Головна   Всі книги

Грошові реформи

Потрібно підкреслити, що такі заходи, як деномінація, обмін грошей, девальвація, усувають деякі негативні наслідки, що склався в грошовій сфері, але не приводять до довготривалих поліпшень в цій сфері і не супроводяться усуненням причин, що викликали ті або інакші недоліки.

На відміну від перерахованих заходів грошова реформа являє собою радикальне усунення недоліків в грошовій сфері, що передбачає перехід до застосування стійкої грошової одиниці, відмінної стабільністю купівельної сили, що може сприяти розвитку відносин, властивих ринковій економіці, підвищенню ролі грошей в розвитку народного господарства.

Грошові реформи здійснюються відповідно до законодавчих актів, направлених на зміцнення грошової системи країни. У ході грошових реформ вилучаються із звертання знецінені паперові гроші, випускаються нові, змінюється грошова одиниця або її золотий зміст, відбувається перехід від однієї грошової системи до іншої. У всіх цих випадках мова йде про зміну грошової одиниці як в готівково-грошовому обороті, так і в безготівкових розрахунках.

При цьому необов'язково, особливо в сучасних умовах, зміна золотого змісту грошової одиниці, але може змінитися курс національної валюти.

Завершення грошової реформи не дає гарантії збереження стійкості нової грошової одиниці в подальшому. Після проведення грошової реформи необхідне систематичне здійснення певних заходів по збереженню досягнутих результатів. Чималу роль в цьому грає обгрунтована грошово-кредитна політика, за допомогою якої може бути здійснене необхідне регулювання грошової сфери.

Зміст і історичний досвід проведення грошових реформ дозволяють виділити три найважливіші передумови успішного їх здійснення, до числа яких можуть бути віднесені:

- зростання виробництва, сприяюче збільшенню об'єму пропозиції товарів і що обмежує можливість зростання цін, що має першорядне значення для підтримки стійкості грошової одиниці;

- бездефицитность бюджету, що дозволяє обійтися без використання грошової емісії і залучення кредиту для покриття витрат бюджету, завдяки чому відбувається обмеження платоспроможного попиту і можливого його впливу на зростання цін;

- наявність достатніх золота-валютних резервів, що дозволяють підтримувати стабільність курсу національної валюти, а при необхідності використати такі резерви для ввезення товарів, збільшувати їх пропозицію на ринку.

Значення кожного з перерахованих чинників при проведенні різних грошових реформ неоднакове, лише при наявності цих передумов проведення реформи може бути успішним. Так, при проведенні реформи Вітте в Росії в 1895-1897 рр. існували необхідні передумови у вигляді зростання виробництва і практично бездефіцитного бюджету. Однак оскільки ця реформа передбачала перехід до вільного розміну грошових знаків на золото, особливе значення придбало накопичення досить золотого запасу.

Для розв'язання цієї проблеми був проголошений лозунг: «Не доїмо, а вивеземо», що дозволило завдяки збільшенню експорту накопичити необхідний золотий запас і успішно завершити грошову реформу.

Наступна грошова реформа в нашій країні проводилася в 1922-1924 рр. і мала на своєю меті усунення чого склався в грошовій сфері негативних наслідків першою світової і цивільної воєн і, зокрема, наявності в обороті грошової одиниці, що швидко знецінюється.

Незважаючи на відсутність необхідних передумов здійснення грошової реформи, виникли умови, що вимагали найшвидшого її здійснення. Вони полягали в тому, що в обороті у все більшій мірі стала функціонувати інвалюта, що витісняла грошові знаки, що швидко знецінюються, що застосовувалися. Тому проведення реформи було почате до кінця 1922 р. у вигляді випуску червінця. Разом з тим внаслідок відсутності потрібних умов реформа була завершена не відразу, а лише на початку 1924 р.

Важливе значення мало те, що до цього часу відбувалося зростання виробництва, особливо сільськогосподарського, а в розпорядженні держави був відносно достатній золото-валютний запас. Разом з тим існував значний бюджетний дефіцит, для покриття якого використовувалася емісія грошових знаків. Подолання бюджетного дефіциту затяглося до початку 1924 р., що і обумовило тривалість реформи.

Потім грошова реформа в нашій країні була проведена в 1947 р. Вона мала на своєю меті: усунути наслідки війни 1941-1945 рр.

в сфері грошового обігу, в якій знаходилася надмірна маса грошей; нормалізувати величину грошової маси; створити стійку грошову одиницю, тим більше що в країні зберігалася карткова система розподілу продуктів, при якій продукти реалізовувалися по знижених цінах і існувала комерційна торгівля без застосування нормованого розподілу по картках, тут товари продавалися по підвищених цінах. Тому реформа передбачала не тільки застосування нової грошової одиниці, але також скасування карткової системи, нормованого розподілу продукції і перехід до торгівлі по єдиних цінах.

До цього часу в країні склалися відповідні передумови для проведення реформи, в тому числі відбувалося зростання обсягу виробництва, доходи і витрати бюджету були практично збалансовані, існував достатній золотовалютний резерв. Проведення реформи, що Проте спочатку намічалося в 1946 р. було перенесене на 1947 р. в зв'язку з неврожаєм 1946 р.; хороший урожай 1947 р. сприяв успішному проведенню реформи.

Досвід грошових реформ в Росії підтверджує, що необхідними передумовами їх проведення є зростання виробництва, бездефицитность бюджету, наявність золотовалютних резервів, хоч кожна їх реформ, що вироблялися відрізнялася своїми особливостями. Загальні ж вимоги проведення реформ зберігають своє значення.

У сучасних умовах в РФ до кінця XX в. визначилася необхідність проведення грошової реформи. Це пов'язано, передусім, з істотним зниженням значення грошей в діяльності підприємств, в житті населення.

Один з важливих виявів цього - ослаблення ролі грошей у взаємовідносинах підприємств. Як відмічалося раніше, з переважаючої частини розрахунків між ними гроші витіснені і заміщені застосуванням бартеру, заліків і векселів. У свою чергу, це приводить до усунення ринкових відносин, в яких можуть брати участь покупці і продавці, у яких є можливість вибору найбільш прийнятного варіанту реалізації або купівлі товару. При наявності ринкових відносин першорядне значення придбавають співвідношення платоспроможного попиту і пропозиції товарів і конкуренція між учасниками ринку, що впливає важливий позитивним чином на розвиток виробництва.

Розширення бартеру, заліків і векселів приводить до звуження грошового обороту і істотного ослаблення ролі грошей в господарському обороті. Такі операції сприяють підвищенню цін на товари, в яких гостро має потребу покупець, з'являється можливість відходу від оподаткування.

Подібна ситуація в значній мірі позбавляє підприємства і бюджетну систему можливості нормально здійснювати свою діяльність. Все це зумовлює необхідність істотних змін в грошовій сфері. Така необхідність підтверджується проведенням в 1998 р. деномінації, а також зміною курсу національної валюти.

Проведення грошової реформи в РФ може розглядатися як перспективний напрям вдосконалення грошової сфери, підвищення ролі грошей в розвитку економіки.

Основними напрямами підготовки до проведення грошової реформи можуть послужити зростання виробництва, усунення бюджетного дефіциту, накопичення достатніх золотовалютних резервів.

Питання для самоконтроля

1. Що потрібно вважати початком готівково-грошового обороту?

2. У чому складаються переваги і нестачі зберігання грошової готівки з позиції ліквідності і прибутковості?

3. Під впливом якого загальноекономічного закону відбувається формування грошових систем у всіх країнах?

4. Чи Може уритися процес готівково-грошового обороту?

5. У чому складаються відмінності грошових систем при адміністративно-розподільній і ринковій моделях економіки?

6. Що розуміється під принципами організації грошової системи?

7. Які принципи властиві грошовій системі будь-якого типу?

8. Як на практиці (на прикладі Росії) використовується принцип кредитного характеру грошової емісії?

9. У чому складається значення стійкості купівельної здатності грошової одиниці для підвищення ролі грошей?

10. Яке значення деномінації грошової одиниці?

11. Як змінилося поняття «девальвація» при переході від фіксованого золотого змісту грошової одиниці, що застосовувався до нерозмінних на золото грошей, що не володіють фіксованим золотим змістом?

12. У чому складається значення грошової реформи?

13. Які необхідні передумови проведення грошової реформи? Грошові системи, їх типи. Грошова система - це пристрій:  Грошові системи, їх типи. Грошова система - це пристрій грошового обігу в країні, що склався історично і закріплений національним законодавством.: 1) Основними елементами грошової системи є: назва грошової одиниці і масштаб цін; види грошей; емісійний механізм і порядок забезпечення грошових знаків; структура грошової маси в обороті; порядок встановлення валютного курсу; Що
Грошові системи, їх типи.: Грошова система - це пристрій грошового обігу в країні,:  Грошові системи, їх типи.: Грошова система - це пристрій грошового обігу в країні, що склався історично і закріплений національним законодавством. 1) Основними елементами грошової системи є: назва грошової одиниці і масштаб цін; види грошей;
Грошові системи: поняття, функції і принципи, елементи і передумови:  Грошові системи: поняття, функції і принципи, елементи і передумови виникнення: З появою грошей виник грошовий обіг, т. е. рух грошей, їх кругообіг, в процесі якого вони виконують функції засобу звертання і кошти платежу. Грошовий обіг здійснюється в готівковій і безготівковій формах. Грошова система
2. Грошові системи, їх класифікація, ознаки, характеристики.:  2. Грошові системи, їх класифікація, ознаки, характеристики.: Грошова система - це пристрій грошового обігу в країні, що склався історично, закріплене національним законодавством. Грошову систему можна розглядати в двох аспектах: функціональному і інституційному. З точки зору
3. Грошові системи в епоху імперіалізму і загальної кризи капіталізму:  3. Грошові системи в епоху імперіалізму і загальної кризи капіталізму: У той час як в епоху домонополистического капіталізму в різних капіталістичних країнах існували різнотипні грошові системи, в епоху імперіалізму у всіх найголовніших капіталістичних країнах встановилася однотипна грошова система -
14. Грошові реформи. Теорія грошей.: Розрізнюють три основні теорії грошей - металеву,:  14. Грошові реформи. Теорія грошей.: Розрізнюють три основні теорії грошей - металеву, номиналистическую і кількісну. Металева теорія грошей. Ранній металлизм виник в період первинного накопичення капіталу в XVI-XVII вв. в Англії, один з фундаторів У. Стеффорд. Для
Грошові реформи Поняття грошової реформи і її форми:  Грошові реформи Поняття грошової реформи і її форми: Одній з форм стабілізації грошового обігу є грошові реформи. Грошова реформа - повне або часткове перетворення грошової системи, що проводиться державою з метою упорядкування і зміцнення грошового обігу. Основними цілями і