На головну сторінку   Всі книги

Шпаргалки.com. Шпаргалка - ЦИВІЛЬНЕ ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРАВО РОСІЇ. 2016

Оглавлени
Квиток №1 1. Цивільна процесуальна форма здійснення правосуддя (сутність, основні риси, значення).
Поняття й ціль судового доведення.
Проведення по справах про заперечування розв'язків і дій (бездіяльності) державних органів, органів місцевого самоврядування, посадових осіб, державних і муніципальних службовців.
Подача заяви.
Підсудність заяв.
Розгляд заяви.
Рішення суду і його реалізація.
Квиток №2 1. Принцип законності в цивільному судочинстві, його гарантії. Принцип незалежності суддів і підпорядкування тільки закону, його гарантії.
Нормативні правові акти, застосовувані судом при дозволі цивільних справ
Принцип незалежності суддів і підпорядкування тільки закону
Зміна позову.
2. Відмова від позову
3. Визнання позову
4. Світова угода
Основні правила здійснення нотаріальних дій.
ОСНОВАМИ ЗАКОНОДАВСТВА РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ ПРО НОТАРІАТ
Квиток №3 1. Принцип гласності цивільного судочинства, його гарантії. Принцип мови цивільного судочинства, його гарантії.
Закрите судове засідання по цивільних дідах допускається з метою:
Принцип мови цивільного судочинства
Недотримання принципу національної мови судочинства служить безперечною підставою для скасування судового розв'язку або визначення.
Порядок пред'явлення позову й наслідку його недотримання.
Процесуальний порядок і межі розгляду справ судом апеляційної інстанції.
Підстави для скасування або зміни рішення суду в апеляційному порядку
Роз'яснення Верховного Суду
Квиток №4 1. Підстави й форми участі прокурора в цивільному процесі. Участь прокурора в суді першої інстанції.
Підставою для участі прокурора
Основними формами участі прокурора
Порушення проведення.
Вступ у процес, початий з ініціативи інших осіб.
Судові штрафи. Підстави й порядок накладення; додавання або зменшення штрафу.
Підготовка цивільної справи до судового розгляду, її завдання й значення. Попереднє судове засідання.
§ 1. Значення підготовки справи до судового розгляду і її завдання
§ 2. Утримування підготовки справи до судового розгляду
2. Формування доказательственной бази
3. Визначення складу учасників процесу,
4. Роз'яснювально-інструкційні дії судді:
Попереднє судове засідання
Квиток №5 1. Цивільні процесуальні правовідносини (поняття, особливості, утримування, підстави виникнення, зміни й припинення).
Судовий розгляд і його значення. Частини судового засідання.
Складові частини судового засідання
Судові дебати
Оскарження визначень судів першої інстанції в апеляційному порядку.
Строки й процедури
Порядок розгляду
Суд апеляційної інстанції, розглядаючи справу, може:
Визначення й наслідку
Квиток №6 1. Процесуальне правонаступництво: поняття, підстави, відмінності від заміни неналежного відповідача.
Забезпечення доказів. Судові доручення.
Порядок забезпечення доказів
Порядок виконання судового доручення
Право на звернення до суду касаційної інстанції ( суб'єкти права, об'єкти, строк, утримування й порядок подачі скарги (вистави)).
Квиток №7 1. Поняття цивільного процесуального права, його предмет, метод, система й значення.
Системою будь-якої галузі права
Джерелами ГПП є:
Письмові докази, їх види. Перевірка судом заяви про підробленість доказів. Аудио- і відеозаписи. Їхнє відтворення й дослідження. Зберігання й повернення носіїв аудио- і відеозаписів.
Доказу кваліфікованої письмової форми
Справжній документ (оригінал)
Відкладання розгляду справи. Відмінність відкладання розгляду від призупинення проведення в справі.
Відкладання розгляду справи не впливає на плин процесуальних строків.
Квиток №8 1. Поняття підсудності, її види. Родова підсудність.
Види підсудності
Функціональна підсудність
Поняття сторін у цивільному процесі, їх процесуальні права й обов'язку.
Підстави виконання. Виконавчі документи, їх види. Строки пред'явлення виконавчих документів до виконання (тривалість, переривши, відновлення).
Квиток №9 1. Принцип диспозитивности.
Позовна заява і його реквізити. Документи, прикладені до позовної заяви. Порядок виправлення недоліків позовної заяви.
Нотаріат і його завдання. Компетенція нотаріальних органів.
Нотаріальна діяльність
Квиток №10 1. Относимость і допустимість доказів.
Достатність доказів
Поняття й види судових видатків у цивільному процесі. Звільнення від судових видатків, розподіл судових видатків.
Процесуальний порядок розгляду касаційної скарги, вистави прокурора. Етапи проведення в суді касаційної інстанції.
Квиток №11 1. Поняття й класифікація судових доказів.
Вимоги, яким повинне відповідати судовий розв'язок.
Законність судового розв'язку
2. Обґрунтованість судового розв'язку
Необґрунтованим уважається розв'язок
Обмеження дієздатності громадянина, визнання громадянина недієздатним. Обмеження або позбавлення неповнолітнього права самостійно розпоряджатися своїми доходами.
Квиток №12 1. Принцип здійснення правосуддя тільки судом. Принцип рівності громадян і організацій перед законом і судом.
Право на позов і право на пред'явлення позову. Передумови права на пред'явлення позову й наслідку їх відсутності.
Суддя відмовляє в прийнятті позовної заяви у випадку, якщо:
Європейський суд із прав людини (ціль діяльності, компетенція).
Умови подачі скарг
Юрисдикція Європейського суду із прав людини
Квиток №13 1. Треті особи, що не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору.
Законна силасудебного розв'язку. Правові наслідки вступу розв'язку в законну чинність.
Законна чинність судового розв'язку має суб'єктивні й об'єктивні межі.
Визнання громадянина безвісно відсутнім або оголошення громадянина померлим.
Квиток №14 1. Принцип змагальності. Принцип процесуальної рівноправності сторін.
Повноваження суду касаційної інстанції. Підстави для скасування або зміни судових постанов у касаційному порядку. Постанова або визначення суду касаційної інстанції.
Розгляд заяв про зроблені нотаріальні дії або про відмову в їхнім здійсненні.
Квиток №15 1. Представництво в суді: поняття, підстави, види.
Повноваження представника
Поняття, сутність і значення судового розв'язку. Утримування судового розв'язку (його складові частини).
Утримування судового розв'язку
Перевірка законності й обґрунтованості актів арбітражного суду.
Квиток №16 1. Поняття належної й неналежної сторони. Заміна неналежного відповідача: умови, порядок і наслідку.
Вистава й витребування доказів. Оцінка доказів.
Залишення заяви без розгляду: поняття, підстави, наслідки, відмінність від припинення проведення в справі.
Про залишення заяви без розгляду
Квиток №17 1. Поняття судових доказів. Доказательственние факти.
Відмінності апеляційного проведення від касаційного.
Апеляція
Підстави для скасування або зміни рішення суду в апеляційному порядку
Касація
Процесуальне положення іноземних осіб у цивільному процесі. Судовий імунітет. Підсудність справ за участю іноземних осіб судам у РФ.
Квиток №18 1. Принцип об'єктивної судової істини.
Підстави до перегляду судових постанов по, що знову відкрилися або новим обставинам.
Поняття й сутність стадії перегляду по обставинах, що знову відкрилися,
Арбітражні суди, їх завдання й система.
Арбітражні суди суб'єктів РФ
Структура арбітражних судів суб'єктів РФ.
Судові колегії арбітражного суду суб'єкта РФ.
Голова арбітражного суду суб'єкта РФ
Повноваження арбітражного суду суб'єкта РФ. Арбітражний суд суб'єкта РФ:
Арбітражні апеляційні суди
Президія арбітражного апеляційного суду.
Судові колегії арбітражного апеляційного суду.
Повноваження голови арбітражного апеляційного суду.
Повноваження арбітражного апеляційного суду.
Федеральні арбітражні суди арбітражних округів
Судові колегії федерального арбітражного суду округу.
Голова федерального арбітражного суду округу.
Повноваження федерального арбітражного суду округу.
Вищий Арбітражний Суд РФ
Пленум Вищого Арбітражного Суду РФ.
Президія Вищого Арбітражного Суду РФ.
Судові колегії Вищого Арбітражного Суду РФ.
Голова Вищого Арбітражного Суду РФ
Рада голів арбітражних судів.
Консультативну-науково-консультативна рада при Вищому Арбітражному Суді РФ.
Повноваження Вищого Арбітражного Суду РФ.
Квиток №19 1. Розподіл між сторонами обов'язку доведення. Доказательственние презумпції (поняття й значення).
Призупинення проведення в справі: поняття, види, підстави, порядок призупинення й поновлення проведення.
Сутність і значення наглядового проведення. Відмінність наглядового проведення від касаційного.
Квиток №20 1. Пояснення сторін і третіх осіб як доказу в цивільному процесі. Визнання стороною фактів.
Поняття, значення, умови й порядок заочного проведення.
Поняття й значення заочного проведення
Умови й порядок розгляду справи в заочному проведенні
Розмежування підвідомчості цивільних справ між загальними й арбітражними судами. Підсудність справ арбітражним судам.
Квиток №21 1. Територіальна підсудність і її види.
Строки розгляду й дозволу цивільної справи, виконання судової постанови, наслідку недотримання.
Проведення по розгляду заяв про присудження компенсації за порушення права на судочинство в розумний строк або права на виконання судової постанови в розумний строк.
3. Строки для учасників процесу, установлені законом:
Строки для учасників процесу, установлювані судом
4. Строки для осіб, що не є учасниками процесу,
5. Закінчення строку,
Розумний строк судочинства й розумний строк виконання судової постанови
Строки розгляду й дозволу цивільних справ
Особливості розгляду заяви про присудження компенсації за порушення права на судочинство в розумний строк або права на виконання судової постанови в розумний строк
Негайне виконання судового розв'язку: види й підстави.
1. Відстрочка й розстрочка виконання розв'язку,
2. Спосіб і порядок виконання розв'язку
Квиток №22 1. Суб'єкти цивільних процесуальних правовідносин і їх класифікація.
Справи в суді першої інстанції розглядаються колегіально або одноосібно,
Процесуальні строки: поняття й види. Обчислення, продовження й відновлення процесуальних строків.
2. Строки для суду можуть бути встановлені тільки законом.
3. Строки для учасників процесу, установлені законом:
Строки для учасників процесу, установлювані судом
4. Строки для осіб, що не є учасниками процесу,
Альтернативна процедура врегулювання спорів за участю посередника (процедура медіації).
Квиток №23 1. Цивільна процесуальна правоздатність і дієздатність.
Підстави для скасування або зміни рішення суду в апеляційному порядку.
Загальні правила виконавчого провадження. Заходу примусового виконання. Порушення виконавчого провадження.
Порушення виконавчого провадження.
Квиток №24 1. Речові докази, їх відмінність від письмових доказів. Порядок зберігання й дослідження речових доказів. Огляд на місці.
Огляд і дослідження речових доказів, що зазнають швидкому псуванню
Розпорядження речовими доказами
Сутність і значення апеляційного проведення.
Підстави для скасування або зміни рішення суду в апеляційному порядку
Роз'яснення Верховного Суду
Особливості порядку порушення й підготовки справи до розгляду в арбітражному суді. Забезпечувальні заходи арбітражного суду.
Забезпечувальні заходи
Квиток №25 1. Експертиза в цивільному процесі (поняття, види, підстави й порядок призначення).
Процесуальні права й обов'язку експерта. Висновок експерта, його втримування.
Додаткова й повторна експертизи
Оголошення неповнолітнього повністю дієздатним (емансипація).
Право апеляційного оскарження ( суб'єкти права, об'єкт, строк, утримування й порядок подачі скарги (вистави)).
Квиток №26 1. Види позовів.
Визначення суду першої інстанції: поняття, види, законна чинність. Окремі ухвали, їх утримування й значення.
Установлення фактів, що мають юридичне значення.
Квиток №27 1. Поняття цивільного судочинства (процесу) і його завдання. Стадії цивільного процесу.
Забезпечення позову.
Проведення по справах про визнання недіючими нормативних правових актів повністю або в частині.
Квиток №28 1. Показання свідків. Процесуальні права й обов'язку свідка. Свидетельский імунітет.
Відмовитися від дачі показань свідків має право:
Повноваження представника в суді (обсяг і оформлення).
Підтвердження повноважень судових представників
Припинення проведення в справі (поняття, підстави, наслідки).
Квиток №29 1. Джерела цивільного процесуального права.
2. Судові джерела цивільного процесуального права
Протокол судового засідання (утримування й значення). Порядок подачі й розгляду зауважень осіб, що брав участь у справі, на протокол.
Заперечування розв'язків третейських судів. Видача виконавчого листа на примусове виконання рішення третейського суду.
Квиток №30 1. Процесуальна співучасть (поняття, підстави, види). Процесуальні права й обов'язку співучасників.
2. Співучасть у процесуально-правовому змісті ділиться на три види:
Відводи суддів і інших учасників процесу (підстави, порядок дозволу, наслідку задоволення).
Особливе проведення: поняття, сутність, відмінність від позовного.
Квиток №31 1. Наслідку недотримання правил підсудності. Порядок передачі справи в інший суд.
Засобу захисту інтересів відповідача (заперечення проти позову, зустрічний позов).
Порядок обігу й розгляду справ у Європейському Суді із прав людини. Акти Суду і їх виконання.
Квиток №32 1. Поняття принципів цивільного процесуального права і їх значення. Класифікація принципів.
Поняття позову. Елементи позову і їх значення.
Повноваження суду апеляційної інстанції.
Квиток №33 1. Особи, що брати участь у справі (поняття, ознаки, склад, процесуальні права й обов'язку).
Предмет доведення (поняття, склад фактів, порядок формування).
Коло справ, що виникають із публічних правовідносин, і їх правова природа. Загальні правила й особливості їх розгляду.
Квиток №34 1. Участь у цивільному процесі державних органів, органів місцевого самоврядування, організацій і громадян, що захищають права, волі й законні інтереси інших осіб (ціль, підстави, форми участі, їх процесуальні права й обов'язки).
Поняття й види постанов суду першої інстанції.
1. Судові визначення, на відміну від розв'язків
Процесуальний порядок порушення й розгляду заяви про перегляд справи про, що знову відкрилися або новим обставинам.
Квиток №35 1. Поняття й види підвідомчості цивільних справ. Підвідомчість цивільних справ судам (поняття, значення й види).
Судовий наказ: поняття, сутність, підстави й порядок видачі. Скасування судового наказу.
2. Порушення приказного проведення
3. Винесення судового наказу
4. Повідомлення боржника про винесення судового наказу
5. Видача судового наказу взискателю або скасування судового наказу
Відмінності касаційного й наглядового проведення від перегляду по, що знову відкрилися або новимобстоятельствам.
Квиток №36 1. Суд як обов'язковий суб'єкт цивільних процесуальних правовідносин. Склад суду. Одноособовий і колегіальний розгляд цивільних справ.
Усунення недоліків судового розв'язку винесшим його судом.
2. Додатковий розв'язок.
4. Описки й арифметичні помилки в розв'язку виправляються судом, винесшим розв'язок
Примусова госпіталізація громадянина в психіатричний стаціонар і примусовий психіатричний огляд.
Квиток №37 1. Принципи устности, безпосередності й безперервності судового розгляду. Виключення з даних принципів.
Визнання спонукуваної речі безхазяйної й визнання права муніципальної власності на безхазяйну нерухому річ.
Захист прав взискателя, боржника й інших осіб у виконавчому провадженні.
Квиток №38 1. Співвідношення цивільного процесуального права з іншими галузями права ( на прикладі цивільного й карного процесуального права).
Треті особи, що заявляють самостійні вимоги щодо предмета спору.
Поворот виконання скасованих судових актів.
Поворот виконання судового розв'язку як спосіб захисту прав сторін
Умови застосування повороту виконання розв'язку
Підстави неможливості повороту виконання розв'язку
Висновки
Квиток №39 1. Розпорядчі дії сторін у цивільному процесі: відмова від позову, визнання позову, світова угода.
Наслідку неявки учасників процесу в судове засідання.
Органі примусового виконання, інші суб'єкти, що виконують вимоги виконавчих документів. Сторони у виконавчому провадженні, їх права й обов'язки.
Федеральний закон " Про виконавчий производствеquоt; від 02.10.2007 N 229-ФЗ
Квиток №40 1. Роль фахівця в дослідженні доказів. Консультація фахівця. Відмінність процесуального положення фахівця від експерта.
Викличне проведення.
Відновлення прав по втрачених цінних паперах на пред'явника або ордерним цінним паперам (викличне проведення)
Третейський суд: поняття, значення, правове регулювання діяльності. Порядок розгляду спорів третейськими судами.
Порядок третейського судочинства
Оскарження рішень третейського суду
Квиток №41 1. Відмінність відмови в прийнятті заяви від повернення заявленияи залишення заяви без руху.
Заочний розв'язок: утримування, оскарження. Порядок і наслідку розгляду заяви про скасування заочного розв'язку.
Способи й порядок оскарження заочного розв'язку
Утримування заяви про скасування заочного розв'язку
Повноваження суду
Підстави до скасування заочного розв'язку винесшим його судом
Законна чинність заочного розв'язку
Виконавче провадження і його значення.
Квиток №42 1. Факти, не підмети доведенню.
Загальновідомі обставини
Преюдиціальні обставини
Постанови суду апеляційної інстанції.
Судовий розгляд в арбітражному суді. Розв'язку й визначення арбітражного суду.