На головну сторінку   Всі книги

Відповіді до держіспиту по Теорії держави й права. 2016

1. Загальна характеристика ТГП як науки, її об'єкт, предмет і функції.
2. Об'єкт і предмет теорії держави й права: поняття, загальна
3. Методи й методологія теорії держави й права: різні
4. Функції теорії держави й права.
5. Місце теорії держави й права в системі юридичних і інших Історія правових і політичних навчань
6. Поняття держави, його ознаки й сутність. Відмінність держави від інших типів (форм) організації суспільства.
Співвідношення державного суверенітету, національного й народного
8. Легітимність і легальність державної влади.
11. Основні підходи до типології держави і їх характеристика.
12. Формаційний і цивілізаційний підходи до типології держави.
13. Поняття форми держави, його елементи, і їх загальна характеристика. Фактори, що обумовлюють відмінність форм держави.
14. Поняття, види й характеристика основних форм правління.
15. Форми державного устрою: поняття і їх характеристика.
16. Політичний (державно-правовий) режим, його види й характеристика
17. Поняття функції держави, їх ознаки й підстави класифікації.
18. Форми й методи реалізації функцій держави.
19. Механізм держави: поняття, ознаки, структурні елементи і їх характеристика.
20. Державні органі: поняття, ознаки й характеристика їх основних видів
21. Політична система суспільства: поняття, основні риси, структурні елементи й види.
22. Місце й роль держави в політичній системі.
23. Людей, особистість, громадянин: співвідношення понять.
24. Правовий статус особистості: поняття, структура, види.
26. Основні права й волі людину й громадянина: поняття й види.
27. Виникнення ідеї правової держави й сучасне її розуміння.
28. Правова держава й громадянська суспільство: поняття, ознаки й взаємодія.
30. Поняття, ознаки, класифікація соціальних норм і їх характеристика.
31. Право в системі соціальних норм. Технічні норми й особливість їх взаємодії із правом.
32. Співвідношення права й моралі: єдність, відмінність, взаємодія й протиріччя.
34. Основні концепції правопонимания і їх характеристика.
36. Поняття, основні риси, структура, функції й види юридичної
37. Поняття права, його ознаки, принципи й сутність.
38. Функції права, їхня класифікація й характеристика.
39. Поняття норми права і її ознаки.
40. Класифікація норм права й характеристика їх основних видів.
41. Структура норми права й характеристика її основних видів.
42. Види гіпотез норм права і їх характеристика.
43. Види диспозицій норм права і їх характеристика.
44. Види санкцій норм права і їх характеристика.
45. Логічна структура юридичної норми.
46. Способи викладу норм права в статтях законодавства.
47. Поняття форми (джерела) прав, їхні види й загальна характеристика.
48. Поняття нормативно-правового акту і його ознаки.
49. Види нормативно-правових актів і їх загальна характеристика.
50. Поняття закону, його ознаки, види, характеристика.
51. Поняття підзаконного нормативно-правового акту: його види й характеристика.
52. Судовий і адміністративний прецедент.
53. Дія нормативно-правового акту в часі, просторі й по колу осіб.
54. Систематизація нормативно-правових актів і її види.
55. Правообразование й правотворчість, поняття і їх співвідношення.
56. Правотворчість: поняття, види, форми й стадії.
57. Юридична техніка: поняття, види, принципи. Правотворча й правозастосовна техніка.
58. Поняття й види юридичних документів.
60. Поняття системи права, її структура й елементи.
61. Предмет і метод правового регулювання як підстави побудови системи права.
62. Поняття галузі права. Характеристика основних галузей права Росії.
63. Частка й публічна право: порівняльно-правовий аналіз і характеристика.
64. Юридична природа співвідношення й взаємодії внутрішньодержавного й міжнародного права.
65. Поняття системи права й системи законодавства і їх співвідношення. Вертикальна й горизонтальна будова Російського законодавства.
66. Поняття й ознаки правових відносин.
67. Види правовідносин і їх характеристика.
68. Структура правовідносин: загальна характеристика її елементів
69. Суб'єкти правовідносин, їх властивості й види.
70. Суб'єктивні права і юридичні обов'язки як утримування правовідносин.
71. Об'єкти правовідносин, їх види й характеристика.
72. Юридичні факти: поняття, ознаки й класифікація.
73. Поняття правосвідомості, його структура й види.
74. Правова культура: поняття, структура, функції й види
75. Деформація правосвідомості і її види.
76. Поняття реалізації права, його форми і їх характеристика.
77. Застосування права, його ознаки, форми й підстави.
79. Стадії правозастосовного процесу і їх характеристика.
80. Акти застосування права, їхні види й структура. Відмінність акту
81. Тлумачення норм права, поняття, види й способи.
82. Юридичні колізії й конфлікти, їх види, причини, процедури дозволу.
83. Пробіли в позитивному праві, їх види й способи усунення.
84. Поняття правопорушення і його ознаки.
85. Види правопорушень і їх характеристика.
86. Юридична відповідальність: поняття, принципи, види.
88. Юридичний склад правопорушення як підстава юридичної відповідальності й характеристика його елементів.
89. Підстави звільнення від юридичної відповідальності.
90. Правова й правомірна поведінка їх види й порівняно- правова характеристика.
91. Поняття, принципи й вимоги законності. Співвідношення понять законність і правопорядок.
92. Правопорядок, поняття, характерні риси й основні принципи.
93. Поняття правових систем і підстави їх класифікації.
94. Характеристика романно-німецької правової родини.
95. Характеристика англо-саксонської правової родини.
96. Характеристика релігійної правової родини.
97. Характеристика родини традиційного права.
98. Соціалістична правова родина.
99. Механізм правового регулювання: поняття, стадії й елементи.
100. Методи, способи, типи й режими правового регулювання