Головна   Всі книги

6.5. Формування і розподіл прибули

Прибуток (збиток) - це позитивна (негативна) різниця між доходами підприємства і його витратами. При формуванні прибутку, враховуються наступні доходи і витрати: ДОХОДИ ВИТРАТИ

від реалізації внереализационние на виробництво і реалізацію внереализационние

виручка від реалізації товарів власного виробництва;

виручка від реалізації раніше придбаних товарів;

виручка від реалізації майна;

виручка від реалізації цінних паперів;

виручка від реалізації майнових прав від пайового долі в діяльності інших підприємств;

від здачі майна в оренду;

дивіденди, отримані по цінних паперах;

безвідплатно отримане майно;

штрафні санкції, пені за порушення договорів;

позитивні курсові різниці по валютних рахунках;

доходи минулих років, виявлені в звітному році матеріальні витрати;

витрати на оплату труда;

сума нарахованої амортизації;

інші витрати:

канцелярські, поштові, оплата аудиторських і консультаційних послуг, суми податків і зборів, орендні платежі, витрати на рекламу і інші зміст переданого в оренду майна;

організація випуску цінних паперів;

ліквідація основних фондів, що виводяться з експлуатації;

штрафні санкції, пені за порушення договорів;

негативні курсові різниці по валютних рахунках;

судові витрати;

втрати від стихійних лих

В Звіті про прибутки і збитки приводиться наступні компоненти, вхідні в склад прибули підприємства:

валовий прибуток - різниця виручки від реалізації товарів і послуг (за мінусом ПДВ і акцизів) і собівартості реалізованих товарів і послуг без урахування комерційних і управлінських витрат;

прибуток (збиток) від продажу - валовий прибуток за мінусом комерційних і управлінських витрат;

прибуток (збиток до оподаткування) = прибутку (збитку) від продажу + відсотки до отримання - відсотки до сплати + доходи від участі в інших організацій + інші операційні доходи - інші операційні доходи + внереализационние доходи - внереализационние витрати;

прибуток (збиток) від звичайної діяльності - різниця між прибутком до оподаткування і сумою податку на прибуток;

чистий прибуток - рівна сумі прибутку від звичайної діяльності, збільшеної на суму надзвичайних доходів, за вирахуванням сум надзвичайних витрат.

За рахунок чистого прибутку формуються фонди накопичення, споживання і резервний фонд. З фонду накопичення кошти прямують для придбання основних фондів і оборотних коштів. Фонд споживання витрачається при рішенні соціальних задач, матеріальному заохоченні працівників. Резервний фонд призначений для покриття кредиторської заборгованості у разі припинення діяльності підприємства. Норматив відрахувань в резервний фонд встановлюється в засновницьких документах, але відповідно до законодавства він не повинен перевищувати 15% статутних капітали. 4. Формування цін на чинники виробництва: Будь-яке підприємство одночасно виступає як товаровиробник і:  4. Формування цін на чинники виробництва: Будь-яке підприємство одночасно виступає як товаровиробник і продавець певної продукції і як покупець чинників виробництва. Як продавцю йому властивий типовий інтерес - подороже продати свою продукцію. На ринку чинників виробництва
Формування цільових ринків в США: У туристській індустрії США останнім часом поступово відмовляються:  Формування цільових ринків в США: У туристській індустрії США останнім часом поступово відмовляються від ризикованої тенденції, яка була популярна в 80-е роки. Вона передбачала пропозицію всіх видів послуг відразу всім клієнтам, при цьому передбачається, що один і той же
2.1. Формування технологічної середи інформаційної системи:  2.1. Формування технологічної середи інформаційної системи: Під формуванням технологічної середи інформаційної системи розуміються рішення, які приймаються на підприємстві відносно складу і об'єму обчислювальної техніки, коштів телекомунікації і програмного забезпечення ИС. З позицій
10. ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ ПІДПРИЄМСТВА: Управління фінансовою діяльністю підприємств (організацій) в:  10. ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ ПІДПРИЄМСТВА: Управління фінансовою діяльністю підприємств (організацій) в довгостроковій перспективі неможливе без розробки і реалізації стратегії. Визначити поточну позицію підприємства, ефективні напрями розвитку і цільове позиціонування можна з
ФОРМУВАННЯ ПОПИТУ: система організаційно-економічних заходів маркетингової служби:  ФОРМУВАННЯ ПОПИТУ: система організаційно-економічних заходів маркетингової служби підприємства по забезпеченню збуту готової продукції, яка розробляється на основі результатів аналізу діючих ринків з метою оцінки платоспроможності потенційних
25. Формування станово представницької монархії в середньовічній:  25. Формування станово представницької монархії в середньовічній Англії.: Вона оформилася в Англії у 2-ой половині 13 в. На відміну від континентальної Європи її становлення йшло через боротьбу станів з королем, що Почалася при Іоанне Безземельному - ця боротьба досягла найбільшого напруження 50-60 м. м. 13в. Політика Генріха
Формування системи державної підтримки підприємництва:  Формування системи державної підтримки підприємництва: Створення структур державного регулювання підприємництва йде у багатьох напрямах. Розглянемо основні з них. Почнемо з формування системи правового забезпечення функціонування і розвитку підприємництва. Тут необхідно