На головну сторінку   Всі книги

Є. А. Диваева. УЧБОВО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС ПО ДИСЦИПЛІНІ ФІНАНСОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ МАЛОГО БІЗНЕСУ Москва 2010. 2010

Тема 1. Сутність і роль малого підприємництва в економіці країни.
1. Роль малого підприємництва в економіці країни.
2. Поняття бізнесу
3. Поняття суб'єктів малого й середнього підприємництва.
Тема 2. Система державної підтримки й регулювання малого підприємництва
1. Зовнішня - правове й податкове середовище діяльності. Використання у фінансовому менеджменті правового й податкового законодавств.
Тема 3. Особливості оподатковування малого бізнесу
1. Спрощена система оподатковування і її переваги для малого бізнесу.
Обмеження по застосуванню УСН.
Об'єкти й податкові ставки .
Тема 4. Утримування фінансового менеджменту і його місце в системі керування організацією
1. Менеджмент як наука керування: поняття й сутність менеджменту.
2. Фінансові відносини підприємства
4. Сутність, роль, цілі й завдання фінансового менеджменту в системі керування підприємством
5. Механізм фінансового менеджменту
6. Суб'єкти й об'єкти фінансового менеджменту
7. Система інформаційного забезпечення фінансового менеджменту.
7.2. Показники, формовані із зовнішніх джерел інформації.
Тема 5. Фінансове забезпечення підприємництва й особливості кредитування малого бізнесу.
1. Капітал компанії: поняття, сутність, принципи формування.
2. Фінансові ресурси компанії: поняття, призначення, роль.
3. Власні й позикові кошти (капітал)
4. Варіанти й умови залучення позикових коштів
Тема 6. Керування поточними витратами підприємств малого бізнесу.
1. Економічне втримування витрат і видатків підприємства.
2. Класифікація видатків організації
3. Класифікація витрат, относимих на собівартість продукції (товарів, робіт, послуг)
3.1. Поняття собівартості продукції.
Тема 7. Керування Оборотними активами підприємства
1. Сутність обігових коштів і основи їх організації на підприємстві.
3. Кругообіг обігового капіталу.
4. Класифікація обігових коштів.
5. Оцінка ефективності використання обігових коштів.
Тема 8. Керування дебіторською заборгованістю (кредитна політика)
1. Поняття й види дебіторської заборгованості
2. Основні аспекти керування дебіторською заборгованістю
Тема 9. Грошові потоки й методи їх оцінки
1. Методи оцінки фінансових активів.
2. Основні методи оцінки грошових потоків. Визначення потреби в кредитних коштах.
3. Аналіз грошових потоків.
Тема 10. ФІНАНСОВЕ ПЛАНУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЙ
1. Сутність і методи фінансового планування.
2. Перспективне фінансове планування
3. Поточне фінансове планування
4. Оперативне фінансове планування
Тема 11. Аналіз фінансового стану організації
1. Утримування методи, інформаційна база аналізу фінансового стану підприємства.
2. Попередній аналіз фінансового стану, його втримування й процедури.
3. Аналіз фінансової стабільності.
4. Аналіз ліквідності й платоспроможності організації.
5. Аналіз ділової активності
Тема 13. Особливості інвестиційного аналізу для малого бізнесу
1. Поняття «інвестиції»
2. Роль і значення інвестицій у розвитку організації в умовах ринкових відносин.
3. Класифікація форм і видів інвестицій
5. Джерела фінансування інвестицій. Основні аспекти керування інвестиціями.
6. Інвестиційна діяльність організації. Поняття «інвестиційний проект».
7. Поняття підприємницького й фінансового ризиків.
8. Формування бюджету капіталовкладень