На головну сторінку   Всі книги

Ю. К. Машунин. РАЗРАБОТКАУПРАВЛЕНЧЕСКОГО РОЗВ'ЯЗКУ. 1999

У даний момент студентам спеціальності "Менеджмент" читається значний цикл дисциплін, пов'язаних з керуванням: "Основи менеджменту", "Теорія систем", "Теорія організацій", "Керування персоналом", "Стратегічний менеджмент", "Інвестиційний менеджмент" і ін. И немає дисципліни, яка якимось образом поєднувала б усі ці курси для розв'язку управлінської проблеми під загальною методологією, концепцією. Саме на розв'язок цієї проблеми з обліком усіх причинно-наслідкових зв'язків керування й спрямована дисципліна "Розробка управлінського розв'язку".

Введення
Частина 1. Основи розробки й ухвалення управлінського рішення
Розділ 1. Основи загальної теорії керування
1.1. Поняття керування і його структура
1.1.1. Визначення поняття організації й керування
Керування
Система керування
1.1.2. Структура й функції керування
Структура керування
Функції керування
1.1.3. Об'єкти й суб'єкти керування
Суб'єкти керування
Об'єкти керування
1.2. Процес і подпроцесси керування
1.2.1. Процес керування
Контур планування.
Контур контролю.
1.2.2. Коротка характеристика подпроцессов (функцій) керування
Прогнозування
Прогноз
Планування
План
Прийняття розв'язків
Облік
Контроль
Аналіз
Регулювання
1.3. Інформація й зв'язок у керуванні
1.3.1. Інформація в керуванні
Інформаційне забезпечення системи керування
1.3.2. Зв'язок у керуванні
1.4. Розробка й ухвалення управлінського рішення
Вимоги, умови й фактори якості системи прийняття розв'язків
Визначення поняття - розробка управлінського розв'язку
Розділ 2. Функції процесу керування
2.1. Прогнозування в ринковій економіці
2.1.1. Сутність і втримування соціально-економічного прогнозування
Прогнозування
Соціально-економічне прогнозування
Економічні прогнози
Прогнози природних ресурсів
Науково-технічні прогнози
Демографічні прогнози
Прогнози соціального розвитку
Принцип системності прогнозування
Принцип наукової обґрунтованості
Принцип адекватності
Принцип альтернативності
Принцип цілеспрямованості
Основні функції прогнозування
Науковий аналіз
Ретроспекція
Діагноз
Проспекция
Дослідження об'єктивних зв'язків
Оцінка об'єкта прогнозування
Виявлення об'єктивних альтернатив
Історичний підхід
Комплексний підхід
2.1.2. Методи прогнозування
Класифікація методів прогнозування
Статистичні методи
Методи аналогій
Випереджальні методи
Інтуїтивні методи прогнозування
Інтуїтивні методи прогнозування
Методи індивідуальних експертних оцінок
Метод написання сценарію
Методи колективних експертних оцінок
метод "комісій"
"Метод Дельфи"
Метод " колективної генерації ідей"
Метод морфологічного аналізу
Формалізовані методи прогнозування
Перспективна екстраполяція
Ретроспективна екстраполяція
Формальна екстраполяція
. Прогнозна екстраполяція
Тренд
Сутність методу найменших квадратів
Метод експонентного згладжування
Метод ковзної середньої
моделювання
економіко-математична модель
Економетрія
2.1.3. Практичні аспекти прогнозування соціально-економічного розвитку в умовах перехідної економіки
2.2. Планування в ринковій економіці
2.2.1. Сутність, утримування й види макроекономічного планування
Планування
Макроекономіка
Макроекономічне планування
Теорія планування
Директивне планування
Індикативне планування
Стратегічне планування
2.2.2. Поняття й утримування методології макроекономічного планування
Методологія
Принципи планування
Принцип науковості
Принцип соціальної спрямованості й пріоритету суспільних потреб
Принцип підвищення ефективності суспільного виробництва
Принцип пропорційності й збалансованості
Принцип пріоритетності
Принцип узгодження короткострокових і перспективних цілей і завдань
Балансовий метод
Нормативний метод
Програмно-цільовий метод
Математичні методи
Методи контролю над ходом реалізації планових документів засновані
Показники планів
Логіка планування
Технологія планування
2.2.3. Методи предпланових досліджень
Методи предпланових досліджень
Загальні методи предпланових досліджень
Системний аналіз в економіці
Економічний аналіз
Конкретні методи предпланових досліджень
Метод економічних угруповань
Метод прямого рахунку
Методи співвідношень
Метод структуризації
методи соціологічного вивчення
Експертні методи
2.2.4. Балансовий метод
Баланс
Балансовий метод
Підсистема матеріальних балансів
Зведені баланси
Комплексні баланси
Межпродуктовие баланси
Матеріальні баланси в натуральному вираженні
Вартісні матеріальні баланси
Вартісний^-вартісні-натурально-вартісні матеріальні баланси
2.2.5. Нормативний метод
Нормативний метод
норма
Норматив
нормативна база
Система норм і нормативів
Соціальні норми й нормативи
Фінансово-економічні норми й нормативи
Норми й нормативи капітальних вкладенні й тривалості інвестиційного циклу.
Норми й нормативи видатку й запасів сировини, матеріалів, палива й енергії
Норми й нормативи витрат праці й заробітної плати
Норми й нормативи використання й потреби в устаткуванні
Норми й нормативи охорони навколишнього середовища
Норми проведення.
Норми розподілу
Норми обміну
Норми споживання
норми виробничого споживання
норми невиробничого споживання
2.2.6. Програмно-цільовий метод
комплексні програми
Цільова комплексна програма
Соціально-економічні програми
Науково-технічні програми
Економічний^-економічні-виробничо-економічні програми
Територіальні програми
Екологічні програми
Організаційно-господарські програми
Система показників ЦКП
2.2.7. Математичні методи в економіці
2.3. Прийняття розв'язків
2.3.1. Основні поняття
Завдання прийняття розв'язків спрямована
2.3.2. Процес прийняття розв'язків
2.3.3. Концепція прийняття розв'язків
2.3.4. Класифікація завдань
2.4. Функція - Облік
Фінансовий облік
Управлінський облік
2.4.3. Види обліку й напрямку діяльності в управлінському обліку
2.5. Контроль (у системі керування підприємством, фірмою)
2.5.1. Визначення контролю
Класифікація контролю
Напрямок діяльності контролю
2.6.1. Визначення аналізу
Абсолютні відхилення
Відносні відхилення.
Відхилення в тимчасовому розрізі
Економічний аналіз відхилень
2.6.2. Виявлення причин відхилень
2.7. Регулювання проведення
Розділ 3. Організація процесу розробки управлінського розв'язку
3.1. Сутність організації керування
Процес
Структура
Організаційна структура керування
3.2. Закономірності організації керування
3.2.1. Визначення закономірностей організації керування
Відповідність керуючої системи цілям, особливостям, стану й тенденціям розвитку керованого об'єкта.
Реальність керування.
Об'єктивна потреба органів керування в інформації
Процес керування реалізується у вигляді прямій і зворотному зв'язка.
Концентрація в керуванні
Спеціалізація в керуванні
Пропорційність в організації керування
) Комплексність в організації керування
3.3. Принципи організації керування
Загальні принципи організації керування
Принципи організації керування другого рівня
Адаптивність організації керування
Паралельність процесів керування
Ритмічність
Безперервність управлінських процесів
Спадкоємність в управлінських процесах
Прямоточность процесів керування
3.4. Завдання організації керування
Підвищення ролі стратегічного керування.
Підвищення якості прийнятих розв'язків
Підвищення оперативності керування
Забезпечення економічності роботи апарата керування
Підвищення відповідальність за прийняті управлінські розв'язки.
Скорочення управлінських циклів.
3.5. Напрямку вдосконалювання організації керування
Розділ 4. Методологія розробки й ухвалення управлінського рішення в складній економічній системі на основі математичної моделі
Методологія розробки й ухвалення управлінського рішення в складній економічній системі на основі математичної моделі
1. Виникнення й усвідомлення проблеми.
Виникнення проблеми.
Аналіз і ідентифікація показників, параметрів, що впливають на проблему.
Формування цілей і вимог до організаційної системи.
Формування функціонального й інформаційного опису організаційної системи.
2. Підготовка до ухвалення рішення по виниклій проблемі.
Вибір технології менеджменту.
Вибір контуру керування й функції всередині нього.
Аналіз. чи Побудована математична модель?
Побудова математичної моделі.
Ідентифікація вектора змінних економічної системи.
Формування критеріїв функціонування організаційної системи.
Визначення функціональної залежності між обмеженнями й
Формування математичної моделі економічної системи.
3. Аналіз і оптимізація прийнятих розв'язків по моделі.
3.1. Аналіз і оптимізація прийнятих розв'язків при рівнозначних критеріях. 3.1.1. Попередній аналіз економічної системи.
3.1.2. Розв'язок ВЗМП при рівнозначних критеріях.
Завдання пріоритету критерію у ВЗМП.
Формування й реалізація управлінського розв'язку.
Формування звітних даних і аналіз математичної моделі.
Аналіз результатів проведення.
Аналіз розробленої математичної моделі.
Частина 2. Розробка управлінського розв'язку і його прийняття в складних економічних системах
Розділ 5. Розробка управлінського розв'язку на базі інформаційних і математичних моделей у фірмі
5.1. Аналіз проблеми автоматизації керування фірмою
5.2. Технології менеджменту і їх взаємозв'язок у загальній системі керування фірмою
5.3. Підготовка вихідної інформації для побудови моделі (технології менеджменту)
5.3.1. Фінансовий і управлінський облік у системі керування фірмою
Загальні характеристики
Вартісні характеристики
Ресурсні (витратні) характеристики.
5.3.2. Інформація, отримана в результаті маркетингових досліджень
Вартісні характеристики
Ресурсні (витратні) характеристики
5.3.3. Інформація, отримана зі стратегічного менеджменту
5.4. Математична модель формування річного плану підприємства
5.4.1. Математична модель формування річного плану для окремого підприємства
Вектор змінних.
Обмеження.
5.4.2. Математична модель формування річного плану для фірми, що має кілька підприємств
5.5. Математична модель формування довгострокового (стратегічного) плану підприємства
5.5.1. Побудова математичної моделі формування довгострокового плану підприємства
Екстенсивні фактори
Інтенсивні фактори
5.5.2. Алгоритм (послідовність) розв'язку ВЗМП, що моделює довгостроковий план підприємства
5.6. Фінансова діяльність у фірмі
Інвестиційна діяльність фірми
5.7. Тестовий приклад формування річного - довгострокового плану для керування фірмою
5.7.1. Постановка й опис завдання формування річного - довгострокового плану для керування фірмою
5.7.2. Опис результатів розв'язку завдання формування річного - довгострокового плану для керування фірмою
Розділ 6. Розробка управлінського розв'язку в багаторівневих економическихиерархических системах
6.1. Загальні питання багаторівневих ієрархічних систем
Багаторівневі системи
6.2. Дворівневі ієрархічні системи
6.2.1. Управлінські потоки у дворівневій ИС
Локальна підсистема.
Проведення
Керуючий елемент
Вирішальний елемент.
Вища керуюча підсистема.
Взаємозв'язок "входу" і "виходу" у ЛП.
6.2.2. Формалізація дворівневої ИС у вигляді векторного завдання
Модель керування (планування) для q-ой ЛП.
Модель керування (планування) ВП.
6.2.3. Спільне функціонування моделей ЛП і ВП
6.2.4. Самостійні, централізовані й децентралізовані економічні ЛП
6.3. Дворівневі ИС із самостійними ЛП (ЛП із повною децентралізацією)
6.4. Дворівневі ИС із повною централізацією керування ЛП
6.4.1. Моделювання ИС векторним завданням лінійного програмування з незалежними критеріями
Теоретичні результати
ИС із незалежними ЛП, формалізована векторним завданням лінійного програмування
Властивості векторних завдань лінійного програмування (ВЗЛП) з незалежними критеріями
6.4.2. Розподіл ресурсів в ИС, формалізованої ВЗЛП
6.4.3. Централізація керування у дворівневій ИС
6.5. Дворівневі ієрархічні системи (ИС) з децентралізацією керування ЛП
6.5.1. Механізм децентралізованого керування в ИС
Дворівнева ИС керування при повній інформації про ЛП.
Дворівнева ИС керування при неповній інформації про ЛП.
6.5.2. Штрафні функції при децентралізованому керуванні
6.6. Композиційні й декомпозиционние методи в завданнях децентрализованногоуправления ЛП
6.6.1. Постановка завдання
6.6.2. Методика побудови агрегированной моделі дворівневої ИС (композиційне завдання)
6.6.3. Метод декомпозиції
6.7. Ілюстрація двухуровнвой ИС із децентралізацією керування ЛП на тестовому прикладі
Дворівнева ИС із повною децентралізацією (самостійні ЛП).
Дворівнева ИС із повною поінформованістю ВП
Дворівнева ИС із неповною поінформованістю ВП (з побудовою агрегированной моделі).
6.8. Дворівневі ИС, що розбудовуються в динаміку рівномірно й пропорційно
6.8.1. Теоретичні питання дворівневі ИС, що розбудовуються в динаміку рівномірно й пропорційно
Теоретичні результати.
6.9. Економічні багаторівневі ИС
6.9.1. Загальна схема багаторівневої ИС
6.9.2. Формалізація багаторівневої ИС векторним завданням лінійного програмування
6.9.3. Метод координації (керування) у багаторівневій ИС на основі агрегації інформації
Література