулювання іпотеки.
62. Неустойка як спосіб забезпечення виконання зобов'язань. Види неустойки
63. Поручництво й задаток як способи забезпечення виконання зобов'язань
64. Договір підряду ( загальні положення).
Право громадян на судовий захист. Форми захисту прав і законних інтересів громадян і організацій.
Поняття, предмет і метод цивільного процесуального права, його співвідношення з іншими галузями права.
Джерела цивільного процесуального права.
Цивільне судочинство (поняття, завдання, види).
Стадії цивільного процесу.
Поняття, значення й система принципів цивільного процесуального права.
Принцип здійснення правосуддя тільки судом.
Принцип комбінації одноособового й колегіального почав у розгляді й дозволі цивільних справ.
Принцип здійснення правосуддя по цивільних справах на засадах рівності громадян перед законом і судом.
Принцип гласності судового розгляду.
75. Принцип національної мови цивільного судочинства.
76. Принцип незалежності суддів і підпорядкування їх тільки закону, його гарантії.
77. Принцип законності в цивільному судочинстві і його гарантії.
78. Принцип судової (юридичної) істини.
79. Принцип диспозитивности.
80. Принцип змагальності й процесуальної рівноправності сторін.
81. Принцип устности, безперервності й безпосередності.
82. Цивільні процесуальні правовідносини (поняття, підстави виникнення, утримування, специфіка).
83. Суб'єкти цивільних процесуальних правовідносин, їх класифікація.
84. Суд, як обов'язковий суб'єкт цивільних процесуальних правовідносин. Склад суду.
85. Особи, що брати участь у справі (поняття, ознаки, склад), їх права й обов'язки.
86. Сторони в цивільному процесі, їх процесуальні права й обов'язку.
87. Цивільна процесуальна правоздатність і дієздатність.
88. Процесуальна співучасть (поняття, мета, підстави, види). Процесуальні права й обов'язку співучасників.
89. Поняття неналежної сторони. Умови, порядок і наслідку заміни неналежного відповідача.
90. Процесуальне правонаступництво (поняття, підстави). Порядок вступу правонаступника в процес. Його правове становище.
91. Треті особи, що заявляють самостійні вимоги на предмет спору.
92. Треті особи, що не заявляють самостійні вимоги щодо предмета спору.
93. Участь прокурора в цивільному процесі. Підстави, мета, форми участі, права й обов'язки.
94. Участь у процесі державних органів, органів місцевого самоврядування, організацій і громадян, що захищають права інших осіб. Підстави, мета, форми участі, права й обов'язки.
95. Поняття підвідомчості цивільних справ і її види.
96. Поняття підсудності цивільних справ, її види