На головну сторінку   Всі книги

Шпаргалки.com. Питання до екзамену із цивільного процесуального права. 2016

Список питань
Поняття цивільного процесуального права (предмет, метод, система, значення).
2. Джерела цивільного процесуального права. ЦПК РФ 2002 р.: структура, утримування розділів.
3. Аналогія в гражданскомпроцессуальном праві.
4. Значення Конвенції про захист прав людини й основних свобод, а також рішень Європейського Суду із прав людини для російського цивільного судочинства.
5. Роль судової практики в цивільному процесі.
6. Дія цивільних процесуальних норм у часі й просторі.
7. Співвідношення цивільного процесуального права з іншими галузями права.
8. Поняття й стадії цивільного судочинства. Види цивільного судочинства.
9. Сутність, основні риси й значення цивільної процесуальної форми.
10. Предмет і система науки цивільного процесуального права. Значення науки цивільного процесуального права в розвитку галузі цивільного процесуального права.
11. Поняття, система й значення принципів цивільного процесуального права.
12. Принцип доступності правосуддя в цивільному процесі.
13. Принцип здійснення правосуддя тільки судом.
14. Принцип незалежності суддів і підпорядкування їх тільки закону.
15. Принцип законності цивільного судочинства.
16. Принцип гласності судового розгляду.
17. Комбінація колегіального й одноособового розгляду справ у судах.
18. Принцип диспозитивности цивільного процесуального права.
19. Принцип змагальності в цивільному процесуальному праві.
20. Принцип процесуальної рівноправності сторін у цивільній справі.
21 Принцип комбінації устности й писемності.
22 Принципи безпосередності й безперервності судового розгляду.
23 Поняття, підстави виникнення, утримування, об'єкти й суб'єкти цивільних процесуальних правовідносин.
24 Суд як обов'язковий суб'єкт цивільних процесуальних правовідносин.
25 Особи, що брати участь у справі: поняття, склад, ознаки, процесуальні права й обов'язку.
26 Сторони в цивільному процесі: поняття, права й обов'язки.
27 Процесуальна співучасть: поняття, підстави, види.
28 Заміна неналежного відповідача.
29 Процесуальне правонаступництво.
30. Треті особи, заявл. самостійні вимоги щодо предмета спору: поняття, порядок вступу в процес, права й обов'язки.
31. Треті особи, не заявл-щие самостійні вимоги щодо предмета спору: поняття, порядок вступу в процес, права й обов'язки.
33. Участь прокурора в цивільному процесі: підстави й форми участі.
43. Поняття й етапи судового доведення.
44. Поняття доказів.
45. Относимость і допустимість доказів.
46. Предмет доведення в цивільному судочинстві.
47. Розподіл обов'язків по доведенню. Доказательственние презумпції й фікції.
48. Пояснення сторін, третіх осіб, заявників і інших зацікавлених осіб у цивільному процесі.
Показання свідків у цивільному процесі.
Письмові докази в цивільному судочинстві.
Речові докази в цивільному судочинстві.
Висновок експерта в цивільному судочинстві.
Аудио - і відеозаписи як доказ у цивільному судочинстві.
54. Забезпечення доказів. (Судові доручення)
55. Поняття й сутність позовного проведення.
56. Поняття позову, його елементи й види.
57. Право на позов і право на пред'явлення позову.
58. Порядок пред'явлення позову й наслідку його недотримання.
59. Забезпечення позову й скасування заходів забезпечення позову.
61. Відмова в прийнятті позовної заяви.
62. Повернення позовної заяви.
63. Підготовка цивільної справи до судового розгляду: мети, завдання.
66. Процесуальні строки: поняття, види, порядок обчислення, значення. Підстави й порядок призупинення, а також продовження й відновлення пропущених процесуальних строків.
67. Судовий розгляд: порядок, значення, частини.
68. Відкладання розгляду справи.
69. Призупинення проведення в справі.
70. Припинення проведення в справі: підстави, наслідку.
71. Залишення заяви без розгляду.
72. Протокол судового засідання й окремих процесуальних дій: утримування, значення. Розгляд зауважень на протокол судового засідання.
73. Поняття й види постанов судів першої інстанції.
74. Судовий розв'язок. Вимоги, пропоновані до судового розв'язку.
75. Усунення недоліків розв'язку винесшим його судом (виправлення описок і явних арифметичних помилок у рішенні суду; додатковий розв'язок; роз'яснення розв'язку).
76. Утримування розв'язку.
77. Законна чинність судового розв'язку.
81. Визначення суду першої інстанції: поняття, види, законна чинність.
82. Поняття, особливості заочного проведення й заочного розв'язку.
83. Поняття й сутність судового наказу й приказного судочинства.
84. Правова природа справ, що виникають із публічних правовідносин ( загальні положення).
86. Особливості судочинства по справах про заперечування розв'язків і дій (бездіяльності) органів державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових осіб, державних і муніципальних службовців - у судах загальної юрисдикції визначається гл. 25 ЦПК РФ.
87. Проведення по справах про захист виборчих прав і права на участь у референдумі громадян Російської Федерації.
88. Особливе проведення: поняття, сутність, відмінність від позовного проведення й проведення по справах, що виникають із публічних правовідносин. Види справ особливого проведення.
90. Проведення по справах про всиновлення (удочерінні) дитини.
92. Проведення по справах про визнання громадянина безвісно відсутнім і оголошенні його померлим.
93. Проведення по справах про обмеження дієздатності громадянина, визнанні громадянина недієздатним, обмеженні або позбавленні неповнолітнього у віці від чотирнадцяти до вісімнадцяти років права самостійно розпоряджатися своїми доходами.
94. Проведення по справах про примусову госпіталізацію громадянина в психіатричний стаціонар і примусовому психіатричному огляді.
95 Проведення по заявах про зроблені нотаріальні дії або про відмову в їхнім здійсненні.
96 Проведення по справах про заперечування розв'язків третейських судів.
97 Проведення по справах про видачу виконавчих листів на примусове виконання розв'язків третейських судів.
98. Сутність апеляційного проведення в цивільному процесуальному праві. Види апеляції.
99 Право апеляційного оскарження (апеляційних вистав прокурора), порядок його реалізації.
100 Процесуальний порядок розгляду цивільних справ судами апеляційної інстанції.
101 Повноваження суду апеляційної інстанції. Постанова суду апеляційної інстанції.
102 Сутність касаційного проведення в цивільному процесуальному праві.
103 Право касаційного оскарження (касаційних вистав прокурора), порядок його реалізації.
104 Процесуальний порядок розгляду цивільних справ судами касаційної інстанції.
105 Повноваження суду касаційної інстанції. Визначення суду касаційної інстанції.
106 Сутність і значення перегляду судових постанов у порядку нагляду.
107 Право на звернення до суду наглядової інстанції, порядок подачі наглядової скарги або вистави прокурора.
110 Сутність і значення перегляду по обставинах, що знову відкрилися, судових актів, що вступили в законну чинність.
111 Підстави для перегляду по обставинах, що знову відкрилися, судових актів, що вступили в законну чинність.
112 Порядок розгляду заяви про перегляд судового акту по обставинах, що знову відкрилися. Повноваження суду, що розглядає таку заяву.
113 Місце й значення норм про примусове виконання судових актів.
114 Заперечування дій (бездіяльності) судового пристава-виконавця.
115 Загальні правила виконавчого провадження.
МЕХАНІЗМ ВИКОНАВЧОГО ПРОВАДЖЕННЯ
116 Правовий статус іноземних громадян і осіб без громадянства в російському цивільному процесі.
117 Порядок визнання й приведення у виконання розв'язків іноземних судів і арбитражей.
118 Поняття нотаріату, компетенція нотаріальних органів. Судовий контроль у сфері нотаріальної діяльності.
119 Загальні правила здійснення нотаріальних дій
120Поняття й сутність третейської форми захисту прав і охоронюваних законом інтересів громадян і організацій. Види й порядок формування третейських судів.