На головну сторінку   Всі книги

14.1. Формування власного капіталу банків

Під власними коштами КБ розуміють різні фонди, які створюються банком для забезпечення його фінансової стійкості, комерційної діяльності, а також отриманий прибуток за результатами поточного і минулих років.

Структура власних коштів КБ залежить від різних чинників: якості активів, використання власного прибутку, політики банку по забезпеченню стійкості капітальної бази.

Всі фонди банку можна умовно розділити на чотири групи.

Перша група включає Статутний капітал і резервний фонд. Перший створює основу для функціонування банку, є умовою його реєстрації як юридичної особи. Його мінімальна величина регламентується Центральним банком. Резервний фонд створюється з метою поглинання можливих збитків, виникаючих в діяльності банку, і забезпечує стабільність його функціонування. Формується він за рахунок відрахувань від прибутку поточного року, а його мінімальний розмір встановлюється в законодавчому порядку (у відсотках від статутного капіталу).

Друга група формується або як відображення процесу перенесення вартості коштів труда по мірі їх зносу на вироблювану продукцію (знос основних фондів), або як результат перерозподілу отриманого прибутку (фонди економічного стимулювання, фонди розвитку і т. д.).

Третя група фондів утвориться внаслідок дії зовнішньоекономічних чинників (інфляція, зміна валютного курсу). Сюди включаються спецфонди в частини переоцінки основних фондів, фонд переоцінки валютних коштів.

Четверта група фондів створюється з метою зниження ризику по окремих банківських операціях для поглинання збитків за рахунок створених резервів (резерви на можливі втрати по позиках, під знецінення цінних паперів).

Фонди трьох останніх груп (т. е. все, за винятком статутного і резервного) відповідно до їх цільового призначення дуже жваві, тому не можуть виступати у вигляді капіталу банку. У зв'язку з цим в теорії банківської справи розрізнюють поняття «власні кошти» і «власний капітал» банку. Перше поняття найбільш загальне, включає всі пасиви, освічені внаслідок внутрішньої діяльності банку: всі фонди, резерви і нерозподілений прибуток банку. 1.4.2. Забезпеченість і возмездность державного кредиту:  1.4.2. Забезпеченість і возмездность державного кредиту: Поставлена задача підвищення привабливості державного кредиту забезпечується підвищенням довір'я до позичальника, возмездностью і забезпеченістю державного кредиту. Забезпеченість державного кредиту є однією з умов
14.2. Податкові пільги для інвесторів: Питання застосування податкових пільг постійно знаходяться в центрі:  14.2. Податкові пільги для інвесторів: Питання застосування податкових пільг постійно знаходяться в центрі уваги як платників податків, так і податкових органів. У діючому НК РФ передбачений ряд норм, направлених на стимулювання інвестування. Нижче дається короткий огляд основних
14.2. КЛАСИФІКАЦІЯ ЦИКЛІВ В ЕКОНОМІЦІ: По мірі посилення нерівномірності економічного розвитку:  14.2. КЛАСИФІКАЦІЯ ЦИКЛІВ В ЕКОНОМІЦІ: По мірі посилення нерівномірності економічного розвитку активізуються дослідження циклічності в економіці. У результаті в цей час нарівні з діловими (їх нерідко називають класичними) виділяється цілий ряд інших циклів, які можуть так
14.2. ФУНКЦІЇ І ФОРМИ КРЕДИТУ: Суть кредиту виявляється в його функціях (мал. 37).:  14.2. ФУНКЦІЇ І ФОРМИ КРЕДИТУ: Суть кредиту виявляється в його функціях (мал. 37). Перераспределительная функція кредиту дозволяє вкладати вільний грошовий капи тал (позиковий капітал) в будь-яку галузь економіки, З галузей з низькою нормою прибутку капітали вивільняються в
14.2. АУДИТ ПРИБУТКУ ВІД ПРОДАЖУ: Аудит реалізації готовою продукциизавершается перевіркою правильності:  14.2. АУДИТ ПРИБУТКУ ВІД ПРОДАЖУ: Аудит реалізації готовою продукциизавершается перевіркою правильності числення прибутку, яка формується як прибуток від продажу продукції (робіт, послуг). Прибуток від продажу продукції - це перевищення виручки від реалізації продукції (робіт, послуг)
14.1 Способи регулювання грошової пропозиції: Регулювання пропозиції грошей в інтересах всієї економіки -:  14.1 Способи регулювання грошової пропозиції: Регулювання пропозиції грошей в інтересах всієї економіки - найважливіша функція Центрального банку. Він контролює пропозицію грошей, впливаючи на надлишкові резерви комерційних банків. Для цього Центральний банк може використати три способи:
14.1. Поняття аудиторських свідчень (доказів), їх:  14.1. Поняття аудиторських свідчень (доказів), їх класифікація і методологічні прийоми, вживане при цьому: Аудитор повинен володіти повною і достовірною інформацією, достатньою для видачі обгрунтованих висновків. Ця інформація часто трактується як аудиторські свідчення (докази). Джерелами свідчень можуть бути: облікова система;