На головну сторінку   Всі книги

Псрар Ж.. Керування міжнародними грошовими потоками.- М.: фінанси й статистика,1998.- 208 з: іл.. 1998

Представлені різні фінансові інструменти. використовувані фінансовими керуй гелями, менеджерами але валютним ресурсам, банківськими службовцями; розкриті механізми покриття валютних ризиків і ризику процентних ставок, а також різні способи визначення вартості покриття ризиків. Введення
Частина перша Керування міжнародними грошовими потоками испособи перерахування коштів
I Міжнародна фінансова діяльність і міжнародні кошти
1. Завдання
2. Організація керування міжнародними грошовими потоками
3. Функциименеджераповалютнимресурсам
2 Способи перерахування коштів у практиці міжнародної торгівлі
1. Банковскийперевод
4. Документарнийаккредитив
5. Документарне інкасо
6. Експортний факторинг
7. Форфейтинг, илиекспортноефинансирование назаранееустановленнуюсумму
Частина друга Міжнародні ринки капіталів і реальні процентні ставки
3 Міжнародні ринки капіталів
2. Ринок єврооблігацій
2.3. Видиеврооблигаций
3. Міжнародні кредитні послуги
4. Ринокеврокредитовиевровалют
4.3. Различиямеждуеврокредитамииеврооблигациями
5. Краткосрочниеценниеевробумаги
4 Інвестиції й позики у валюті
1. Задачименеджераповалютнимресурсам вобластивалютнихинвестицийизаймов
2. Видиинструментовразмещения
3. Реальнаяпроцентнаяставка
4. Методиспользованиясрочного валютногокурса
5. Методучетапредполагаемогокурса
6. Применениевероятностногоподхода припринятиирешенияобинвестициях виностранниеценниебумаги
Керування валютними ризиками
5 Визначення валютного ризику й внутрішні способи покриття ризиків
1. Оценкавалютногориска
2. Путирешенияпроблемивалютногориска
3. Внутренниеспособипокрития валютногориска
1. Термінові ринки іноземних валют
2. Арбитражсрочнихпозиций
3. Краткосрочниессудивиностраннойвалюте
5. Покритиевалютнихрисков черезгосударственниеорганизації
5.2. Преимуществаинедостаткиприобращенії кстраховиморганизациям
ДОДАТОК 6.1. ОПЕРАЦІЇ ОБМІНУ ВАЛЮТ
Покриття валютних ризиків на ринках фінансових ф'ючерсних контрактів
1. Валютниефьючерсиили срочниефинансовиеконтракти
2. Способпокритиявалютнихрисковнаринке валютнихфьючерсов
3. Хеджированиеприбилей зарубежнихфилиалов
4. Стоимостьсрочнихфинансовихконтрактов
8 Покриття валютного ризику на ринках валютних опціонів
1. Ринкивалютнихопционов
2. Валютниеопциони
3. Способпокритиянаринках валютнихопционов
4. Валютниеопциони иуправлениевалютнимипозициями
5. Стратегияпродажиипокупки валютногоопциона
6. Валютниеопциониспроцентомотприбили
ДОДАТОК 8.1. Способипспиянасрочномвапютномринке чаринкеопционов Ринок опціонів /юччий ні нотний ринок Сума покриття Строк виконання Учасники на ринку про потребу" оварнвастся нкн авари мпанни I танлартние контракти тартиие строки Банки Брокери Компанії Біржові спекулянти Котирування Початкове внесок лютий ! SD носа нет. але є кре-тная або обмінна ния або компенеа-оннос сальдо Usdвалютанемедленная оплатапремії. Кредитні илиобменние лінії М використовуються Ля Можливість нолуче-1 ні» приб
Четверта частина Л* вихідний номер опціону: Розрахунки: Диффе/н НЩШШШЛ (кнатшй і'і Дата висновку угоди Стиль американський/європейський Опціон на покупку/продаж (') бачо-виття валюти до сума: Ціна виконання: Другорядна валюта й сума: Першочерговий строк платежу (:): Дата виконання: Годинник роботи Про Розмір премії: Сума премії п валюті: Дата оплати: Правила оплати: З) Непотрібне викреслити.
9 Покриття ризиків процентних ставок на позабіржових ринках
1. Оценкаиуправлениепозицией процентнойставки
2. Фьючерсниеконтракти попроцентнимставкам (ФРА) - futurerateagreements
3. Срочниесделкипопроцентнимставкам (forward/forward)
4. Потолокпроцентнихставок ("caps")
5. Нижнийпределпроцентнихставок, илиоперации"floors"
6. Опционипопроцентнимставкам "повзаимномусоглашению"
7. Сравнениемеждуконтрактамифра, угодами"caps", "floors" иопционами
8. Обменпроцентнимиставками, илиоперации"swaps"
8.2. Характеристикиопераций"swaps" попроцентнимставкам
9. Приклад"swap" попроцентнимставкам ивалютний"swap"
10 Ринки ф'ючерсів, або термінових контрактів по процентних ставках
1. Срочниефинансовиеконтракти, илифьючерсипопроцентнимставкам
2. Котировканаринкахфьючерсов попроцентнимставкам
3. Хеджирование на ринках ф'ючерсів, або термінових контрактів по процентних ставках
4. Рискбазииндексаихеджирование наринкахконтрактовпопроцентнимставкам
4.3. Процентниеставкипосделкамзаналичние иимплицитниеставкипосрочнимсделкам
11 Ринки опціонів по процентних ставках і покриття ризику процентних ставо
2. Котировкипремийопционов попроцентнимставкам
3. Внутренняяивременнаястоимость опционовпопроцентнимставкам
4. Хеджированиенаринкеопционов попроцентнимставкам