На головну сторінку   Всі книги

97. Аудит обліку касових операцій

Мета аудиту обліку касових операцій - встановлення відповідності вживаної в організації методики обліку операцій по руху готівки грошових коштів діючим нормативним документам для формування думки про достовірність бухгалтерської звітності у всіх істотних аспектах.

Задачі аудиту касових операцій:

1) вивчення фактичного порядку документального оформлення операцій по приходу і витраті грошових коштів, ведіння касової книги, обліку касових операцій;

2) перевірка дотримання касової дисципліни (своєчасності і повноти оприбуткування готівки в касі і повернення в банк понадлімітних залишків грошових коштів, встановленої правил розрахунків готівкою з юридичними особами, порядку видачі і повернення в касу підзвітних сум цільового використання, вилучених з банку по чеках грошових коштів, застосування контрольно-касових машин).

Перевірка каси також включає:

- складання заяви на видачу грошей з вказівкою виробничої необхідності придбання того, на що запитуються гроші;

- узгодження і посвідчення заяви у керівника підприємства;

- оформлення витратного касового ордера на видачу грошей бухгалтером;

- передача бухгалтером (а не підзвітною особою) витратного касового ордера в касу;

- перевірка всіх необхідних реквізитів витратного касового ордера касиром;

- видача грошей з каси.

Джерела інформації: касова книга, книга обліку прийнятих і виданих грошових коштів, журнал реєстрації прибуткових і витратних касових документів, звіти касира з прикладеними первинними документами (прибутковими касовими ордерами, витратними касовими ордерами, розрахунково-платіжними відомостями і т. д.), акти інвентаризації готівки грошових коштів, інвентаризаційні описи цінних паперів і бланків суворої звітності, книга касира-операціоніста, облікові регістри, Головна книга, облікова політика, форми бухгалтерської фінансової звітності (форма «Бухгалтерський баланс», форма «Звіт про рух грошових коштів»). 4.3. Автокорреляция в залишках. Критерій Дарбина-Уотсона:  4.3. Автокорреляция в залишках. Критерій Дарбина-Уотсона: Розглянемо рівняння регресії видаkyt = а + Z bj - xJt +?t, (4.3)Jгде k - число незалежних змінних моделі. Для кожного моменту (періоду) часу t = 1,..., n значення компоненти е визначається з соотношенияet = Л - Л = Л - (+ Z bj -
Автокорреляция як наслідок неправильної специфікації моделі:  Автокорреляция як наслідок неправильної специфікації моделі: Автокорреляция в моделі регресії формально викликається залежністю між значеннями випадкового члена у вибірці. Але це питання можна розглянути і більш глибоко. Причиною наявності випадкового члена може бути яка- небудь неточність в специфікації
Австрія: У Австрії, так само як і в Швейцарії, не збирають статистичні:  Австрія: У Австрії, так само як і в Швейцарії, не збирають статистичні дані про туристів на межі і про стан туризму судять по показниках прибуття в різні місця розміщення і по кількості проведених там турдней. Географічне положення країни - на
Авізо: - доручення на зарахування або списання грошових коштів по рахунках в:  Авізо: - доручення на зарахування або списання грошових коштів по рахунках в банку. Розрізнюються авізо кредитове (гроші зараховуються) і дебитовие (гроші списуються).
Average True Range: Технічний індикатор Середній Істинний Діапазон (erage True Range,:  Average True Range: Технічний індикатор Середній Істинний Діапазон (Average True Range, ATR) - це показник волатильности ринку. Його ввів Уеллс Уайлдер в книзі «Нові концепції технічних торгових систем», і відтоді індикатор застосовується як складова багатьох
АВАНС.: попередня виплата грошової суми в рахунок заробітної плати або:  АВАНС.: попередня виплата грошової суми в рахунок заробітної плати або частини договірної ціни на розробку проекту, замовлення і т. п.
Аукціонний метод: Такий метод визначення цін широко використовується в агропромисловому:  Аукціонний метод: Такий метод визначення цін широко використовується в агропромисловому комплексі розвинених країн, Він є вельми об'єктивним і дозволяє встановлювати дійсно ринкові ціни. Існує два методи проведення аукціонів: На підвищення - на початку