На головну сторінку   Всі книги

Відповіді по історії держави й права Росії. 2017

1. Предмет і метод, періодизація курсу історії вітчизняної держави й права Росії.
2. Державний лад Київської Русі.
3. Категорії населення в Київській Русі, їх правове становище.
4. Правова система Давньоруської держави. Джерела права. Походження, списки, редакції Російської Правди.
5. Форми власності, зобов'язання, право спадкування в Давньоруській державі.
6. Поняття злочину, види злочинів і покарань у Давньоруській державі.
7. Характеристика судового процесу й система судових органів у Давньоруській державі.
8. Державно-політична структура Русі в період феодальної роздробленості. Державний лад Новгородської республіки.
9. Регулювання майнових відносин по Псковській судній грамоті.
10. Поняття злочину й система покарань, суд і процес по Псковській судній грамоті.
11. Особливості формування Московського централізованого держави, його суспільно-політичний лад.
12. Форми власності, зобов'язання, спадкоємне право в період Московського централізованого держави ( по Судебникові 1497 г.).
16. Правове регулювання власності на землю по Соборному укладенню 1649 г. Вотчини. Маєтку.
13. Кримінальне право, суд і процес по Судебниках 1497 і 1550 рр.
14. Державний лад Росії періоду станово-представницької монархії.
15. Соборне укладення 1649 г. Загальна характеристика. Правове становище різних станів.
17. Розвиток кримінального права. Злочину й покарання по Соборному укладенню 1649 г.
18. Суд і судовий процес по Соборному укладенню 1649 г.
19. Передумови виникнення абсолютизму в Росії, його особливості.
20. Державні реформи Петра I.
21. Станові реформи Петра I (дворянство, духівництво, селянство, городяни).
22. Судові й прокурорські органі Росії в Хvііів. Спроба відділення суду від адміністрації. Створення станових судів ( по губернській реформі 1775 г.).
23. Право власності, зобов'язання, право спадкування в XVIII в.
24. Зміни в суспільному ладі Росії в другій половині XVIII в. Жалувані грамоти дворянству й містам 1785 г.
26. Державний лад Росії в першій половині XIX в. Зміни в центральних і місцевих органах влади й керування.
27. Зміни в правовому становищі населення Росії в першій половині XIX в. Закони про стани.
28. Кодифікація русского законодавства в першій половині XIX в. Роль М. М. Сперанского.
29. Укладення про покарання карних і виправних 1845 г.
30. Селянська реформа 1861 г.
31. Земська реформа 1864 г. Міська реформа 1870 г. Їхня роль у становленні місцевого самоврядування.
32. Військова реформа 1864-1874 рр.
33. Установа судових установлень (нова система судоустрою по Судовій реформі 1864 г.).
34. Карний і цивільний процеси ( по судових статутах 1864 г.).
35. Контрреформи 1880-1890 рр.
36. Соціальні зміни на початку XX в. Аграрна реформа П. А. Столипина.
37. Державна Дума й Державна Рада на початку XX в. (порядок виборів, структура, функції).
38. Зміни в державному ладі Росії в 1905-1907 рр. Основні державні закони в редакції 1906 р.
39. Третьочервневий державний переворот: суть і значення.
40. Мілітаризація державного апарата в роки Першої світової війни. Особливі наради, «земгор», військово-промислові комітети.
41. Лютнева буржуазно-демократична республіка в Росії. Центральні й місцеві органі влади й керування.
43. Конституція РСФСР 1918 р. (розробка, структура, виборча система, права й обов'язки).
44. Створення основ цивільного права в 1917-1920 рр.
45. Створення основ сімейного права в 1917-1920 рр. Кодекс законів про акти громадянського стану, шлюбному, сімейному й опікунському праві РСФСР 1918 р.
46. Розвиток трудового права в 1917-1920 рр.
47. Створення основ земельного права в 1917-1920 рр.
48. Розвиток кримінального права в 1917-1920 рр. Керівні початки по кримінальному праві РСФСР 1919 р.
49. Створення судових органів в 1917-1920 рр. Декрети про суд.
50. Перебудова державного апарата в 1921-1929 рр. Реорганізація керування народним господарством.
51. Судова реформа 1922 р. Установа прокуратури й адвокатури.
52. Військова реформа 1924-1925 рр
53. Розробка й прийняття Конституції СРСР 1924 р. Її основні положення й структурні особливості.
55. Розвиток трудового права в 1921-1929 рр. Кодекс законів про працю РСФСР 1922 р.
56. Розвиток кримінального права в 1921-1929 рр. Кримінальні кодекси РСФСР 1922 і 1926 рр.
57. Розвиток сімейного права в 1921-1929 рр. Кодекс законів про шлюб, родину й опіці РСФСР 1926 р.
58. Розвиток земельного права в 1921-1929 рр. Земельний кодекс РСФСР 1922 г
59. Цивільний процесуальний і Кримінально-процесуальний кодекси РСФСР 1923 р.
60. Конституція СРСР 1936 р. : структура й особливості.
61. Кримінальне право й процес в 1930-1941 рр. Зміни в законодавстві про державні й майнові злочини.
62. Розвиток трудового права в 1930-1941 рр.
63. Розвиток цивільного права в 1930-1941 рр.
64. Розвиток земельного й колгоспного права в 1930-1941 рр.
65. Перебудова державного апарата й зміни в праві в період Великої Вітчизняної війни.
67. Розвиток права в 1953 - початку 60-х рр. Реформи Н. С. Хрущева
68. Конституція СРСР 1977 р.
69. Загальносоюзне й російське право в 80-е рр. XX в.
70. Розпад СРСР і утвір СНД в 1990-1991 рр.
71. розвиток процесу покріпачення селян у Росії Xv-xvii