На головну сторінку   Всі книги

Соснаускене О. І.. Шпаргалка по аналізі фінансової звітності: учеб. допомога.- М.: ТК Велби,2005.- 56 с.. 2005

Допомога містить усі питання екзаменаційних квитків по навчальній дисципліні «Аналіз фінансової звітності». Доступність викладу, актуальність інформації, максимальна інформативність, враховуючи невеликий формат допомоги, - усе це робить шпаргалку незамінною підмогою при підготовці до здачі іспиту.

ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ
1. Об'єкти аналізу фінансової звітності
2. Оцінка платоспроможності підприємства
3. Оцінка джерел фінансування
4. Оцінка рентабельності
5. Взаємозв'язок складу й утримування фінансової звітності
6. Формування оподатковуваної бази
7. Формування оптимальної моделі співіснування й взаємодії систем бухгалтерського обліку
8. Зведена (консолідована) бухгалтерська звітність
9. Балансове узагальнення даних фінансової звітності
10. Взаємозв'язок виробничого й фінансового аналізу
1 1 . Звіт про фінансові результати підприємства, про величину економічних вьгод
12. Про практичне значення класифікацій у бухгалтерському обліку
13. Аналіз бухгалтерського балансу, його складових частин і розрахункових показників
14. Методи й методики комплексної оцінки ефективності господарської діяльності
15. Комплексний економічний аналіз і його роль у керуванні діяльністю організації. Тематичний аналіз
16. Аналіз складу, структури й / джерел формування й організації
17. Поняття методики економічного аналізу й організаційно-методичний підхід до його проведення
18. Розробка аналітичного балансу
19. Розподіл інформаційного навантаження між Планом рахунків і аналітичним обліком
20. Горизонтальний і вертикальний аналізи балансу
2 1 . Аналіз звіту про прибутки й збитки
2 2. Трендовий аналіз реалізації продукції й обґрунтування устотивого тренда
23. Аналіз бухгалтерського балансу
24. Аналіз роздягнула «Внеоборотние активи»
25. Аналіз роздягнула «Оборотні активи»
26. Аналіз роздягнула «Капітал і резерви»
27. Аналіз розділів «Довгострокові зобов'язання» і «Короткострокові зобов'язання»
28. Довідковий розділ балансу
29. Аналіз фінансового стану організації за даними бухгалтерського балансу
30. Обчислення оподатковуваної бази за допомогою непрямих методів
31. Аналіз непрямих методів оценкиналогооблагаемой бази за схемою Т-Рахунку
32. Аналіз непрямих методів оцінки оподатковуваної бази по методу зіставлення доходів і видатків і по методу процентного нарахування доходу
33. Аналіз непрямих методів оценкиналогооблагаемой бази по методу одиниць і обсягу й аналізу вартості власного капіталу
34. Аналіз непрямих методів оцінки оподатковуваної бази по аналізі банківських рахунків (депозитів)
35. Аналіз і оцінка структури витрат
36. Економічні фактори, що впливають на величину прибутків і збитків
37. Аналіз оцінки фінансового стану організації
38. Розрахунки показників (коефіцієнтів) фінансового стану організації
39. Основи інвестиційного аналізу: сутність, призначення; поняття, цілі й утримування бізнес-плану
40. Оцінка фінансової заможності інвестиційного проекту
41. Аналіз і оцінка руху грошових коштів
42. Аналітична інформація
43. Методика керування податками на підприємстві
44. Аналіз грошових потоків від поточної, інвестиційної й фінансової діяльності організації
45. Використання факторного аналізу д енежних потоків
46. Аналіз дебіторської й кредиторської заборгованості
47. Аналіз звіту про рух грошових коштів підприємства
48. Складання зведеної (консолідованої) бухгалтерської звітності
49. Сегментарна звітність. Контроль ефективності сегментів бізнесу
50. Аналіз внеоборотних і оборотних активів у бухгалтерській звітності
51. Управлінський облік
52. Класифікація витрат по економічних елементах, по статтях
53. Класифікація витрат по ступеню залежності величини від рівня ділової активності ( обсягів виробництва або продажів)
54. Аналіз залежності «витрати - обсяг виробництва - прибуток»
55. Додатковий капітал, його формування й облік
56. Статутний капітал
57. Резервний капітал. Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
58. Фізичний капітал
59. Фактичне здійснення грошових потоків
60. Розкриття основних елементів форм звітності
61 . Порядок розрахунків чистих активів і їх роль в оцінці використання власних коштів організації
62. Калькулювання. Загальні принципи
63. Розмежування витрат між закінченої
64. Методи калькулювання
65. Валютні операції
66. Порядок виплати дивідендів по привілейованих акціях
67. Річна звітність. Реформація балансу
68. Про обсяг форм бухгалтерської звітності
70. Порядок складання зведеної звітності групами взаємозалежних організацій
69. Особливості формування бухгалтерської звітності
72. Звіт про прибутки й збитки (форма № 2)
71. Залишкова вартість основних коштів
73. Звіт про зміни каттала (форма № 3)
74. Банкрутство юридимеских осіб
75. Допущення безперервності діяльності
76. Презентабельна звітність, або Рятуємо баланс від збитків
77. Податкове планування
78. Планування на підприємстві
79. Параметри, на планування податкових платежів
81 . Рентабельність продажів
82. Рентабельність організації
83. Рентабельність активів, основного й власного капіталів
84. Надзвичайні доходи й видатки
85. Відбиття надзвичайних доходів і видатків у бухгалтерському обліку
86. Бухгалтерська отчетностьи оподатковування збиткових організацій
87. Порядок перенесення суми збитку в організації на майбутнє
8I . Визнання збитку минулих років какуменьшение, що віднімається тимчасовий рщінцм
89. Бухгалтерський облік операцийпо реалізації й обліку основних коштів
90. Існуючі підходи до відбиття змін в обліковій політиці