Головна   Всі книги

з 6. ФОРМИ ПРЕДСТАВНИЦТВА

Найбільш цінна інформація з цього питання міститься в «Журналі»133 перебування в Кабарде майорів І. Барков-ського і П. Татарова, направлених сюди з військовим загоном в травні 1753 року для посередництва в справі урегулювання конфлікту між Баксанської і Кашкатауської партіями.

Переговори проходили у виключно напружених умовах, викликаних як втручанням Росії, Туреччини і Кримського ханства у внутрішні справи Кабарди (незалежної, що вважалася по Белградському мирному трактату 1739 р.), так і суперництвом окремих угруповань князів, що лавірували між цими силами. Нарешті, вдалося досягнути угоди і 31 жовтня 1753 р. князья (спершу Кашкатауської, а потім Баксанської партії) дали присягу по наступних пунктах:

1. Вважати ріку Чегем межею між двома партіями.

2. Не приймати «турецко підданих солтанов і інших тому подібних утеклецов і противників кримських», а також «перебіжчиків» з однієї партії в іншу.

3. «Не стягати ні на кому Канаматову кров»13*.

4. «Відіслати того, що знаходиться в Кашкатауської партії Нав- руза Ісламова».

5. «Зрадивши всі сварки довершеному забуттю, вибрати від обох партій по 20 чоловік узденей»135 для розбору взаємних претензій і повернення майна, захопленого під час усобиць.

На наступний день стали присягати і дворяни. «1 листопада,- відмічається в «Журналі»,- були власницькі і узден-ское збори обох партій в урочищі Дохтамиш, де оних партей уздени з кожного села по одній людині в тій же силі, як і власники, цілуванням курана присегали»136 (курсив наш.- В. К.).

«До присяжних листів» (текстам присяги) був прикладений «регістр» що присягають, який дозволяє точно визначити число і склад учасників цих зборів, що узаконили розділення Великої Кабарди на дві частини. Список приводиться із збереженням орфографії оригіналу.

53

«Баксанской партії власники

Магомед Коргокин Скарбниць Месеусов

Кара Мурза Алієв Мусост Магомедов

Алегука Месеусов Темрюка Магомедов

Алі Ісламов Картул Ісламов

Касай Месеусов Дженхот Магомедов

Бахтигирей Месеусов Кургока Карамурзін

Узденей

Азамат Танбієв Ізмаїл Кунаєв

Девлеть Мурза Танбієв Кончака Танбієв

Ізмаїл Мургушев Мурза Отпанов

Струм Китаєв Темір Булат Пшецуков

Ізмаїл Тохтамишев Алтуган Іругов

Качмась Бісултанов Санжан Сейдіков

Інгучь Загаштин Алі Султан Зеков

Магамат Мухокин Чап Ласланкиров

Салтамут Тунов Жолманбеть Казанчев

Куп Мазука Кочмазуков Девлет Мурза Кочорокин

Салангирей Конов Созорука Натилжев

Алі Дерев Киляр Кубатов

Ізмаїл Танбієв Батир Мурза Тижев

Чуман Асланкиров Бичен Чипчев

Хан Толхурін Дженхот Чумарзін

Девлетгирей Карабін Разом: 43 людини

Кашкатавської партії власники

Дженбулат Кайтукин Скарбниць Кайсимов

Дженхот Татарханов Кургока Татарханов

Алдігирей Татарханов Мусост Татарханов

Аджігирей Темір Булатів Девлетука Расланбеков

Дохчука Расланбеков Магомед Батокин

Расланука Расланбеков Елбуздука Кадаматов

Маматгирей Алі Мурзін Інал Кайсимов Андемір Темір Булатів

Уздені

Алі Оковов Сидюк Амжіжов

Мамат Кожокин Салтамут Казанчев

Казагирей Кочорукин Коргунь Кроків

Тасургон Отпанов Тама Тамов

Джанбора Кожукин Алі Іналчиєв

Тасалтан Апачин Баташ Тамов

54

Мусост Тавов Салтан Беєв

Ацук Титимов Чанцох Елтепаров

Ялина Мурза Тагуланов Ялина Мурза Кочоруков

Дохчука Кандаров Алі Чипчев

Бузорука Товов Пшикан Ірикав

Салангирей Мекинін Чора Карабов

Салта Мурза Багирсов Салтамут Шихов Хам Мурза Калачюбієв

Разом: 42 людини

Оной же кашкатовской партії по неприему братей особливо присегали:

власники

Хам Мурза Расланбеков Син ево

Беаслан Хам Мурзін Кайтука Кайсимов

уздени

Батир Куденетов Салатгирей Куденетов

Дженалі Буків Шегонука Канбієв Ахмет Оковов

Разом: вісім чоловік

Всього всіх власників і узденей обох партій дев'яносто три людини»137.

Якщо до них приплюсовать Куденетових, з яких присягали тільки 2 людини 138, то кількість учасників цих історичних зборів досягне 100 чоловік.

Ця цифра відображає звичайне число учасників хаси в масштабах всієї Великої Кабарди. Порівняння прізвищ узденей, що брали участь в зборах 1753 року, з даними кабардинської ландкарти 1744 року ш показує, що майже всі вони були власниками вказаних на ній сіл. Іншими словами, представником вотчини-села в дворянській палаті зборів виступав її спадковий власник (къуажепщ), а не виборна особа. Тому цілком закономірно, що в січні 1764 року на повних зборах власників і узденей чотирьох доль Великої Кабарди, на якому обговорювалася проблема Моздока, прохання кримського хана про допомогу проти темиргоевцев і т. д., було присутнє «всіх до 100 чоловік»140. На зборах же, що організовуються в рамках трьох доль, партії або окремого князівства, кількість повноважних «делегатів» меншала відповідно до вказаної норми представництва. Ті ж випадки, коли воно

55

перевищувало кількість князів і дворян-къуажепщ в цих політичних освітах, потрібно віднести за рахунок надання певної частини «безаульних» дворян можливості брати участь в роботі зборів з правом дорадчого голосу. Багато Хто ж з них просто супроводив своїх сюзеренів.

Тільки в цьому значенні треба тлумачити наступне повідомлення майора П. Татарова від 8 травня 1761 року: «Паки баксан-скими власниками в повні їх збори покликаний я, в яких зборах були власники: Баксанской партії Бамат Кургокин, Касай Атажукин, Алегука Атажукин, Картул Ісламов, Алі Ісламов, Джанхот Сидаков; Кашкатавской партії що перейшли в Баксан Казій і Інал Кайсимови, Джанхот Татарханов і Місост Татарханов, при тому ж було узденей їх до 200 человек'ш (курсив наш.- В. К.). З цих 200 узденей правом вирішального голосу володіли не більше за 50-55 чоловік, враховуючи кількість дворян, що володіли селами в долях Атажукиних, Місостових і Бекмурзіних.

Таким чином, вираження «, що часто зустрічається в архівних джерелах збори всіх власників і узденей» не повинне вводити в помилку. Якщо відносно власників «все» потрібно розуміти в буквальному значенні, оскільки звичай дійсно вимагав присутності на зборах всіх князів, що було, в суті, їх головним обов'язком в справі управління Кабардой, то всі дворяни скликалися тільки при загальних ополченнях, так і те з віковими обмеженнями. У світлі вищесказаного вираження «всі уздени» ми розуміємо тільки як «всіх» власників сіл, що мали на зі-немов-представницьких зборах право вирішального голосу і що складали приблизно; /юо частина всіх дворян Кабар-ди 142. 1. Форми і типи суспільного господарства: Суспільне господарство в історичному плані представлене в:  1. Форми і типи суспільного господарства: Суспільне господарство в історичному плані представлене в певних формах, відповідних що виділяється в формационном підході до класифікації економічних систем етапам розвитку суспільства. Першою і самої протяжною у часі формою
2.1 Форми і структура основного капіталу підприємств в умовах:  2.1 Форми і структура основного капіталу підприємств в умовах переходу до економіки, заснованої на знаннях: Термін «економіка знань» був введений в науковий оборот австро-американським вченим Ф. Махлупом в 70-х рр. XX віку [100] применительно до одного з секторів економіки. Зараз цей термін, нарівні з термінами «економіка, заснована на знаннях»,
Форми вартості: проста, розгорнена, загальна, грошова:  Форми вартості: проста, розгорнена, загальна, грошова: Онтогенетическая концепція історії грошей: Теорія онтогенеза розроблена тільки застосовно до золота. Основні елементи: гроші виникли стихійно; науковий аналіз процесу вийде з готових результатів еволюції; товар подвійний, має двояку
з 3. Форми і способи «зовнішньої» протидії розслідуванню:  з 3. Форми і способи «зовнішньої» протидії розслідуванню: Спрямованість «зовнішньої» протидії розслідуванню може бути різною. Вона залежить від суб'єктів, їх можливостей і цілей протидії. Не останню роль грає і мотив протидії, інформованість суб'єкта про обставини поділа.
5.9. Форми опору працівників змінам: Види сопротивленияФактори сопротивленияЛогические раціональні:  5.9. Форми опору працівників змінам: Види сопротивленияФактори сопротивленияЛогические раціональні возраженияВремя, необхідне для адаптацииВозможность створення небажаних умов, наприклад пониження квалификацииЕкономические витрати в результаті измененийСомнения в технічній
12. Форми власності, зобов'язання, спадкове право в період:  12. Форми власності, зобов'язання, спадкове право в період Московської централізованої держави (по Судебнику 1497 р.).: Речове. Способи придбання права власності: насследование, укладення договору, пожалование, договір продажу, давнісний термін володіння, знахідка. У судебнике 1497 року оформляється головним чином дві основні форми феодальних поземельних
з 4. Форми і розмір відповідальності: Найважливішими формами цивільно-правової відповідальності є:  з 4. Форми і розмір відповідальності: Найважливішими формами цивільно-правової відповідальності є відшкодування збитків і стягнення неустойки (штрафу, пені)-ст. 36 Основ, ст. 219 ГК. Неустойка може стягатися, якщо вона встановлена за даним зобов'язанням законом або угодою