На головну сторінку   Всі книги

Бричеев В. А., Безродняя Н. І., Орлова В. Г., Проклин А. Н.. Навчальний посібник за курсом Економіка. Для інженерних і технічних спеціальність (конспект лекцій). Таганрог 2001. 2001

Економічна теорія - це наука про те, як люди й суспільство вибирають способи використання дефіцитних ресурсів, які можуть мати багатоцільове призначення, для того, щоб зробити різноманітні товари й розподілити їх зараз або в майбутньому для споживання різних індивідів або груп суспільства. ЗМІСТ
1. Уведення в економічну теорію
2. Мікроекономіка
2.1 Попит та пропозиція на індивідуальних ринках. Ринкова рівновага.
2.1.1 Попит та пропозиція.
2.1.2 Ринкова рівновага. Його види.
2.2 Еластичність. Види еластичності.
2.2.1 Еластичність попиту за ціною. Фактори, що впливають на еластичність попиту.
2.2.2 Методи розрахунків еластичності попиту за ціною.
2.2.3 Перехресна еластичність попиту.
2.2.4 Взаємозв'язок валового доходу - TR і EP(D).
2.2.5 Еластичність попиту по доходу.
2.2.6 Еластичність пропозиції за ціною.
2.3 Теорія споживчої поведінки. Споживчий вибір.
2.3.1 Корисність. Гранична корисність (кардиналистская концепція).
2.3.2 Виграш або надлишок споживача й виробника.
2.3.3 Загальна характеристика ординалистской концепції.
2.3.4 Криві Енгеля.
2.4 Теорія проведення. Проведення з одним і двома змінними факторами.
2.4.1 Економічна природа фірми.
2.4.2 Виробнича функція з одним змінним фактором.
2.4.3 Виробнича функція із двома змінними факторами.
2.4.4 Зона технічного або технологічного заміщення.
2.4.5 Принцип заміщення факторів проведення.
2.4.6 Економічний вибір (економічна ефективність).
2.4.7 Траєкторія розвитку фірми (шлях фірми).
2.5 Витрати й прибуток.
2.5.1 Явні й неявні витрати. Бухгалтерський, нормальний і економічний прибуток.
2.5.2 Витрати фірми в короткостроковому періоді.
2.5.3 Витрати фірм у довгостроковому періоді.
2.5.4 Умова максимізації прибутки й умова беззбитковості для фірм.
2.6 Основні типи ринкових структур.
2.6.1 Класифікація ринкових структур.
2.6.2. Вільна (зроблена) конкуренція.
2.6.2.1. Попит та пропозиція для фірми й галузі в умовах зробленої конкуренції.
2.6.2.2 Аналіз поведінки фірми на ринку.
2.6.2.3 Довгострокова рівновага в умовах зробленої конкуренції. Ефективність конкурентного ринку.
2.6.3 Теорія монополії.
2.6.3.1 Види монополій.
2.6.3.2 Джерела й показники монопольної влади.
2.6.3.3 Взаємозв'язок еластичності, граничного й сумарного доходу для фірми-монополіста.
2.6.3.4 Максимізація прибутку фірмою монополістом.
2.6.4 Монополістична конкуренція.
2.6.5 Теорія олігополії.
2.6.5.1 Модель Курне - дуополия.
2.6.5.2 Модель «Вигнута крива попиту».
2.6.5.3 Лідерство в ціноутворенні.
2.7 Ринки ресурсів.
2.7.1 Попит на економічні ресурси.
2.7.2 Ринок праці. Попит та пропозиція.
2.7.2.1 Попит на працю й пропозиція праці на конкурентних ринках.
2.7.2.2 Визначення оптимальної ставки зарплати й ефект доходу й заміщення.
2.7.2.3 Монопольна влада на ринку праці (монополія, монопсония).
2.7.3 Ринок капіталу. Відсоток з капіталу.
2.7.3.1 Позичковий відсоток. Попит на позикові кошти і їх пропозиція.
2.7.3.2 Віддача й величина однолітньої інвестиції
2.7.4 Дисконтированная вартість.
2.7.4.1 Довгострокове інвестування: позичковий відсоток і інвестиційний розв'язок.
2.7.4.2. Дисконтирование доходів (збитків) по різних інвестиційних проектах.
2.8 Ринок землі й рентні відносини.
2.9 Загальна рівновага на конкурентних ринках і добробут.
2.10 Нерівність у розподілі доходів.
2.11 Зовнішні ефекти в ринковій економіці.
2.12 Суспільні блага в ринковій економіці.
2.13 Економічна роль держави.
3. Макроекономіка
3.1 Мети й інструменти макроекономічної політики
3.2 Основні макроекономічні показники.
3.3 Система показників ВНП (ВВП).
3.4 Сукупний попит та сукупна пропозиція. Модель "Кейнсианский хрест". Мультиплікатор.
3.4.1 Сукупний попит та сукупна пропозиція.
3.4.2 Класична й кейнсианская криві сукупної пропозиції.
3.4.3 Функція споживання й функція заощадження як найпростіші складові макроекономічної моделі Кейнса.
3.4.4 Мультиплікатор.
3.4.4.1 Розрахунки мультиплікатора на основі похідних величин.
3.4.4.2 Графічне зображення мультиплікатора.
3.5 Гроші. Ринок грошей. Рівновага на грошовому ринку.
3.5.1 Грошовий ринок: попит, пропозиція, рівновага.
3.5.2 Банковська система. Види банків.
3.5.3 Мультиплікатор грошової пропозиції (банківський мультиплікатор).
3.5.4 Інструменти монетарної політики.
3.6 Поняття циклу. Ознаки циклічності.
3.6.1 Види циклів.
3.6.2 Кон'юнктурний цикл і його сучасні особливості (криза надвиробництва).
3.6.3 Особливості сучасного циклу.
3.7 Фіскальна політика й економічний ріст.
3.7.1 Податкова система і її види.
3.7.2 Державний бюджет і дефіцит державного бюджету, державний борг.
3.7.3 Дискреційна політика.
3.7.4 Політика вбудованих стабілізаторів (автоматична фіскальна політика)
3.8 Монетарна політика иекономический ріст .
3.8.1 Джерела монетаризма.
3.8.2 Монетарна політика. Короткочасний і довгочасний ефект.
3.9 Міжнародна торгівля й економічний ріст.
3.9.1 Вплив зовнішньої торгівлі на економічний ріст.
3.10 Платіжний баланс і валютний курс.
3.10.1 Платіжний баланс.
3.10.2 Валютний курс і його різновиду.
3.10.3 Розрахункові види валютних курсів.
Глосарій