Головна   Всі книги

15.3. АУДИТ БУХГАЛТЕРСЬКОГО БАЛАНСУ

Бухгалтерський баланс є головною формою в системі бухгалтерської звітності, оскільки він характеризує майнове і фінансове положення організації на звітну дату.

Перевірку показників бухгалтерського балансу доцільно починати з арифметичного підрахунку підсумків по групах статей, розділів, а також валюти балансу по активу і пасиву і звірки отриманих результатів з даними, вказаними в балансі організації.

Такий підрахунок надто важливий, оскільки дані балансу використовуються при проведенні аналізу фінансового положення.

У ході перевірки бухгалтерського балансу перевіряється сопоставимость даних бухгалтерського балансу на початок і кінець звітного року як по номенклатурі статей, так і за змістом показників, включених в статті бухгалтерського балансу, а також сопоставимость з номенклатурою і угрупованням розділів і статей в них за попередній звітний рік.

Аудитор при проведенні аудиту повинен отримати достатній об'єм аудиторських доказів, щоб пересвідчитися в тому, що:

а) початкові і порівняльні показники бухгалтерської звітності, що перевіряється не містять істотних спотворень, здатних вплинути на достовірність бухгалтерської звітності, що перевіряється;

б) кінцеві і порівняльні показники бухгалтерської звітності попереднього звітного періоду відповідним образом перенесені на початок звітного періоду, що перевіряється. Для підтвердження статей бухгалтерського балансу використовується процедура звірки тотожності показників балансу і Головної книги шляхом зіставлення показників. При проведенні такого зіставлення використовуються дані відповідних регістрів аналітичного обліку;

в) у разі проведених коректувань початкових і порівняльних показників бухгалтерської звітності результати коректувань відповідним образом розкриті в поясненнях до бухгалтерської звітності, що перевіряється;

г) облікова політика економічного суб'єкта, що перевіряється застосовується на постійній основі, а зміни в обліковій політиці, що впливають на початкові і порівняльні показники бухгалтерської звітності, належним образом оформлені і документовані відповідно до встановленого порядку.

Для виконання вимог, що пред'являються до проведення аудиту початкових і порівняльних показників бухгалтерської звітності, аудиторська організація може провести на вибірковій основі наступні аудиторські процедури:

а) ознайомитися з фінансово-господарською діяльністю економічного суб'єкта;

б) провести аналіз облікової політики економічного суб'єкта;

в) ознайомитися з порядком складання бухгалтерської звітності;

г) пересвідчитися у відповідності даних синтетичного і аналітичного обліку;

д) провести аналіз системи внутрішнього контролю;

е) оцінити роботу відділу внутрішнього аудиту економічного суб'єкта (якщо він існує) і при можливості використати результати роботи відділу внутрішнього аудиту;

ж) провести необхідні аналітичні процедури, наприклад зіставити сальдо по рахунках за різні періоди, провести оцінку співвідношень між різними статтями звітності на початок періоду, що перевіряється і (або) зіставити їх з даними попередніх періодів;

з) направити письмові запити на підтвердження певної інформації керівництву економічного суб'єкта і третім особам;

и) організувати напрям письмових запитів (від імені економічного суб'єкта) попередньої аудиторської організації про надання необхідної інформації;

к) ознайомитися з аудиторським висновком і письмовою інформацією керівництву економічного суб'єкта за результатами проведення аудиту, підготовленими попередньою аудиторською організацією;

л) у разі необхідності запитати у економічного суб'єкта первинні документи, що відносяться до попереднього звітного періоду;

м) розглянути вплив на початкові і порівняльні показники бухгалтерської звітності коректувань, внесених економічним суб'єктом відповідно до аудиторського висновку за попередній звітний період.

Важливою процедурою є перевірка дотримання методики формування показників і оцінки статей бухгалтерського балансу. У бухгалтерському балансі дані повинні бути представлені з дотриманням наступних вимог:

- нематеріальні активи і основні кошти показані в нетто-оцінці, т. е. по залишковій вартості за вирахуванням нарахованої амортизації;

- незавершене будівництво, придбане обладнання, що вимагає монтажу, відбиваються по фактичних витратах для забудовника (інвестора), а також з урахуванням виданих авансів підрядчику на капітальне будівництво;

- фінансові вкладення в акції інших організацій, що котируються на фондовій біржі, котировання яких регулярно публікуються, показуються по ринковій вартості, т. е. за мінусом суми освіченого резерву під знецінення вкладень в цінні папери (якщо ринкова вартість нижче за вартість, по якій вказані об'єкти прийняті до бухгалтерського обліку);

- матеріально-виробничі запаси (сировина, основні і допоміжні матеріали, паливо, куповані напівфабрикати, комлектуючий, запасні частини, тара і інш.) відбиваються по вартості, визначуваній виходячи з способів оцінки запасів, що використовуються. Матеріально-виробничі запаси, які морально застаріли або поточна ринкова вартість продажу їх знизилася, відбиваються на кінець звітного року за вирахуванням резерву під зниження вартості матеріальних цінностей;

- готова продукція відбивається по фактичній або нормативній (планової) виробничій собівартості;

- товари в організаціях, зайнятих торговою діяльністю, відбиваються по вартості їх придбання;

- витрати в незавершене виробництво (витрати звертання) відбиваються в оцінці, прийнятій організацією при формуванні облікової політики відповідно до нормативних документів по бухгалтерському обліку;

- відвантажені продукція і товари відбиваються в оцінці, прийнятій організацією при формуванні облікової політики відповідно до нормативних документів по бухгалтерському обліку;

- дебіторська заборгованість, по якій створені резерви по сумнівних боргах, показується за мінусом освіченого резерву;

- дебіторська і кредиторська заборгованість представляється з підрозділом в залежності від терміну звертання (погашення) на короткострокову, якщо термін звертання (погашення) не більш 12 місяців після звітної дати, і довгострокову, якщо термін звертання (погашення) більш 12 місяців після звітної дати;

- не допускається представлення інформації по рахунках розрахунків в «згорненому» вигляді. Дані по цих рахунках в балансі приводяться в розгорненому вигляді: по рахунках аналітичного обліку, по яких є дебетове сальдо, - в активі; по яких є кредитове сальдо, - в пасиві;

- статутний капітал показується в сумі відповідно до засновницьких документів, зареєстрованих у встановленому порядку;

- позики і кредити показуються з урахуванням належних до сплати відсотків на кінець звітного періоду;

- величина кредиторської заборгованості відповідає даним, отриманим в ході інвентаризації, заборгованість правильно класифікована по рядках бухгалтерського балансу.

Однією з важливих процедур є перевірка взаимоувязки показників звітних форм (дотримання вимоги несуперечності показників). З цією метою звіряються показники бухгалтерського балансу з даними інших звітних форм. Дані бухгалтерського балансу використовуються для аналізу майнового і фінансового положення організації. 15.4. Валютна інтеграція в рамках ЕврАзЕС: Структурна інтеграція на пострадянському просторі За два:  15.4. Валютна інтеграція в рамках ЕврАзЕС: Структурна інтеграція на пострадянському просторі За два останніх десятиріччя на пострадянському просторі виник ряд інтеграційних освіт: Співдружність Незалежних Держав (СНД), Євразійське економічне співтовариство (ЕврАзЕС), Єдина
15.4. Приклади виконання аудиторських процедур: Найбільш наочно отримати уявлення про технологію проведення:  15.4. Приклади виконання аудиторських процедур: Найбільш наочно отримати уявлення про технологію проведення аудиторських процедур можна на прикладах аудирования обліку збереження матеріальних активів, зокрема грошових коштів. Перш ніж приступити до перевірки названих об'єктів обліку,
15.4. ОРГАНІЗАЦІЯ УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ: Під організацією управлінського обліку розуміють систему умов і:  15.4. ОРГАНІЗАЦІЯ УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ: Під організацією управлінського обліку розуміють систему умов і елементів побудови облікового процесу з метою отримання достовірної і своєчасної інформації про господарську діяльність організації, здійснення контролю за раціональним
15.4. Міжнародні розрахунки: Міжнародні розрахунки - регулювання платежів по грошових:  15.4. Міжнародні розрахунки: Міжнародні розрахунки - регулювання платежів на грошові вимоги і зобов'язання, виникаючі між юридичними особами (державами, організаціями) і громадянами різних країн на основі їх економічних, політичних і культурних відносин.
154 Аналіз достатності страхових резервів і напрямів їх:  154 Аналіз достатності страхових резервів і напрямів їх розміщення: Страх резерви - це сукупність грошових коштів цільового призначення, що формується за рахунок премій, отриманих страхувальниками, і що використовується ними для виконання прийнятих страх зобов'язань. Поняття страх резервів визначено в ст. 26 ФЗ «Про
15.3. Валютний курс як економічна категорія: Важливим елементом міжнародних валютних відносин є валютний:  15.3. Валютний курс як економічна категорія: Важливим елементом міжнародних валютних відносин є валютний курс як вимірювач вартісного змісту валют. Він являє собою співвідношення між грошовими одиницями різних країн, визначене їх купівельною здатністю і рядом
1.5.3. Показники операційних витрат: Аналіз операційних витрат проводиться з метою оцінки:  1.5.3. Показники операційних витрат: Аналіз операційних витрат проводиться з метою оцінки відносної динаміки часткою різних видів витрат в структурі сукупних витрат підприємства і є доповненням операційного аналізу. Аналіз операційних витрат дозволяє з'ясувати