На головну сторінку   Всі книги

Шпаргалки.com. Відповіді на гос. екзамен із предмета Цивільне процесуальне право. 2016

Зміст
Предмет, метод, система, джерела цивільного процесуального права, його співвідношення з іншими галузями права.
Поняття цивільного судочинства (процесу) і його завдання. Стадії цивільного процесу
Предмет і система науки цивільного процесуального права.
Поняття принципів цивільного процесуального права і їх значення. Класифікація принципів. Коротка характеристика принципів цивільного процесу.
Конституційні принципи цивільного судочинства. Характеристика.
1. Незалежність суддів
2. Фінансове забезпечення судів
3. Недоторканність суддів
4. Гласність у судах
5. Принцип змагальності й рівноправності сторін
6. Присяжні засідателі в судочинстві
Принцип гласності.
Мова цивільного судочинства.
Принцип об'єктивної (судової) істини. Принцип диспозитивности.
Принципи устности, безперервності й безпосередності.
Цивільні процесуальні правовідносини (поняття, підстави виникнення, утримування, особливості, суб'єкти).
Суд як обов'язковий суб'єкт цивільних процесуальних правовідносин. Склад суду. Відводи складу суду (підстави, порядок дозволу). Одноособовий і колегіальний розгляд цивільних справ.
Особи, що брати участь у справі (поняття, ознаки, склад, процесуальні права й (обов'язки).
Поняття сторін їх процесуальні права й обов'язки.
Поняття сторін у цивільному процесі (поняття, ознаки). Їх права й обов'язки.
Цивільна процесуальна правоздатність і дієздатність.
Процесуальна співучасть (ціль, підстави, види). Процесуальні права й обов'язку співучасників.
Поняття неналежної сторони. Умови, порядок і наслідку заміни неналежного відповідача.
Процесуальне правонаступництво (поняття й підстави). Порядок вступу правонаступника в процес. Його правове становище.
Треті особи, що заявляють самостійні вимоги. Треті особи, що не заявляють самостійних вимог.
Треті особи, що заявляють самостійні вимоги на предмет спору.
Треті особи, що не заявляють самостійних вимог на предмет спору
Підстави й форми участі прокурора в суді першої інстанції.
Підстави участи
Форми участі
Виключні права прокурора в процесі:
Участь у цивільному процесі державних органів, органів місцевого самоврядування, організацій і громадян у захисті прав інших осіб (підстави, мети, форми участі).
Форми захисту прав інших осіб:
Представництво в суді (поняття, підстави, види, повноваження).
Повноваження представника в суді.
Процесуальні строки (поняття, види, значення). Обчислення строків, порядок продовження й відновлення.
Зупинка, переривання, продовження й поновлення процесуальних строків.
Поняття підвідомчості цивільних справ і її види. Підвідомчість цивільних справ суду і її види.
Поняття судової підвідомчості цивільних справ.
Поняття й види підвідомчості цивільних справ суду.
Поняття й види підсудності. Види територіальної підсудності. Наслідку недотримання правил підсудності. Порядок передачі справ в інший суд.
Територіальна (просторова)
Недотримання встановлених законом правил підсудності
Передача справи з одного суду в іншій.
Поняття й види судових видатків. Звільнення від судових видатків. Розподіл судових видатків.
Судові штрафи (підстави, порядок накладення, додавання або зменшення (штрафу).
Поняття судових доказів (відомості про факти й кошти доведення). Доказательственние факти. Класифікація доказів.
Поняття й ціль доведення. Предмет доведення. Визначення його по конкретним цивільним справи. Факти, не підмети доведенню.
Основні способи збирання доказів:
Розподіл обов'язку доведення між сторонами. Доказательственние презумпції (поняття й значення).
Относимость і допустимість доказів. Правила оцінка доказів.
Правила оцінки доказів
показання свідків. Права й обов'язки свідка. Свидетельский імунітет.
Процесуальна форма одержання показань свідків
При оцінці показань свідків повинні враховуватися деякі особливості даного виду доказів:
Пояснення сторін і третіх осіб. Затвердження й визнання.
Пояснення сторін і третіх осіб.
Різновидами пояснень сторін і третіх осіб є затвердження й визнання.
Письмові докази і їх види ( по втримуванню й за формою). Аудио- і відеозаписи.
Аудио- і відеозапис названий законодавством у якості самостійного кошту доведення.
Речові докази. Огляд на місці.
Висновку експертів. Процесуальні права й обов'язку експертів. Додаткова й повторна експертизи. Комісійна й комплексна експертизи.
Забезпечення доказів до й послу пред'явлення позову (підстави й порядок забезпечення доказів).
Нотаріальна процедура забезпечення доказів
Судові доручення (порядок дачі й виконання судового доручення).
Поняття позову і його елементи.
Види позовів і їх елементи.
Право на позов і право на пред'явлення позову. Передумови права на пред'явлення позову. Підстави до відмови в прийнятті заяви.
Порядок пред'явлення позову й наслідку його недотримання. Підстави повернення позовної заяви.
Початковий етап цивільного судочинства - порушення цивільну справи.
Недотримання порядку пред'явлення позову
Позовна заява і його реквізити. Порядок виправлення недоліків позовної заяви. Залишення заяви без руху.
Зміна позову. Відмова від позову. Визнання позову. Світова угода.
Судова світова угода повинна відповідати певним вимогам:
Захист інтересів відповідача ( зустрічний позов, заперечення проти позову, їх види).
Зустрічний позов
Забезпечення позову (підстави, порядок, скасування).
Підготовка справи до судового розгляду і її значення. Попереднє судове засідання.
Призначення справи до судового розгляду. Виклик до суду й інші повідомлення суду. Порядок вручення повістки про виклик до суду.
Судові повідомлення й виклики
Порядок вручення повістки про виклик до суду
Судовий розгляд і його значення. Роль головуючого в керівництві судовим розглядом. Частини судового засідання.
2. Головуючий у судовому засіданні
Складові частини судового засідання
Розгляд справи про істоті як частина судового розгляду.
Тимчасова зупинка судового розгляду.
Призупинення проведення в справі
Відкладання розгляду справи
Закінчення проведення в суді першої інстанції без винесення розв'язку (поняття, види, підстави, правові наслідки).
Протокол судового засідання (утримування й значення). Порядок розгляду зауважень на протокол судового засідання.
Поняття й види постанов суду першої інстанції, їх відмінність.
Усунення недоліків судового розв'язку винесшим його судом.
Утримування судового розв'язку (його складові частини). Вимоги, яким повинне відповідати судовий розв'язок.
Вимоги, пропоновані до судового розв'язку.
Утримування судового розв'язку (ст. 203).
Негайне виконання розв'язку (поняття, види, підстави).
Законна чинність судового розв'язку.
Визначення суду першої інстанції (поняття, види, законна чинність). Утримування й значення окремих ухвал суду.
Судовий наказ (поняття, підстави й порядок видачі й скасування).
Заочний розв'язок.
Поняття й сутність по справах, що виникають із публічно-правових відносин (види, характеристика).
Проведення по справах про визнання недійсними нормативних правових актів повністю або в частині.
Проведення по справах про заперечування розв'язків, дій (бездіяльності) органів державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових осіб, державних і муніципальних службовців.
Особливе проведення. Загальна характеристика. Його відмінність від позовного. Види особливого проведення в цивільному процесі.
Установлення фактів, що мають юридичне значення.
Усиновлення (удочеріння) дитини.
Визнання спонукуваної речі безхазяйної й визнання права муніципальної власності на безхазяйну нерухому річ.
Викличне проведення.
Примусова госпіталізація громадянина в психіатричний стаціонар і примусовий психіатричний огляд.
1. Порядок подачі заяви.
2. Заява про примусову госпіталізацію громадянина в психіатричний стаціонар
3. Заява лікаря-психіатра про примусовий психіатричний огляд
Сутність і значення апеляційного й касаційного проведень. Суб'єкти, об'єкти, строки й порядок подачі скарг (вистав).
Поняття й значення апеляційного проведення
Поняття й сутність касаційного проведення
Порядок подачі апеляційної й касаційної скарг (вистав). Залишення їх без руху. Підстави повернення.
Залишення апеляційних скарги, вистави без руху.
Повернення апеляційних скарги, вистави
Процесуальний порядок розгляду справ судом апеляційної й касаційної інстанції. Оскарження визначень світового судді й суду першої інстанції.
Апеляційне проведення по оскарженню розв'язків і визначень світових суддів, порядок розгляду справи судом апеляційної інстанції
Оскарження й опротестування визначень суду I інстанції
Повноваження судів апеляційної й касаційної інстанцій. Загальне й відмінності.
Визначення суду касаційної інстанції (значення, утримування, обов'язковість вказівок). Окремі ухвали суду касаційної інстанції.
Проведення в суді касаційної інстанції.
Повноваження суду касаційної інстанції. Касаційне визначення.
Повноваження суду, що розглядає справу в порядку нагляду. Підстави до скасування або зміни судового акту в порядку нагляду.
Перегляд по обставинах, що знову відкрилися, розв'язків, визначень, що вступили в законну чинність.
Проведення по справах за участю іноземних осіб (загальна характеристика).