На головну сторінку   Всі книги

Шпаргалка по цивільному процесі. 2017

1. Предмет, метод, система, джерела цивільного процесуального права, його співвідношення з іншими галузями права.
7. Мова цивільного судочинства.
2. Поняття цивільного судочинства (процесу) і його завдання. Стадії цивільного процесу.
3. Предмет і система науки цивільного процесуального права.
4. Поняття принципів цивільного процесуального права і їх значення. Класифікація принципів. Коротка характеристика принципів цивільного процесу.
12. Особи, що брати участь у справі (поняття, ознаки, склад, процесуальні права й обов'язку).
8. Принцип об'єктивної (судової) істини. Принцип диспозитивности.
5. Конституційні принципи цивільного судочинства. Характеристика.
9. Принципи устности, безперервності й безпосередності.
10. Цивільні процесуальні правовідносини (поняття, підстави виникнення, утримування, особливості, суб'єкти).
11. Суд як обов'язковий суб'єкт цивільних процесуальних правовідносин. Склад суду. Відводи складу суду (підстави, порядок дозволу). Одноособовий і колегіальний розгляд цивільних справ.
14. Цивільна процесуальна правоздатність і дієздатність.
13. Поняття сторін у цивільному процесі (поняття, ознаки). Їх права й обов'язки.
6. Принцип гласності.
15. Процесуальна співучасть (ціль, підстави, види). Процесуальні права й обов'язку співучасників.
16. Поняття неналежної сторони. Умови, порядок і наслідку заміни неналежного відповідача.
17. Процесуальне правонаступництво (поняття й підстави). Порядок вступу правонаступника в процес. Його правове становище.
18. Треті особи, що заявляють самостійні вимоги. Треті особи, що не заявляють самостійних вимог.
19. Підстави й форми участі прокурора в суді першої інстанції.
20. Участь у цивільному процесі державних органів, органів місцевого самоврядування, організацій і громадян у захисті прав інших осіб (підстави, мети, форми участі).
21. Представництво в суді (поняття, підстави, види, повноваження).
22. Процесуальні строки (поняття, види, значення). Обчислення строків, порядок продовження й відновлення.
23. Поняття підвідомчості цивільних справ і її види. Підвідомчість цивільних справ суду і її види.
24. Поняття й види підсудності. Види територіальної підсудності. Наслідку недотримання правил підсудності. Порядок передачі справ в інший суд.
29. Розподіл обов'язку доведення між сторонами. Доказательственние презумпції (поняття й значення).
25. Поняття й види судових видатків. Звільнення від судових видатків. Розподіл судових видатків.
26. Судові штрафи (підстави, порядок накладення, додавання або зменшення штрафу).
27. Поняття судових доказів (відомості про факти й кошти доведення). Доказательственние факти. Класифікація доказів.
28. Поняття й ціль доведення. Предмет доведення. Визначення його по конкретним цивільним справи. Факти, не підмети доведенню.
30. Относимость і допустимість доказів. Правила оцінка доказів.
31. Показання свідків. Права й обов'язки свідка. Свидетельский імунітет.
33. Письмові докази і їх види (по содержаниюи за формою). Аудио- і відеозаписи.
34. Речові докази. Огляд на місці.
35. Висновку експертів. Процесуальні права й обязанностиекспертов. Додаткова й повторна експертизи. Комісійна й комплексна експертизи.
36. Забезпечення доказів до й послу пред'явлення позову (підстави й порядок забезпечення доказів).
37. Судові доручення (порядок дачі й виконання судового доручення).
32. Пояснення сторін і третіх осіб. Затвердження й визнання.
38. Поняття позову і його елементи.
39. Види позовів і їх елементи.
40. Право на позов і право на пред'явлення позову. Передумови права на пред'явлення позову. Підстави до відмови в прийнятті заяви.
41. Порядок пред'явлення позову й наслідку його недотримання. Підстави повернення позовної заяви.
43. Зміна позову. Відмова від позову. Визнання позову. Світова угода.
42. Позовна заява і його реквізити. Порядок виправлення недоліків позовної заяви. Залишення заяви без руху.
44. Захист інтересів відповідача ( зустрічний позов, заперечення проти позову, їх види).
45. Забезпечення позову (підстави, порядок, скасування).
46. Підготовка справи до судового розгляду і її значення. Попереднє судове засідання.
53. Поняття й види постанов суду першої інстанції, їх відмінність.
47. Призначення справи до судового розгляду. Виклик до суду й інші повідомлення суду. Порядок вручення повістки про виклик до суду.
48. Судовий розгляд і його значення. Роль головуючого в керівництві судовим розглядом. Частини судового засідання.
49. Розгляд справи про істоті як частина судового розгляду.
60. Заочний розв'язок.
50. Тимчасова зупинка судового розгляду.
51. Закінчення проведення в суді першої інстанції без винесення розв'язку (поняття, види, підстави, правові наслідки).
52. Протокол судового засідання (утримування й значення). Порядок розгляду зауважень на протокол судового засідання.
58. Визначення суду першої інстанції (поняття, види, законна чинність). Утримування й значення окремих ухвал суду.
54. Усунення недоліків судового розв'язку винесшим його судом.
62. Проведення по справах про визнання недійсними нормативних правових актів повністю або в частині.
55. Утримування судового розв'язку (його складові частини). Вимоги, яким повинне відповідати судовий розв'язок.
56. Негайне виконання розв'язку (поняття, види, підстави).
57. Законна чинність судового розв'язку.
63. Проведення по справах про заперечування розв'язків, дій (бездіяльності) органів державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових осіб, державних і муніципальних службовців.
59. Судовий наказ (поняття, підстави й порядок видачі й скасування).
61. Поняття й сутність по справах, що виникають із публічно-правових відносин (види, характеристика).
63. Третейський суд (сутність, значення, порядок утвору й розгляду справи).
64. Особливе проведення. Загальна характеристика. Його відмінність від позовного. Види особливого проведення в цивільному процесі.
67. Визнання спонукуваної речі безхазяйної й визнання права муніципальної власності на безхазяйну нерухому річ.
65. Установлення фактів, що мають юридичне значення.
68. Викличне проведення.
66. Усиновлення (удочеріння) дитини.
69. Проведення по справах про заперечування розв'язків третейських судів.
69. Примусова госпіталізація громадянина в психіатричний стаціонар і примусовий психіатричний огляд.
70. Проведення по справах про видачу виконавчих листів на примусове виконання розв'язків третейських судів.
71. Сутність і значення апеляційного й касаційного проведень. Суб'єкти, об'єкти, строки й порядок подачі скарг (вистав).
72. Процесуальний порядок розгляду справ судом апеляційної й касаційної інстанції. Оскарження визначень світового судді й суду першої інстанції.
71. Порядок подачі апеляційної й касаційної скарг (вистав). Залишення їх без руху. Підстави повернення.
75. Визначення суду касаційної інстанції (значення, утримування, обов'язковість вказівок). Окремі ухвали суду касаційної інстанції.
74. Підстави до скасування розв'язку, зміні або винесенню нового розв'язку в апеляційному й касаційному порядку.
76. Сутність і значення стадії перегляду судових постанов у порядку нагляду. Порядок подачі наглядової скарги (вистави).
77. Процесуальний порядок розгляду наглядових скарг (вистав).
78. Повноваження суду, що розглядає справу в порядку нагляду. Підстави до скасування або зміни судового акту в порядку нагляду.
73. Повноваження судів апеляційної й касаційної інстанцій. Загальне й відмінності.
79. Перегляд по обставинах, що знову відкрилися, розв'язків, визначень, що вступили в законну чинність.
81. Виконання судових постанов і його значення. Органі примусового виконання. Роль суду у виконавчому провадженні.
80. Проведення по справах за участю іноземних осіб (загальна характеристика).
82. Сторони у виконавчому провадженні, їх процесуальні права й обов'язку. Захист прав сторін і інших осіб у виконавчому провадженні.
83. Виконавчий лист (значення, утримування, порядок видачі). Давнина для пред'явлення виконавчого листа до виконання. Поворот виконання скасованих судових актів.
84. Відстрочка, розстрочка, зміна способу й порядку виконання.
86. Акти арбітражного суду й система їх перегляду.
85. Арбітражний суд і його завдання. Система арбітражних судів. Розмежування підвідомчості загальних і арбітражних судів.
87. Поняття про нотаріат, його завдання й компетенція. Основні правила здійснення нотаріальних дій.