Головна   Всі книги

з 1. ФОРМИ ЗАСТОСУВАННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ ЗНАНЬ В КАРНОМУ ПРОЦЕСІ

Діючі УПК союзних республік зв'язують використання спеціальних знань у вирішенні питань, виникаючих при виробництві у справі, передусім з призначенням експертизи (ст. 78 УПК1).

Закон не визначає поняття спеціальних знаний2. У літературі прийнято вважати, що «це знання не загальновідомі, не загальнодоступні, що не мають масового поширення, коротше, це знання, якими має в своєму розпорядженні обмежене коло фахівців»3. Визначення не можна визнати задовільним, оскільки воно не містить вказівки на необхідність теоретичної і практичної підготовки осіб, що володіють такими знаниями4. У формулюванні не названий також такий важливий елемент спеціальних знань, як наявність навиків в їх застосуванні.

Спеціальні знання в карному процесі потрібно розглядати як систему відомостей, отриманих внаслідок наукової і практичної діяльності в певних галузях (медицина, бухгалтерія, автотехника і т. п.) і зафіксованих в науковій літературі, методичних посібниках, наставлениях, інструкціях і т. п., а спеціальні пізнання - як знання, отримані відповідними особами внаслідок теоретичного і практичного навчання певному виду діяльності, при якому вони придбали також необхідні навики для її здійснення.

У літературі поширена думка про те, що юридичні знання (в тому числі правові) не відносяться до специальним6. З цим не можна погодитися. Юридичні знання, наприклад, в області криміналістики, використовуються саме як спеціальні при виробництві криміналістичних експертиз. Точно так само правові знання в області деяких спеціальних питань (труїв водіння автотранспорту, техніки безпеки, бухгалтерського обліку і т. д.) відносяться до предмета відповідних експертиз - автотехнічної, по техніці безпеки, бухгалтерській і т. п.

Більш того криміналістичні і деякі інші юридичні знання (пізнання), що безпосередньо використовуються слідчими, суддями і інакшими суб'єктами, відповідальними за ведіння карного процесу у відповідній стадії його, також відносяться до спеціальних.

Спеціальні знання можуть застосовуватися в карних справах в ряді форм - експертизі, участі фахівця в слідчих діях, педагога в допиті неповнолітніх, перекладача в слідчих діях і т. д. На наш погляд, помилкове наступне твердження І. Л. Петрухина: «Поза висновком експерта наукові положення не можуть бути застосовані в судовому доведенні, оскільки саме їх застосування вимагає спеціальних знань експерта»8. Це твердження лише формально відповідає ст. 78 УПК і знаходиться в суперечності з іншими статтями УПК, що передбачають інакші форми використання спеціальних знань,- ст. ст. 1331, 2531, 159, 397, 57, 70 і інш. До вказаних форм, од

нако, не можна відносити згадане вище безпосереднє застосування спеціальних пізнань слідчими і іншими субъектами9, бо воно утворить інакший, більш високий процесуальний рівень їх використання.

Наукова класифікація процесуальних форм використання спеціальних знань може бути проведена по різних основах. Одне з них - обов'язковість залучення досвідчених осіб при проведенні даної слідчої або інакшої процесуальної дії. Зокрема, закон передбачає це при експертизі (ст. 78 УПК), огляді трупа і ексгумації (ст. 180 УПК), допиті неповнолітніх в ряді випадків (ст. 159 УПК), допиті осіб, що не володіє мовою, на якій ведеться процес (ст. 17 УПК). Невикористання спеціальних знань в перерахованих діях потрібно розглядати як істотне процесуальне порушення, манливе втрату доказового значення результатів цих дій.

Факультативним є використання спеціальних знань при огляді - ст. 181 УПК, а також при допиті, огляді, слідчому експерименті і в ряді інших слідчих дій.

Основою класифікації спеціальних знань може бути і характер їх використання, по якому їх можна поділити на ті, що використовуються в рамках: слідчих дії-залучення до виробництва у справі експертів, фахівців, педагогів, перекладачів, допит «досвідчених свідків»; інакших процесуальних дій - залучення до виробництва у справі ревізорів (ст. 70 УПК), а також використання спеціальних знань інакших досвідчених осіб, що не мають певного процесуального статусу. До їх числа відносяться:

а) ревізори, інспектори по техніці безпеки, лікарі і інш., що проводили поза рамками карного процесу спеціальні дослідження (обстеження), матеріали яких або послужили в порядку п. 3 ст. 108 УПК мотивами до збудження карної справи (акти відомчих ревізій, експертиз, історії хвороби, акти про порушення правил техніки безпеки і т. п.), або були отримані слідчими органами від них в порядку ст. 109 УПК (при перевірці основ до збудження справи);

б) установи, що представили на вимогу слідчих органів і суду (ст. 70 УПК) Довідки з спеціальних питань (наприклад, про порядок проведення певних бухгалтерських операцій), а також консультації, що дали по них;

в) особи, що представили у вищестоящий суд за єго пропозицією, а також за пропозицією прокурора або проханню учасників процесу (обвинуваченого, оборонця) свої письмові думки з спеціальних питань (як правило, дозволеним експертами).

Перераховане коло досвідчених осіб і пов'язаних з їх діяльністю форм використання спеціальних знань не отримали досить повного відображення в процесуальному законі. Тому немає і чіткого уявлення про них.

У практиці нерідко ігнорується відмінність між експертизою і інакшими формами використання спеціальних знань. Це відноситься, наприклад, до довідкової діяльності по вирішенню питань, що вимагають спеціальних знань: експертам часом ставляться питання, для відповіді на які хоч і необхідні спеціальні знання, але не потрібно проведення дослідження яких-небудь об'єктів

наприклад, про існуючі правила бухгалтерського обліку, правила дорожнього руху і т. п.).

УПК союзних республік по-різному визначають області спеціальних знань, що використовуються при виробництві по карній справі. Так, УПК РСФСР (ст. 78) і ряду інших союзних республік дають вичерпний перелік областей спеціальних знань: наука, техніка, мистецтво і ремесло10. УПК УССР (ст. 75) і деяких інших союзних республік не передбачають такого вичерпного переліку, а вказують на використання наукових, технічних і інших спеціальних знань, а уПк ЕССР (ст. 58) взагалі не містить їх переліку, встановлюючи, що «експертиза призначається, коли... необхідні спеціальні пізнання». Останнє формулювання є переважним, бо, як свідчить практика, вичерпного переліку областей спеціальних знань дати практично невозможно11.

Сказане свідчить про необхідність систематизації перерахованих форм використання спеціальних знань по різних основах. У зв'язку з цим важливе значення придбаває чітке визначення об'єкта і предмета слідчих і інакших процесуальних дій. Для цього нобходимо заздалегідь чітко визначити згадані поняття застосовно до кримінально-процесуального доведення і карного процесу загалом. Форми участі: прокурора в процесі: 1. Збудження виробництва (дача позовного:  Форми участі: прокурора в процесі: 1. Збудження виробництва (подача позовної заяви) 2. Вступ у вже початий іншими особами процес. Прокурор, що подав заяву, користується всіма процесуальними правами і несе всі процесуальні обов'язки позивача
1. Форми і типи суспільного господарства: Суспільне господарство в історичному плані представлене в:  1. Форми і типи суспільного господарства: Суспільне господарство в історичному плані представлене в певних формах, відповідних що виділяється в формационном підході до класифікації економічних систем етапам розвитку суспільства. Першою і самої протяжною у часі формою
Форми і структура меЖдународного сотрудничестВа: Співпраця в області охорони навколишнього середовища стала звичною і:  Форми і структура меЖдународного сотрудничестВа: Співпраця в області охорони навколишнього середовища стала звичним і поширеним явищем. Це важливий сегмент міжнародних відносин. Питанням охорони навколишнього середовища сьогодні приділяється увага в повістці всіх серйозних міжнародних
34. форми позикових рахунків.: Форми позикових рахунків: 1. прості позикові рахунки. 2. спеціальні:  34. форми позикових рахунків.: Форми позикових рахунків: 1. прості позикові рахунки. 2. спеціальні позикові рахунки. Відкриваються позичальником, що випробовують постійну потребу в банківському кредиті. У цей час по спеціальних позикових рахунках кредитуються державні, роздрібні і
Форми співпраці рівнів каналу товародвижения:  Форми співпраці рівнів каналу товародвижения: По характеру взаємодії учасників виділяють конвенціональні і координовані канали товародвижения. Таблиця 7.10 Непрямі КТД по характеру взаємодії учасників Вигляд непрямого КТД Ознаки Конвенціональні (незалежні) - кожний рівень
2. Форми власності і особливості їх еволюції: Власність по нашій Конституції має три різні форми - це:  2. Форми власності і особливості їх еволюції: Власність по нашій Конституції має три різні форми - це приватна, муніципальна, державна і інакші форми власності. «Інакші» це ті форми, які можливо з'являться в майбутньому. Для економіста «інакші форми власності» - це
Форми і реквізити документів.: Форма документа визначається сукупністю показників (реквізитів):  Форми і реквізити документів.: Форма документа визначається сукупністю показників (реквізитів) і їх розташуванням в документах. Найменування показників і їх число в документах залежать в основному від змісту господарської операції, що відображається. Деякі реквізити є