На головну сторінку   Всі книги

1.3. Аналіз теоретичних і методичних підходів до дослідження проблем діяльності комерційних банків на ринку цінних паперів

У зв'язку з тим, що період 2003-2006 рр. характеризується загалом позитивними тенденціями розвитку економіки і країни і ринку цінних паперів, проблеми брокерського обслуговування загалом не є такими, що широко обговорюються.

Так, кількість публікацій з проблем брокерського обслуговування в комерційних банках не велика.

Проблеми розвитку брокерського обслуговування в банках, які загалом є актуальними і при розробці методів вдосконалення управління брокерським обслуговуванням, розкриваються в декількох монографіях, в розділах підручників, присвячених банківській справі, в статтях в центральних журналах, в збірниках наукових трудів, тезах доповідей на наукових конференціях.

Особливий інтерес представляють роботи зарубіжних вчених і фахівців. При цьому в сучасних перевідних роботах [28, 30, 52, 58, 62, 66, 71, 82, 93 і інш.], ведучими є труди Дж. Ф. Синки, мл. "Управління фінансами в комерційному банку" [82] і П. Роуза "Банківський менеджмент" [71]. Так, в фундаментальній роботі Дж. Ф. Синки, мл. обговорюються питання управління портфелем цінних паперів банку, проблеми ризику і прибутковості банківських інвестиційних портфелів. Разом з тим, в роботі Дж. Ф. Синки, мл. велика увага приділена проблемам управління витратами (розділ 10), при цьому ключовими акцентами в забезпеченні успішного функціонування брокерського обслуговування, на думку автора, є: контроль витрат, аналіз поточних витрат банків в 80-х рр., методи оцінки ефекту масштабів або економії від зростання масштабу виробництва, економії від розширення асортименту банківських послуг. У вказаній роботі також освітлюються загальні теоретичні підходи до вимірювання економії в банківській справі, викладений загальний підхід до

розкриття суті функціонального аналізу витрат. При цьому питання, пов'язані з ціноутворенням на інвестиційні послуги і інші організаційно-фінансові відносини, в роботі не розглядаються.

У роботі П. Роуза "Банківський менеджмент" [82] розглянуті наступні питання: організаційна структура банків, традиційні і перспективні різновиди банківських послуг, методи мобілізації коштів для кредитної і інвестиційної діяльності, новітні джерела банківських доходів, питання управління активами і пасивами, регулювання банківської діяльності.

При обговоренні проблем надання інвестиційних послуг банками П. Роуз відмічає наступне «Результати досліджень, присвячених з'ясуванню достоїнств і нестач залучення банків в область операцій з цінними паперами, є суперечливими, тому для остаточного розв'язання цього питання потрібно провести додаткові дослідження» [82, С.612].

У роботі П. Роуза "Банківський менеджмент" [71] при обговоренні проблем великих банків, що мають філіальну мережу, робиться наступне зауваження: "У останні роки ряд найбільших банків схилився на користь концепції центрів отримання прибутку, згідно якою кожний ведучий відділ прагне максимізувати свій внесок в рентабельність банку і ретельно контролює ефективність власної роботи" [71. С. 27-28]; автор детально розглядає переваги і нестачі організації банківської діяльності на основі відділень (філіали), зокрема, зазначаючи, що коли банки США в середньому мали 7 відділень, то "в Англії і Західній Європі майже всі банки мали десятки, якщо не сотні отделенческих офісів, що пропонують повний набір послуг" [71. С. 34]. Далі П. Роуз обговорює проблеми більш високих тарифів на банківські послуги філіали великих банків, в порівнянні з дрібними банками, висловлюючи гіпотезу, що це в окремих випадках "може просто відображати тенденцію більш грамотного відношення великих банків до своїх витрат і

небажання недооцінювати свої послуги" [71. С. 36]. Крім того, аналізу зазнає точка зору про те, що створення філіали великих банків приводить до "витоку коштів з місцевих співтовариств" [Там же: 71. С. 36] і висловлюється теза про те, що "економіка з ринковою орієнтацією працює краще тоді, коли обмежені і придатні для видачі кредитів засобу перетекают в ті сфери, де очікувана рентабельність їх використання є найвищою при даному рівні ризику. Банківська система, яка інкасує і направляє капітал в ті регіони і фінансує ті проекти, які обіцяють отримання найвищого прибутку, мабуть, забезпечує найкраще використання розрізнених ресурсів суспільства. Якщо банки з відділеннями прискорюють цей процес ринкового перерозподілу коштів, то вони виконують корисну місію" [71. С. 36].

Очевидно, що ця точка зору правомірна з позицій окремого банку, але не з позицій загальноекономічних інтересів суспільства, оскільки нарівні з процвітаючими районами, існують депресивні райони, роль яких для національних економік є не менш важливою, ніж окремі комерційні проекти з досить невизначеними термінами життя. У цілому П. Роуз робить справедливий, на наш погляд, висновок, що на економічний добробут регіонів організаційна структура банків "впливає значно менший чином, ніж такі чинники, як географічна доступність району і його місцеположення (особливо близькість до морських портів, і автомобільним залізницям, а також концентрація населення), наявність природних ресурсів (наприклад, нафти, вугілля або лісу), сприятливі кліматичні умови, позитивні відношення людей до зберігання і витрачання грошей" [71. С. 37]. Разом з тим в роботі не розглядаються питання управління окремими підрозділами з позицій управління центрами фінансової відповідальності: центрів отримання прибутку або центрів витрат, не обговорюються проблеми брокерського обслуговування.

У фундаментальному підручнику "Банківська справа" під редакцією проф. О. І. Лаврушина [23] розглянуті види банківської діяльності на ринку цінних паперів, порядок випуску облігацій комерційними банками, порядок випуску комерційними банками сертифікатів і власних векселів. Так само розглянуті інвестиційні операції комерційних банків з цінними паперами. Зазначається, що банки працюючи на ринку цінних паперів, стикаються з різними ризиками. У даній роботі приводиться визначення ризику вкладень як «можливе зниження ринкової вартості цінного паперу під впливом змін на фондовому ринку»[23, С. 287]. Варто відмітити, що в даній роботі питання оцінки ризиків системи брокерського обслуговування в комерційному банку не розглядаються.

Серед монографічної літератури, присвяченої ринку цінних паперів, виділяють роботу Я. М. Міркина «Ринок цінних паперів» [59] в якій розглядається комплекс фундаментальних чинників що впливають на розвиток російського ринку цінних паперів. У даній роботі аналізуються аргументи «за» і «проти» розділення інвестиційної і комерційної банківської справи, пріоритети регулятора фондового ринку і організаційні аспекти, взаємодія фінансових регуляторів. Розглянуті питання, пов'язані із захистом прав інвесторів. Разом з тим питання, пов'язані з брокерським обслуговуванням в комерційному банку не розглядаються.

У роботі Н. І. Берзона «Фондовий ринок» [27] розкриті основні поняття, пов'язані з ринком цінних паперів, дана їх класифікація, розглянутий механізм функціонування з урахуванням існуючої законодавчої бази. Детально викладені методи фундаментального і технічного аналізу цінних паперів і числення по них прибутковості. Розкриті також проблеми і методи управління інвестиційним портфелем: Особлива увага приділено змісту і організації брокерско- ділерської діяльності, розрахунково-клірингової, депозитарної діяльності і діяльності по управлінню цінними паперами. У даній роботі автор

дає визначення брокерської діяльності на ринку цінних паперів, як «здійснення операцій з цінними паперами в інтересах клієнта за договором доручення або за договором комісії». У роботі аналізується типи замовлень на здійснення операцій з цінними паперами і види брокерських рахунків, пояснена відмінність між брокером і ділером.

Але разом з тим в роботі не досліджені суть і принципи системи брокерського обслуговування комерційного банку на ринку цінних паперів.

Оскільки сучасні брокерські системи є електронними, то окремий інтерес представляють роботи в цьому напрямі, і зокрема, учбова допомога Рудакової О. С. "Банківські електронні послуги" [74]. У цій роботі даний короткий аналіз зарубіжних електронних систем. Приділено увага інформаційному, технічному, і програмному забезпеченню банківських електронних систем. Аналізуються сучасні технічні і програмні засоби, що використовуються в російських і зарубіжних банках. Описуються електронні системи міжбанківських операцій, в тому числі SWIFT. Детально розглядається актуальна проблема захисту банківських електронних систем. Варто відмітити, що в даній роботі не визначені особливості, характерні риси для електронних систем брокерського обслуговування в комерційному банку.

Для побудови ефективного механізму брокерського обслуговування одними з основоположних є питання обліку. Загалом необхідно відмітити, що в підручниках і учбових посібниках "Бухгалтерський облік і операційна техніка в банках" [65, 147 і інш.] окремої уваги до організації обліку в рамках брокерського обслуговування не приділяється. Так, приводяться загальні відомості по організації торгових операцій з цінними паперами.

Нормативно-правова база, яка регламентує принципи і порядок здійснення брокерського обслуговування в Російській Федерації, є досить обширною, що пов'язано з тим, що видані документи

постійно допрацьовуються і уточнюються з урахуванням економічних умов, що змінюються. Нормативно-правова база регулювання брокерського обслуговування включає в себе досить широке коло джерел: Цивільний Кодекс РФ, ч. 2 [2], Федеральний закон «Про ринок цінних паперів» [5.], Федеральний закон «Про особливості емісії і обіг державних і муніципальних цінних паперів» [9], Федеральний закон «Про захист прав і законних інтересів інвесторів на ринку цінних паперів» [8], Постанови Федеральної комісії з ринку цінних паперів «Про затвердження Порядку ведіння внутрішнього обліку операцій, включаючи термінові операції, операції з цінними паперами професійними учасниками ринку цінних паперів, що здійснюють брокерську, ділерську діяльність і діяльність по управлінню цінними паперами» [11], «Про затвердження Правил здійснення брокерської і ділерської діяльності на ринку цінних паперів Російської Федерації» [12], листи і накази Федеральної служби по фінансових ринках, регламентуючі окремі питання здійснення брокерського обслуговування.

При цьому з точки зору регламентації побудови брокерського обслуговування ведуча роль відводиться Постанові Федеральної комісії з ринку цінних паперів № 9 від І жовтня 1999 р. із змінами і доповненнями від 16 березня 2005 р. і Постанові Федеральної комісії з ринку цінних паперів № 32 від 11 грудня 2001 р. із змінами і доповненнями від 13 березня 2004 р. в яких, зокрема відмічено, що банкам при здійсненні брокерської діяльності на ринку цінних паперів слідує:

особисто виконувати доручення клієнтів за винятком випадку передоручення здійснення операцій іншому брокеру, якщо воно передбачене в договорі з клієнтом, або брокер вимушений до цього силою обставин для охорони інтересів свого клієнта з повідомленням останнього;

виконувати зобов'язання за укладеними з клієнтами договорами, діючи сумлінно і виключно в інтересах клієнтів;

виконувати доручення клієнтів в порядку їх надходження, діючи виключно в інтересах клієнтів, і забезпечувати найкращі умови виконання доручень клієнтів відповідно до умов доручень;

при укладенні договору на брокерське обслуговування письмово повідомити клієнта про ризики, пов'язані із здійсненням операцій на ринку цінних паперів;

доводити до відома клієнтів всю необхідну інформацію, пов'язану із здійсненням доручень клієнтів і виконанням зобов'язань за договором купівлі-продажу цінних паперів, в тому числі не рекомендувати клієнту операцію, не прийнявши заходів для того, щоб клієнт міг зрозуміти характер пов'язаних з нею ризиків;

інформувати інвесторів - фізичних осіб, надаючи послуги останнім, про права і гарантії, що надаються їм згідно з Законом "Про захист прав інвесторів";

забезпечити збереження і окремий облік цінних паперів клієнтів відповідно до вимог нормативних правових актів Федеральної комісії;

в терміни, що встановлюються договором, представляти клієнту звіти про хід виконання договору, виписки по руху грошових коштів і цінних паперів по облікових рахунках клієнта (включаючи дані про розміри комісії і інакші винагороди брокера) і інакші документи, пов'язані з виконанням договору з клієнтом і доручень клієнта;

у встановлені договором з клієнтом терміни вживати заходів до усунення виниклих з клієнтом розбіжностей при представленні клієнту звітів про хід виконання договору з клієнтом;

вживати заходів по забезпеченню конфіденційності імені (найменування) клієнта, його платіжних реквізитів і інакшої інформації, отриманої в зв'язку з виконанням зобов'язань за договором з клієнтом, за винятком інформації, належної уявленню в Федеральну комісію і інакші органи в межах їх компетенції, встановленої

законодавством Російської Федерації, у випадку, якщо договір з клієнтом містить умову про комерційну таємницю;

відшкодувати клієнту збитки в порядку, встановленому законодавством.

Проведений аналіз методичних підходів до дослідження брокерського обслуговування в комерційному банку, викладених в роботах вітчизняних і зарубіжних авторів, дозволив зробити наступні висновки.

Загалом в науковій літературі запропоновані: визначення брокерської діяльності; систематизовані види професійної діяльності на ринку цінних паперів; розглянута роль і місце брокерської діяльності в системі професійної діяльності на ринку цінних паперів. Разом з тим принципи побудови брокерського обслуговування в комерційному банку чітко не визначені.

Досить детально розглянуті технічні і технологічні проблеми забезпечення безпеки електронних систем брокерського обслуговування, особливості розвитку електронних систем брокерського обслуговування, напряму вдосконалення інформаційно- технічного забезпечення електронних систем брокерського обслуговування, але разом з тим не визначені особливості, характерні для електронних систем брокерського обслуговування комерційного банку.

Нормативна база регламентує загалом брокерську діяльність, разом з тим спостерігається нестача методичних розробок з питань організації функціонування брокерського обслуговування в комерційному банку.

Практично не досліджені такі проблеми, як суть і методи оцінки ризиків системи брокерського обслуговування, комплексне управління брокерським обслуговуванням в комерційному банку. Не досліджені методи оцінки ефективності брокерського обслуговування. При дослідженні методів оцінки ефективності банківських продуктів, до робіт, які загалом звертають на себе увагу, потрібно віднести роботи [136 і інш.], в

яких здійснюється розробка проблем методології і методики оцінки прибутковості банківських продуктів. При цьому як основні показники розглядаються показники рентабельності продажу і прибутковість окремих операцій, приводиться алгоритм розрахунку прибутковості окремих банківських продуктів.

Таким чином, підвищення уваги до питань забезпечення внутрішньої ефективності діяльності комерційних банків в умовах відносного скорочення прибутковості банківських інструментів, проблеми формування цілісної системи управління брокерським обслуговуванням є недостатньо розробленими. 54. Аналіз залежності «витрати - обсяг виробництва - прибуток»:  54. Аналіз залежності «витрати - обсяг виробництва - прибуток»: Аналіз залежності «витрати - об'єм - прибуток» (аналіз беззбитковості) - аналіз поведінки витрат, в основі якого лежить взаємозв'язок витрат, виручки, обсягу виробництва і прибутку, - є інструментом планування і контролю. Ці взаємозв'язки
4.2. Аналіз витрат на рубель продукції: Витрати на рубель товарної продукції визначаються по вираженню: г3 =:  4.2. Аналіз витрат на рубель продукції: Витрати на рубель товарної продукції визначаються по вираженню: г3 = ±HL ТПгде Стп - собівартість товарної продукції, р; ТП - товарна продукція у відпускних цінах, крб. Дослідження цього показника проводиться при аналізі ефективності окремих
1.2. Аналіз зарубіжного досвіду по регулюванню діяльності банків на:  1.2. Аналіз зарубіжного досвіду по регулюванню діяльності банків на ринку цінних паперів: При значних успіхах розвитку російського банківського сектора, сприйнятті ним великого числа банківських інновацій, разом з тим, загальні об'єми банківських операцій, є загалом невеликими в порівнянні з індустріально розвиненими країнами. Аналіз
3.1. Аналіз і можливі шляхи вирішення проблеми: Оскільки бюджет уряду РФ переживає «кризовий стан» і:  3.1. Аналіз і можливі шляхи вирішення проблеми: Оскільки бюджет уряду РФ переживає «кризовий стан» і повернення заощаджень населенню здійснюється поступово, їх можна використати як кредитні кошти для капітальних вкладень з метою пожвавлення економіки РФ, створення нових
Аналіз можливостей грошово-кредитної політики по стимулюванню:  Аналіз можливостей грошово-кредитної політики по стимулюванню попиту населення на послуги систем безготівкових платежів в Росії: Попит населення на послуги безготівкових платіжних систем, включаючи платіжні карти, в значній мірі визначається співвідношенням готівки і безготівкових грошових коштів в активах населення. При цьому в Росії готівка кошти нехай повільно, але
Аналіз впливу об'єму продажу на зміну прибутку від продажу.:  Аналіз впливу об'єму продажу на зміну прибутку від продажу.: На об'єм продажу впливають чинники, пов'язані з використанням виробничих ресурсів (труда, коштів труда і предметів труда). Об'єм продажу, в свою чергу, також є чинником, що впливає на зміну прибутку від продажу. Між цими
Розділ 3.5. Аналіз валютного ризику, ризику обсягу виробництва і збуту:  Розділ 3.5. Аналіз валютного ризику, ризику обсягу виробництва і збуту продукції: Валютним ризиком є ризик збитків внаслідок несприятливого руху валютних курсів. Будь-яка господарська операція, учасниками якої є організації або приватні особи різних країн, відрізняється від аналогічної операції на внутрішньому