На головну сторінку   Всі книги

Шпаргалка до екзамену із Цивільного процесу. 2017

1. Поняття ГПП
2. Джерела ГПП
3. Система ГПП
4. Види Цивільного судочинства. Їхні особливості.
5. Стадії цивільного процесу.
6. Принципи ГПП. Їхня система
7. Принцип комбінації одноособового й колегіального розгляду справи в суді.
8. Принцип незалежності суддів
9. Принцип державної мови судочинства.
10. Принцип гласності.
11. Принцип законності.
12. Принцип диспозитивности.
13. Принцип змагальності.
14. Принцип комбінації устности й писемності, безпосередності й безперервності.
15. Цивільні процесуальні відносини і їх елементи.
16. Суб'єкти цивільних процесуальних відносин і їх класифікація.
17. Суд як обов'язковий суб'єкт цивільних процесуальних правовідносин. Його статус.
18. Склад суду. Підстави для відводу судді.
19. Поняття й склад осіб, що брав участь у справі.
20. Цивільна процесуальна правосуб'єктність учасників цивільного процесу.
21. Сторони в цивільному процесі.
22) Процесуальна співучасть
23) Процес-Е правонаступництво
24) Треті особи-особи в гр-м процесі, чиї інтереси прямо або побічно зачіпаються
25) 3-е особи, що заявляють самостійні вимоги щодо предмета спору
26) 3-е особи, не заявл-е самост-е треб-я
27) Підстави й форми участі прокурора в гр-м процесі, права й обя-ти.
28) Участь у граж-м процесі органів гос- про й МСУ.
29) Поняття судового представництва.
30) Види судового представництва:
31) Повноваження судового представника.
32) Поняття й види підвідомчості. Подвед-Ть цивільних справ судам загальної юрисдикції?
33) Поняття й види підсудності.
34) Родова підсудність гр-х справ
35) Види територіальної підсудності
36) Процесуальні строки
37) Поняття й види судових видатків. Розподіл видатків між сторонами. Судові видатки
38) Державне мито
39) Поняття й предмет судового доведення.
40) Поняття й види судових доказів:
41) Підстави звільнення від доведення.
42) Властивості доказів. Относимость доказів
43. Оцінка доказів
44. Пояснення сторін і третіх осіб як кошту доведення
45. Показання свідків. Права й обов'язки свідка
46. Письмові докази в ГПП
47. Речові докази в ГПП
48. Висновок експерта як кошт доведення. Процесуальний статус експерта
49. Аудио- і відеозаписи як кошту доведення в ГПП
50) Судовий наказ. Підстави й процесуальна порядок його видачі й скасування.
51) Позовне проведення як один з видів цивільного судочинства.
52) Поняття й елементи позову.
53) Розпорядження позовними засобами захисту права.
54) Процесуальні засоби захисту відповідача проти позову:
55) Забезпечення позову (поняття, підстави, способи, процесуальне оформлення).
56) Форма й утримування позовної заяви.
57) Підстави до відмови, повернення позовної заяви й залишення позовної заяви без руху.
58. Підготовка справи до судового розгляду.
59. Процесуальні дії при підготовці справи до судового розгляду.
60. Попереднє судебно засідання.
61. Сутність і значення судового розгляду.
62. Частини судового засідання.
63. Розгляд справи про істоті в судовому розгляді.
64. Призупинення проведення в справі.
65. Припинення проведення в справі й залишення заяви без розгляду (підстави, порядок, наслідки)
66. Поняття й види постанов суду першої інстанції
67. Судовий розв'язок: сутність і вимоги, пропоновані до нього
68. Утримування судового розв'язку
69. Виправлення недоліків, винесеного розв'язку й набуття законної сили
70. Визначення суду
71. Протокол судового засідання
72. Заочне проведення (підстави й процесуальна порядок)
73. Винесення заочного розв'язку й підстави для його скасування
74. Особливості проведення по справах, що виникають із публічних правовідносин
75. Особливості проведення про визнання недіючими нормативних правових актів повністю або частково
76. Особливості проведення по справах про заперечування розв'язків і дій органів публічної влади
77. Особливості проведення по справах про захист виборчих прав і права на участь у референдумі
78. Поняття й значення особливого проведення
79. Склад і порядок розгляду справ особливого проведення
80. Особливості проведення по справах про встановлення фактів, що мають юридичне значення
81. особливості проведення по справах про визнання громадянина безвісно відсутнім. З
82. особливості проведення по справах про обмеження в дієздатності громадянина й визнанні його недієздатним.
83. розгляд заяв про здійснення нотаріальних дій або про відмову в їхнім здійсненні.
84. оскарження розв'язків і визначень світових суддів в апеляційному порядку.
85. розгляд справи судом апеляційної інстанції і його повноваження.
86. сутність і значення стадії коссационного оскарження й особи, що мають право на звернення до суду. Строки й порядок оскарження.
87. Процесуальний порядок і строки розгляду справ касаційною інстанцією. Повноваження суду другої інстанції.
88. Підстави до скасування або зміни рішення суду першої інстанції в касаційному проведенні.
89. Сутність і значення стадії перегляду справи в порядку нагляду. Обличчя, що мають право на звернення до суду. Строк і порядок оскарження.
90. процесуальний порядок і строки розгляду справ наглядової інстанції.
91. Повноваження наглядової інстанції. Підстави до скасування або зміни судових постанов у порядку нагляду.
92. Перегляд судових постанов по обставинах, що знову відкрилися.
93. Поняття виконавчого провадження, його учасники й виконавчі документи як підстави стягнення.
94. Основні етапи виконавчого провадження.
95. Правове регулювання третейського проведення.
96. ПРОВЕДЕННЯ ПО СПРАВАХ ПРО ЗАПЕРЕЧУВАННЯ РОЗВ'ЯЗКІВ ТРЕТЕЙСЬКИХ СУДІВ.
97. Проведення по справах про видачу виконавчих листів на примусове виконання розв'язків третейських судів.
98. Іноземні громадяни, особи без громадянства, іноземні організації й міжнародні організації
99. підсудність цивільних де по спорах, у яких беруть участь іноземні громадяни, організації, підприємства
100. виконання доручень судів іноземних держав. Порядок зносин з питань правової допомоги.
101. позови до іноземних держав
102. визнання й приведення у виконання розв'язків іноземних судів і іноземних арбитражей