Головна   Всі книги

6.4. Оборотні кошти підприємств, структура, джерела фінансування

Оборотні кошти підприємств - це грошові кошти, авансовані у виробничі фонди і фонди звертання. Головна економічна ознака оборотних виробничих фондів - термін експлуатації менш 1 року, незалежно від їх вартості.

Вони використовуються протягом одного виробничого циклу, при якому повністю переносять свою вартість на вартість готової продукції. Після реалізації готової продукції їх вартість повертається в оборот підприємства в грошовій формі через виручку від реалізації.

Оборотні кошти мають наступний склад:

Склад оборотних коштів ОБОРОТНІ КОШТИ

ОБОРОТНІ ФОНДИ ФОНДИ ЗВЕРТАННЯ

Проїзводствен- Витрати на Продукція отгру- Грошові

ние запаси на производ- женная, але не оп- кошти

складах ство лаченная

Сировина і основні матеріали Допоміжні матеріали Куповані напівфабрикати і комлектуючий вироби Запасні частини, інструменти, паливо, тара і інш. Незавершене основне виробництво незавершене допоміжне виробництво Витрати майбутніх періодів Готова продукція на складі Термін оплати якої ще не наступив Не оплачена в термін, на відповідальному зберіганні Не оплачена в термін з вини покупця На розрахунковому і поточному рахунках В акредитивах і на особливих рахунках В касі і інші грошові засобу Засобу в розрахунках Дебіторська заборгованість

оборотні кошти,

що Нормуються оборотні кошти,

що ненормуються Нормування оборотних коштів - це розрахунок економічно обгрунтованих планових норм запасів (в днях або відсотках до виробничої програми) і нормативів оборотних коштів (в грошовому вираженні).

Норма оборотних коштів (N) - це величина запасів (як правило в днях), мінімально необхідна для забезпечення безперервного процесу виробництва.

Норматив оборотних коштів (Н) - це планова сума грошових коштів, постійно необхідна для створення запасів матеріальних цінностей і виробничої діяльності. Цей показник розраховується по формулі:

Н = Р х Д,

де: Н - норматив оборотних коштів;

Р - одноденна витрата;

Д - норма запасу в днях

Розрахунок норм запасу по окремих статтях оборотних коштів здійснюється таким чином:

Норма запасу оборотних коштів по сировині і основним матеріалам (Nм):

Nм = Ттр + Тподг. + Ттех. +Тськл. + Т гар.,

де Т тр.- час на створення транспортного запасу (час знаходження оплаченої сировини і основних матеріалів в дорозі);

Тподг.- час на підготовчий запас (час на приймання, розвантаження, транспортування, складування);

Ттех.- час на технологічний запас (час підготовки сировини і матеріалів до виробництва);

Тськл.- час на складський (поточний) запас (час знаходження на складі у вигляді поточного запасу);

Тгар.- час на гарантійний (страхової) запас.

Норма оборотних коштів під незавершене виробництво (Nнзп):

Nнзп = Кнз х Т,

Кнз = (З1 х Т-1)( + (З2 х Т-2) + Зn х 0)) / ЗТ,

де Кнз - коефіцієнт наростання витрат;

Т - тривалість виробничого циклу;

З1, З2... Зn - витрати кожного дня виробничого циклу;

Т-1, Т-2 - дні, що залишилися до кінця виробничого циклу

Норма запасу готової продукції (Nгп):

Nгп = Тп + Тпог + Тдо,

де Ттр - час на підбірку по асортименту і на упаковку;

Тпог.- час накопичення до розміру партії і на вантаження;

Тдо - час на оформлення і здачу документів в банк

Основними джерелами фінансування оборотних коштів є: 74. АКТИВНІ ОПЕРАЦІЇ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ: Активні операції - це розміщення фінансових ресурсів:  74. АКТИВНІ ОПЕРАЦІЇ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ: Активні операції - це розміщення фінансових ресурсів комерційного банку. Активні операції діляться на два вигляду: кредитні операції і інвестиції. Кредитні операції - це відносини між кредитором і позичальником по наданню першим
73. Поняття, основи і види освобож-я від покарання.:  73. Поняття, основи і види освобож-я від покарання.: Звільнення від покарання - це повне або часткове звільнення винної особи від обов'язку понести карне покарання, призначене йому по вироку суду. Звільнення особи від покарання потрібно відрізняти від звільнення особи від карної
7.3 Грошові агрегати : Кількість обіговій в економіці грошей називається грошовою масою:  7.3 Грошові агрегати : Кількість обіговій в економіці грошей називається грошовою масою і являє собою величину пропозиції грошей. Величина пропозиції грошей вимірюється за допомогою грошових агрегатів. У різних країнах кількість грошових агрегатів різна, що
7.2. Структураналоговогопотенциала: Пізнання істоти податкового потенціалу орієнтує на використання:  7.2. Структураналоговогопотенциала: Пізнання істоти податкового потенціалу орієнтує на використання ряду важливих критеріїв, керуючись якими можна досягнути ефективного функціонування податкової системи. Дослідження якісних і кількісних характеристик податковою
71. ПРИНЦИПИ ДІЯЛЬНОСТІ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ: Першим і основоположним принципом діяльності комерційного банку:  71. ПРИНЦИПИ ДІЯЛЬНОСТІ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ: Першим і основоположним принципом діяльності комерційного банку є робота в межах ресурсів, що є. Комерційний банк може здійснювати безготівкові платежі на користь інших банків, надавати іншим банкам кредити і отримувати
70. ВИДИ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ В РОСІЙСЬКІЙ ФЕДЕРАЦІЇ:  70. ВИДИ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ В РОСІЙСЬКІЙ ФЕДЕРАЦІЇ: Комерційні банки можна класифікувати по наступних критеріях. 1. За формою власності. У залежності від приналежності капіталу виділяють: - государственниебанки, коли капітал комерційного банку належить державі. Розрізнюють два вигляду
68. Відкладення розгляду справи.: Відкладення розгляду у справі - перенесення судом розгляду:  68. Відкладення розгляду справи.: Відкладення розгляду у справі - перенесення судом розгляду справи в інше судове засідання, про час і місце проведення якого учасники процесу сповіщаються завчасно у випадках, коли в судове засідання не з'явився будь-хто з