На головну сторінку   Всі книги

20.2. Банківські послуги

Сучасний рівень розвитку продуктивних сил вимагає від банківського сектора надання все більшого числа послуг своїм клієнтам - промисловим, торговим і інакшим підприємствам і організаціям, а також населенню.

У останні десять-двадцять років банківська справа в ряді розвинених країн вийшла на якісно новий рівень. Цей рівень передбачає, зокрема, обхват більшості населення банківськими послугами. Так, в Великобританії, Франції, Німеччині біля 80% дорослого населення мають поточний рахунок або внесок в банку. Що стосується зайнятої частини населення, то 95% її мають рахунок або в банку, або в страховому суспільстві, або в декількох кредитно-фінансових інститутах.

З переходом до системи ринкових відносин в банківській справі однієї з актуальних стає проблема детального вивчення ролі і місця банківських послуг в загальній сукупності операцій комерційних банків, причин появи і розвитку нових послуг, а також їх впливу на показники прибутковості і ліквідність банків. Пошуки відповідей на ці питання будуть сприяти розвитку банківської справи в нашій країні, більш повному задоволенню потреб суб'єктів економіки і держави в банківських послугах.

До середини 60-х рр. рекламі і маркетингу банківських послуг приділялася невелика увага. Лише в кінці 60-х рр. в ряді країн були організовані широкомасштабні кампанії з метою залучення уваги потенційних клієнтів до банківського бізнесу і банківських послуг. Деякі найбільші банки приступили до розробки довгострокових програм, направлених на перегляд ролі комерційних банків в ринковій економіці.

У 70-е рр. почалося проведення рекламних кампаній по представленню окремих банків. Саме в ці роки банки приступили до маркетингового аналізу своїх взаємовідносин з вже існуючими (реальними) і майбутніми (потенційними) клієнтами. У цей період комерційні банки США, Великобританії, ФРН і інших країн організували у себе відділи реклами і маркетингу, функції яких полягали передусім у визначенні перспективних напрямів політики банку по відношенню до реальних і потенційних клієнтів, залученні нових клієнтів, створенні і вдосконаленні послуг, що пропонуються ним, підвищенні прибутковості банківських операцій. Приблизно з початку 70-х рр.

банки стали надавати ключове значення всій системі своїх взаємовідносин з клієнтурою - як торговельно-промислової, так і приватної. По суті, це було початок нового етапу розвитку ринку банківських послуг. У плані взаємодії з клієнтами він включив два основних напрями діяльності банків.

Перший напрям був пов'язаний з якісним вдосконаленням видів операцій, що вже існували і послуг. Так, в сфері кредитування багато які банки ввели нові види позик, в тому числі і для приватних клієнтів, такі, як:

- позика фізичній особі на купівлю нового будинку до моменту продажу позичальником його старого будинку (bridging loan);

- позика на купівлю будинку (housing loan), що пропонується фізичним особам, як правило, що не володіє на момент видачі позики якою-небудь нерухомістю;

- позика на поліпшення (ремонт) будинку (home improvement loan), що надається домовласнику, плануючому реконструкцію, перебудову або ремонт належного йому будинку;

- позика на споживчі цілі (consumer loan), формування особистого кредитного плану (personal credit plan);

- позика під страховий поліс (policy loan);.

- позика з погашенням на виплат (instalment loan);

- позика приватній особі на необумовлені цілі (use-as-you-please loan);

- споживча грошова позика з разовим погашенням (single payment personal cash loan);

- позика фермеру на поліпшення земельних угідь (improvement loan);

- позика на навчання або стажування (pro-bate advance).

Для клієнтів - юридичних осіб стали застосовуватися:

- позика на початок і розвиток підприємницької діяльності (business start loan і business develop-ment plan);

- позика на купівлю активів іншої фірми (acquisition loan) і інш.

Банки прагнули знайти можливі варіанти модифікацій старих операцій не тільки для задоволення потреб клієнтів, що є, але і для залучення нових.

Другий напрям розвитку ринку банківських послуг полягав в пошуку і розвитку банками принципово нових, операцій, що раніше не проводилися для клієнтів. Цей напрям згодом став основною ланкою політики багатьох банків і зажадав найважливіших функціональних і структурних змін в їх діяльності. 2.1.1. Лабораторна робота 1. Створення нової моделі і:  2.1.1. Лабораторна робота 1. Створення нової моделі і контекстнойдиаграмми: Мета: виконати первинний опис моделі, визначити мету, точку зору, межі, створити контекстну діаграму A-O і діаграму її декомпозиції AO. Основні поняття і необхідні відомості об BPwin і IDEFO.IDEFO-модель являє собою ієрархію
2.1.1. Класифікація витрат і основні методи їх аналізу:  2.1.1. Класифікація витрат і основні методи їх аналізу: Існує досить велика кількість способів, за допомогою яких підприємство може заробляти прибуток і надалі перетворювати її в гроші. І для кожного способу найбільш важливим чинником є чинник витрат, т. е. тих реальних витрат,
2.1.1. Ділення витрат за способом включення в собівартість: прямі і:  2.1.1. Ділення витрат за способом включення в собівартість: прямі і непрямі: Дане ділення витрат цілком залежить від вибору об'єкта калькулювання. Об'єктом калькулювання є деякий продукт виробничих (технологічних) процесів нашої організації, той об'єкт, собівартість якого необхідно
2.10 Нерівність в розподілі доходів.: Аналіз доходів з точки зору їх диференціації складається в розрахунку так:  2.10 Нерівність в розподілі доходів.: Аналіз доходів з точки зору їх диференціації складається в розрахунку так званих накопичених або кумулятивних частот (часткою) і побудові кумулятивних кривих, або кривих Лоренца. Приклад. Чотири індивідууми А, В, З і D отримують сумарний дохід в
20.7. Ліквідація майна неспроможного боржника і припинення:  20.7. Ліквідація майна неспроможного боржника і припинення правосуб'єктності неплатоспроможної юридичної особи: При численних відмінностях процесу на стадії ліквідації майна у всіх країнах, що вивчаються є спільні риси в розвитку ліквідаційного процесу, головними задачами якого є консолідація активу і пасиву майна боржника, звертання
20.4. Умови відкриття конкурсного виробництва: Найбільш чітко і стисло умови відкриття конкурсного виробництва:  20.4. Умови відкриття конкурсного виробництва: Найбільш чітко і стисло умови відкриття конкурсного виробництва сформульовані в ГКУ, з 102 якого вказує, що конкурсне виробництво може бути відкрите лише тоді коли боржник виявляється не здатним платити борги, а не здатним платити
20.3. Проблеми розширення кола операцій, ліквідність і прибутковість:  20.3. Проблеми розширення кола операцій, ліквідність і прибутковість банків: На початку 80-х рр. комерційні банки внаслідок ряду причин (глобализация ринків, посилення конкуренції, технологічна революція в банківській справі і інш.) істотно розширили коло операцій, віддаючи пріоритет розвитку різних форм обслуговування